Uppdrag att utreda förutsättningarna för insamling, hantering, registrering och rapportering av råvattendata

Livsmedelsverket och Sveriges geologiska undersökning (SGU) har fått i uppdrag att utreda förutsättningarna för insamling, hantering, registrering och rapportering av råvattendata. 

Myndigheterna ska:

  • Analysera och föreslå vilken eller vilka statliga myndigheter som ska ansvara för att samla in, hantera, registrera och rapportera om råvattendata och hur detta ska ske. Hänsyn ska tas till möjliga samordningsvinster med vattenförvaltningen i övrigt.
  • Analysera och föreslå hur dricksvattenproducenterna på ett samlat och effektivt sätt ska lämna råvattendata till behöriga statliga myndigheter och hur dricksvattenproducenternas ansvar att rapportera in sådan data bör regleras. Myndigheterna ska också föreslå hur rapportering ska driftsättas.

Livsmedelsverket och SGU ska senast den 29 februari 2024 lämna en skriftlig delrapport avseende kostnadsdelen och senast den 1 juni 2024 lämna en skriftlig slutrapport till Regeringskansliet (Landsbygds- och infrastrukturdepartementet). 

Regeringsuppdrag

Senast granskad 2023-07-10