Livsmedelsverkets arbete för Sveriges livsmedelsstrategi

Livsmedelsverket arbetar tillsammans med andra myndigheter för att uppnå målen i Sveriges livsmedelsstrategi. Strategin är en grund för en hållbar livsmedelspolitik fram till 2030.

För Livsmedelsverket innebär strategin bland annat arbete med matsvinn, företagsstöd, kompetenshöjande åtgärder inom livsmedelskontrollen och ett fortsatt arbete för att utveckla de offentliga måltiderna.

Bakom Sveriges livsmedelsstrategi ligger visionen om att Sverige 2030 har en globalt konkurrenskraftig, innovativ, hållbar och attraktiv livsmedelskedja att verka i. Den inhemska livsmedelsproduktionen ska öka samtidigt som de nationella miljömålen uppfylls. Syftet är att skapa tillväxt, fler jobb och en ökad självförsörjningsgrad av livsmedel.

Det övergripande målet består av tre områden:

  • Regler och villkor
  • Konsument och marknad
  • Kunskap och innovation

Handlingsplaner

Regeringen tar fram handlingsplaner med aktiviteter för att nå målen och visionen i livsmedelsstrategin. I handlingsplanerna ingår arbetsuppgifter för Livsmedelsverket och andra myndigheter.

Livsmedelsstrategin 2.0

Landsbygds- och infrastrukturdepartementet håller på att se över livsmedelsstrategin och planerar att lansera en uppdaterad version i början av 2024. Under våren har regeringen gett möjlighet för vem som helst att lämna synpunkter på vad som behöver behållas och förändras i strategin. Livsmedelsverket lämnade 23 maj in ett inspel till detta arbete.

I korthet anser Livsmedelsverket att:

  • Livsmedelsstrategin behöver ha fler perspektiv och få med konkurrenskraft, uthållighet och förmåga till förändring vid kris och krig, folkhälsa och miljö för att bli effektfull och långsiktig,.
  • Hälsa och hållbarhet inte behöver stå i motsats till lönsamma svenska företag och ökad konsumtion av svenska varor – snarare tvärtom.
  • Hela livsmedelskedjan behöver omfattas av strategin så att även leden efter primärproduktionen ingår i de olika satsningarna.
  • Det behövs en genomgripande översyn av myndighetsstrukturen inom sektorn för att myndigheterna ska kunna ge företagen rätt stöd och vara relevanta för att möta deras utmaningar,
  • Beredskapsperspektivet och ökad förmåga att klara av livsmedels- och dricksvattenförsörjning vid kris och krig behöver inkluderas i strategin eftersom det går hand i hand med lönsamhet, konkurrenskraft, hälsa och miljö.

Redovisning av åtgärder

Regeringsuppdrag

Senast granskad 2023-05-31