Kina

Här finns information om särskilda krav på export av livsmedel från Sverige till Kina. Kina ställer krav på egna inspektioner av svenska anläggningar för att tillåta export av animaliska livsmedel och vissa växtprodukter såsom havre från Sverige. Längst ner på sidan hittar du de exportintyg som utfärdas lokalt på exportanläggningen.

Generell information

Ansvarig myndighet för import av livsmedel i Kina är General Administration of Customs of the People’s Republic of China (GACC)

Livsmedel som exporteras till Kina måste uppfylla kinesisk lagstiftning och livsmedelsstandarder och det är företagets skyldighet att se till att dessa uppfylls för alla livsmedelsprodukter som exporteras. Kontakta ett konsultföretag för mer hjälp. Inofficiella översättningar av lagstiftningen kan fås via ex. Chemical Inspection and Regulation Services alternativt Chemlinked.

COVID-19

För tillfället kräver GACC att exporterande företag utfärdar ett "Declaration of compliance" för varje sändning att de uppfyller vägledningsdokument från WHO/FAO (COVID-19 and Food Safety: Guidance for Food Businesses, 7 april). Den information vi har idag är att intyget inte utfärdas av en myndighet utan av företaget. Kontakta din kund i Kina för mer information. 

Godkännande processen i Kina

För att Sverige ska få exportera animaliska produkter och flera växtprodukter så måste Sverige genomgå en godkännande process mot behöriga myndigheter i Kina. Griskött, nötkött, lammkött, viltkött och fjäderfäkött och dess produkter samt honung är idag inte tillåten att exportera till Kina.

Godkännandeprocessen innebär att:

 1. Frågor från Kina ska besvaras av svenska myndigheter och företag.
 2. Kina gör en riskvärdering inför inspektion i Sverige.
 3. Kina genomför en eller flera inspektioner i Sverige.
 4. Ett protokoll mellan Kina och Sverige ska förhandlas och signeras.
 5. Intresserade anläggningar registreras/listas för export och exportintyg förhandlas. Om allt går väl så kan exporten starta efter detta.

Registrera anläggning i Kina - animaliska produkter och frysta bär

Producerande anläggningar och lager som exporterar mjölkprodukter, fiskprodukter, modersmjölksersättning eller frysta bär till Kina måste registreras i Kina av Livsmedelsverket vid den kinesiska myndigheten GACC. Lista över registrerade anläggningar hittas längre ner under varje produktgrupp. 

Företagsinformation i exportintygen måste överensstämma med publicerade listor vid GACCs hemsida. Om företagen märker sändningens innehåll på dess emballage ska företagsinformationen, registreringsnumret och adressen överensstämma med de uppgifter som företaget har registrerat. Om så inte är fallet kommer sändningen att återsändas till ursprungslandet eller destrueras på plats. 

Registrera anläggning i Kina - övriga produkter

Lågriskprodukter

Från den 1 oktober 2017 införde den kinesiska myndigheten GACC ett krav på hälsointyg för lågriskprodukter vid import till Kina. Sedan dessa förhandlar EU- kommissionen med GACC om hur och när kravet ska appliceras. Under tiden har kravet skjutits fram till obestämd tid. 

Fiskprodukter

Producent eller lager av fiskprodukter som vill exportera fisk till Kina ska registreras/listas hos den kinesiska myndigheten GACC via Livsmedelsverket.

Här finns några exempel på kinesiska standarder för fiskprodukter. Listan är inte fullständig.

Hygienic Standard for Fresh and Frozen Marine Products of Animal Origin GB 2733
Maximum Residue Limits for Veterinary
Drugs in Food
GB 31650
Maximum contaminants GB 2762
Maximum Residue Limits for Pesticides in Foods GB 2763
Labeling of Prepackaged Foods GB 7718
General Hygienic Regulation for Food Production GB 14881

Godkända fiskarter

Vissa färska (kylda eller frysta) fiskarter är godkända för export till Kina från Sverige. För export av övriga färska (kylda eller frysta) fiskarter måste en ansökan skickas till GACC i Kina via Livsmedelsverket.

