Söksida

Hittade 807 i kategori "Lagstiftning"

 • EG-beslut 2009/821

  Upprättande av en förteckning över godkända gränskontrollstationer, om fastställande av vissa regler för inspektioner som utförs av kommissionens veterinärexperter och om fastställande av
  Sida - Export, import och handel inom EU - Uppdaterad 2018-03-09
 • EG-förordning 450/2009

  Aktiva och intelligenta material och produkter avsedda att komma i kontakt med livsmedel Kommissionens förordning (EG) nr 450/2009
  Sida - Förpackningar, material i kontakt med livsmedel - Uppdaterad 2015-02-13
 • EG-förordning 124/2009

  Fastställande av högsta tillåtna halter av koccidiostatika eller histomonostatika i livsmedel till följd av onundviklig korskontamination av foder som de inte är avsedda för Kommissionens förordning
  Sida - Övergripande lagstiftning - Uppdaterad 2015-02-13
 • LIVSFS 2009:13

  Rapportering och vissa andra skyldigheter för kontrollmyndigheter Livsmedelsverkets föreskrift LIVSFS 2009:13 Ändringar med mera Föreskriften har ändrats och finns i konsoliderad version (2018-01-15
  Sida - Offentlig kontroll - Uppdaterad 2018-01-15
 • EU-förordning 2017/2470

  Om upprättande av en unionsförteckning över nya livsmedel i enlighet med Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2015/2283 om nya livsmedel Kommissionens genomförandeförordning (EU) 2017/2470
  Sida - Nya livsmedel - Uppdaterad 2018-01-03
 • EU-förordning 2017/880

  Om bestämmelser för användningen av ett MRL-värde som fastställts för en farmakologiskt aktiv substans för ett visst livsmedel för ett annat livsmedel som härrör från samma djurslag, och ett
  Sida - Läkemedelsrester - Uppdaterad 2017-05-29
 • EU-förordning 2017/625

  Om offentlig kontroll och annan offentlig verksamhet för att säkerställa tillämpningen av livsmedels- och foderlagstiftningen och av bestämmelser om djurs hälsa och djurskydd, växtskydd och
  Sida - Offentlig kontroll - Uppdaterad 2017-09-08
 • EU-förordning 2017/236

  Om icke-godkännande av ett hälsopåstående om livsmedel som avser minskad sjukdomsrisk Kommissionens förordning (EU) 2017/236 Kort information om förordning (EU) 2017/236 När träder förordningen i
  Sida - Livsmedelsinformation till konsumenterna, märkning - Uppdaterad 2017-02-16
 • EU-förordning 2017/140

  Om utseende av EU:s referenslaboratorium för sjukdomar som orsakas av capripoxvirus (lumpy skin disease och får- och getkoppor), om fastställande av ytterligare ansvarsområden och uppgifter för detta
  Sida - Provtagning och analys - Uppdaterad 2017-01-31
 • EU-förordning 2016/2147

  Om godkännande av en höjning av gränsvärdena för berikning av vin som produceras av druvor som skördats under 2016 i vissa vinodlingsområden i Tyskland och i alla vinodlingsområden i Ungern
  Sida - Alkoholhaltiga drycker - Uppdaterad 2016-12-13
 • EU-förordning 2016/779

  Fastställande av enhetliga regler för förfarandena för att avgöra om en tobaksvara har en karakteristisk smak Kommissionens genomförandeförordning (EU) 2016/779 Kort information om EU-förordning
  Sida - Snus, tuggtobak - Uppdaterad 2016-05-23
 • EU-förordning 2016/371

  Förordning om icke-godkännande av vissa andra hälsopåståenden om livsmedel än sådana som avser minskad sjukdomsrisk och barns utveckling och hälsa Kommissionens förordning (EU) 2016/371 Kort
  Sida - Berikning, kosttillskott, livsmedel för specifika - Uppdaterad 2016-04-06
 • EU-förordning 2015/402

  EU-förordning 2015/402 Icke-godkännande av vissa andra hälsopåståenden om livsmedel än sådana som avser minskad sjukdomsrisk och barns utveckling och hälsa Kommissionens förordning (EU) 2015/402
  Sida - Livsmedelsinformation till konsumenterna, märkning - Uppdaterad 2016-05-26
 • EU-förordning 2015/391

  EU-förordning 2015/391 Icke-godkännande av vissa hälsopåståenden om livsmedel som avser barns utveckling och hälsa Kommissionens förordning (EU) 2015/391 Kort information om förordningen
  Sida - Livsmedelsinformation till konsumenterna, märkning - Uppdaterad 2016-05-26
 • EU-förordning 2015/175

  Fastställande av särskilda villkor för import av guarkärnmjöl med ursprung i eller avsänt från Indien på grund av risken för kontaminering med pentaklorfenol och dioxiner Kommissionens
  Sida - Export, import och handel inom EU - Uppdaterad 2015-02-16
 • EU-förordning 1228/2014

  Godkännande och icke-godkännande av vissa hälsopåståenden om livsmedel som avser minskad sjukdomsrisk Kommissionens förordning (EU) nr 1228/2014 Kort information om förordningen Kommissionens
  Sida - Livsmedelsinformation till konsumenterna, märkning - Uppdaterad 2015-12-07
 • EU-beslut 2014/709

  EU-beslut 2014/709 Djurhälsoåtgärder för att bekämpa afrikansk svinpest i vissa medlemsstater och om upphävande av genomförandebeslut 2014/178/EU Kommissionens genomförandebeslut (2014/709/EU)
  Sida - Export, import och handel inom EU - Uppdaterad 2017-11-22
 • EU-förordning 668/2014

  Tillämpningsföreskrifter för Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 1151/2012 om kvalitetsordningar för jordbruksprodukter och livsmedel Kommissionens genomförandeförordning (EU) nr 668/
  Sida - Skyddade beteckningar - Uppdaterad 2015-02-12
 • EU-förordning 665/2014

  Komplettering av Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 1151/2012 när det gäller användningsvillkoren för det frivilliga kvalitetsbegreppet "produkt från bergsområde" Kommissionens
  Sida - Skyddade beteckningar - Uppdaterad 2015-02-12
 • EU-förordning 664/2014

  Komplettering av Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 1151/2012 vad gäller fastställandet av unionssymboler för skyddade ursprungsbeteckningar, skyddade geografiska beteckningar och
  Sida - Skyddade beteckningar - Uppdaterad 2015-02-12