Allmänt om exportintyg

Här beskrivs olika typer av exportintyg som kan behövas vid export av livsmedel

Exportintyg

Exportintyg för olika länder utanför EU finns publicerade på Livsmedelsverkets hemsida. 

  • De flesta intyg är överenskomna med importlandets myndighet. Om intyget inte är överenskommet så framgår detta i texten. Då måste intyget avstämmas med importlandets myndighet via importör. 
  • Importländer kan ha särskilda regler för sin import. Läs under Exportintyg och villkor per land.
  • Det är viktigt att du kontrollerar att den senaste versionen används. Senaste version får genom att ladda ner intygen från vår hemsida, fyll i direkt på datorn och skrivs ut på vanligt vitt papper.
  • Det går inte att ändra i själva intygstexten. Strykningar ska endast utföras där det tydligt anges att man får stryka. Om intyget har olika alternativ att välja på och där några av alternativ måste strykas så måste man göra detta. 
  • Intyget ska ha ett referensnummer som kontrollmyndigheten anger. Livsmedelsverket har modellen löpnummer/årtal/anläggningsnummer (till exempel 0001/2019/3206).
  • För intyg som består av flera blad ska varje sida vara märkt med referensnummer. Varje sida ska undertecknas och stämplas av exportkontrollpersonalen på anläggningen.

Sjukdomar i intyg

Information om olika länders djursjukdomsstatus och det senast inträffade fallet av Office International des Epizooties (OIE) listade djursjukdomar kan hittas på OIEs hemsida. Olika länders status för Bovine spongiform encephalopathy (BSE) hittas också här. 

Information om en viss sjukdom förekommer eller inte i Sverige eller i andra länder hittas på Jordbruksverkets hemsida. Jordbruksverket för årlig statistik över fall av anmälningspliktiga djursjukdomar enligt föreskriften SJVFS 2012:24.

Om man behöver veta om det har rapporterats sjukdomsfall som ännu inte har publicerats på Jordbruksverkets webbplats ska man kontakta Jordbruksverket via e-postadressen veterinarfragor@jordbruksverket.se

De sjukdomar som är anmälningspliktiga anges i bilagan till föreskriften SJVFS 2012:24 (K4) om anmälningspliktiga djursjukdomar och smittämnen. Djursjukdomar som normalt inte förekommer i Sverige är också anmälningspliktiga även om de inte är listade i bilagan.

Traces 

Traces (TRAde Control and Expert System) är EU:s gemensamma digitala system för handel av djur och djurprodukter inom EU och import till EU. EU-kommissionen förhandlar exportintyg med länder utanför EU och publicerar dessa i Traces. Även om ett intyg kan hittas i Traces så gäller fortfarande importlandets importvillkor. Om Sverige är godkänd för export av produkten och importvillkor uppfylls så kan export startas.

För att företaget ska kunna använda exportintyg i Traces så måste företaget vara en registrerad användare vilket företaget kan ansöka för till exportfragor@slv.se. Det är företaget som ska fylla i intyget i Traces och inspektören som utfärdar intyget i systemet.

Export av fiskprodukter

Sändningar med fiskeriprodukter bör åtföljas av ett exportintyg från kontrollmyndigheten eller ett fångstintyg från Havs- och vattenmyndigheten där det anges var fisken är fångad, även om mottagarlandet inte kräver det. Om sändningen skulle avvisas från ett land utanför EU krävs ett sådant intyg för att sändningen ska kunna föras in i EU igen. Kravet finns den så kallade IUU-förordningen.

Ursprungsintyg/Certificate of origin

Mottagarlandet kräver ibland ett ursprungsintyg för att en vara ska få komma in i landet. Företaget ska vända sig till handelskammaren i det distrikt eller den stad där företaget ligger.

Certificate of free sale

Ett certificate of free sale intygar att produkten lagligen får säljas i Sverige och kan utfärdas av det exporterande företagets tillsynsmyndighet. Företag med tillsyn av annan myndighet än Livsmedelsverket vänder sig till denna myndighet.

Intyget ska bara användas om mottagaren specifikt kräver det.

Privatpersoners utförsel av livsmedel

Den som ska resa till länder utanför EU och vill ta med sig livsmedel bör kontakta myndigheterna i det land man ska resa till. Enklaste sättet att få kontakt med rätt myndighet är att kontakta landets ambassad i Sverige. Ambassaden har ofta information om vilka regler som gäller och/eller vilken myndighet man ska kontakta.

Ibland finns det begränsningar för hur mycket livsmedel och vilka sorters livsmedel man får ta med sig till ett land. Det kan även krävas att man ansöker om tillstånd eller att man har läkarintyg för behov av specialkost.

Intyg för material i kontakt med livsmedel

Vissa företag ber om ett "declaration of compliance" från sina leverantörer. Dessa leverantörer kontaktar då exportgruppen för utfärdande av intyg för material i kontakt med livsmedel. Ett declaration of compliance ska utfärdas av ditt eget företag och inte av Livsmedelsverket. För mer information läs länken nedan. 

Senast granskad 2019-09-19