Godkända fiskarter för export till Kina

 1. Alaska Pollok Theragra chalcogramma
 2. Lax Salmo salar (kyld eller fryst)
 3. Sydamerikansk sardin Sardinops sagax
 4. Stillahavssill Clupea pallasii
 5. Sill Clupea harengus
 6. Majfisk Alosa alosa
 7. Skarpsill Sprattus sprattus
 8. Japansk flundra Paralichthys olivaceus
 9. Rödspätta Pleuronectes platessa
 10. Atlanttorsk Gadus morhua
 11. Grönlandstorsk Gadus ogac
 12. Stillahavstorsk Gadus macrocephalus
 13. Sardin Sardina pilchardus
 14. Sardinellafiskar Sardinella spp.
 15. Fjällbrosmefiskar Urophycis spp.
 16. Kammussla Placopecta magellanicus
 17. Nordhavsräka Pandaius borealis
 18. Röd sumpkräfta Procambarus clarkii
 19. Mikroalg-blodregnsalg Haemotococcus pluvialis

Mjölkprodukter

Producent och lager ska registrera/lista sin anläggning och produkter hos den kinesiska myndigheten GACC av Livsmedelsverket. 

Dessa anläggningar måste vara beredda att ta emot en avgiftsfinansierad tredjelandsinspektion från de kinesiska myndigheterna med kontroll av hur de upp fyller Kinas lagstiftning och standarder för mejeriprodukter. Det företag som inte har lager eller är producent registreras själv sin anläggning på Kinas hemsida, se ovan. Den anläggning som skickar iväg sändningen till Kina måste ha tillsyn av Livsmedelsverket.

En lista finns publicerad nedan över Sveriges godkända anläggningar för export till Kina. Speciella krav finns för registrering och godkännande av mjölkbaserade barnmatsprodukter och UHT-mjölk, kontakta Livsmedelsverket. För att exportera till Kina ska mjölkprodukten och produktionsanläggningen uppfylla kinesiska standarder och lagstiftning. Se exempel nedan samt under rubriken för modersmjölksersättning. Sändningar ska medföljas med hälsointyget som finns publicerat längst ner på denna sida.

Exempel på kinesiska standarder för mjölkprodukter. Listan är inte fullständig.

Good manufacturing practice for milk products GB 12693
Raw milk GB 19301
Fermented Milk GB 19302
Milk Powder GB 19644
Pasteurized Milk GB 19645
Evaporated Milk, Sweetened Condensed Milk and Formulated Condensed Milk GB 13102
Cream, Butter and Anhydrous Milkfat GB 19646
Sterilized Milk GB 25190
Modified Milk GB 25191
Cheese GB 5420
Process(ed) Cheese GB 25192
Determination of Added Citrate Content in Cheese and Processed Cheese Products GB 22031
Whey Powder and Whey Protein Powder GB 11674
Soft-serve Ice Cream Premix Powder GBT 20976
Frozen Drinks – Ice Cream GBT 31114
General Hygienic Regulation for Food Production GB 14881

Glass

Myndigheten GACC har meddelat att anläggningar som vill exportera glass inte behöver registrera sin verksamhet i Kina. GACC har meddelat att hälsointyg inte behöver medfölja sändningen men de fyra första sändningarna ska medföljas av ett intyg från tredje part (ej myndighet). Produkten och produktionen måste följa den kinesiska lagstiftningen samt standarderna för glass. Se ovan för exempel på standarder att uppfylla.

Modersmjölksersättning

För att en anläggning ska få ett godkännande från Kina att få exportera modersmjölksersättning måste anläggningen ansöka för detta till Livsmedelsverket via exportfragor@slv.se. Anläggningen måste ha en befintlig produktion av modersmjölksersättning i Sverige och ha ett godkännande från Livsmedelsverket för att få ansöka för denna export.

För att exportera till Kina måste produkterna och produktionsanläggningen uppfylla kinesisk lagstiftning och standarder. För att uppnå dessa (både för produkter och produktion) bör ett konsultföretag kontaktas innan en ansökan överhuvudtaget skickas till Livsmedelsverket.

En anläggning som ansöker måste vara beredd att genomgå kostsamma och omfattande inspektioner på anläggningen av Kinas myndighet GACC och efter ett godkännande av myndigheten the State Administration of Markets Regulations (SAMR). Till SAMR ansöker företaget för tillstånd för recepten. En process som Livsmedelsverket inte är inblandad i.

Exempel på kinesiska standarder att uppfylla. Listan är inte fullständig.

General Hygienic Regulation for Food Production GB 14881
Good manufacturing practice for milk products GB 12693
Good manufacturing practice for powdered formulae for
infants and young children
GB 23790
Infant Formula GB 10765
Follow-on Formula GB 10766
Young Child Formula GB 10767

 Ägg och äggprodukter

Inget godkännande för export av färska ägg eller värmebehandlade äggprodukter finns ännu. Enskilda godkännande för produkter innehållande värmebehandlade äggprodukter har vissa företag fått från den kinesiska tullmyndigheten. För intresse kontakta Livsmedelsverket.

Exempel på kinesiska standarder för ägg och äggprodukter att uppfylla.  Listan är inte fullständig.

General Hygienic Regulation for Food Production GB 14881
Standard for Egg and Egg Products GB 2749
Maximum Residue Limits for Veterinary
Drugs in Food
GB 31650
Maximum contaminants GB 2762
Pathogens microbiology GB 29921
Maximum Residue Limits for Pesticides in Foods GB 2763
Food additives GB 2760
Food nutrition fortifier GB 14880
Labeling of Prepackaged Foods GB 7718

Griskött

En godkännande process pågår sedan många år och Sverige har inget tillstånd att exportera griskött till Kina.

Några exempel på kinesiska standarder för griskött som anläggningar behöver uppfylla. Listan är inte fullständig.

General Hygienic Regulation for Food Production

GB 14881

Hygienic specifications for slaughtering and processing of

livestock and poultry

GB 12694

Hygienic specifications for fresh (frozen) meat of livestock and
poultry products

GB 2707

Fresh and frozen demi carcass pork

GB 9959.1

Fresh and frozen pork lean, cuts

GB 9959.2

Drinking water health standard

GB 5749

Maximum Residue Limits for Veterinary
Drugs in Food

 GB 31650

Maximum levels of contaminants in foods

GB 2762

Maximum residue limits for pesticides in food

GB 2763

Limit of pathogen in foods

GB 29921

Labeling of Prepackaged Foods

GB 7718

Kosttillskott

För export av hälsoproduker till Kina måste produkterna ansökas för tillstånd till den kinesiska myndigheten The State Administration of Markets Regulations (SAMR). Livsmedelsverket är inte involverad i denna process så kontakta din importör i Kina för mer hjälp eller hitta en konsult som hjälper dig. Om produkterna innehåller mjölk- eller fiskprodukter så måste din verksamhet registreras via Livsmedelsverket enligt ovan. Kontakta exportfragor@slv.se för er hjälp.

Växtprodukter

För råa obehandlade växtprodukter kan särskild exportgodkännande process krävas. En process för godkännande av spannmål har startats under 2019. Livsmedelsverket har fått bekräftat att produkter innehållande värmebehandlad havre kan exporteras till Kina utan att kräva en särskild exportgodkännande process. Kontakta Livsmedelsverket om intresse finns för export av dessa produkter, se Kontaktuppgifter nedan.

Vin

Kontaktuppgifter

Exportintyg som har tagits fram i samråd med landets livsmedelsmyndighet 

Exportintyg och villkor per land

Senast granskad 2020-06-29