Söksida

Hittade 780 i kategori "Lagstiftning"

 • EG-förordning 1565/2000

  Fastställande av de åtgärder som är nödvändiga för antagandet av ett utvärderingsprogram i enlighet med EG-förordning 2232/96 Kommissionens förordning (EG) nr 1565/2000
  Sida - Övergripande lagstiftning - Uppdaterad 2015-02-12
 • SFS 1998:808

  Miljöbalken SFS 1998:808
  Sida - Miljö - Uppdaterad 2015-02-12
 • EG-beslut 98/536

  Fastställande av förteckningen över nationella referenslaboratorier för restsubstansforskning Kommissionens beslut 98/536/EG Ändringar med mera Beslutet är ändrat och finns i konsoliderad version (
  Sida - Läkemedelsrester - Uppdaterad 2017-09-12
 • EG-beslut 98/179

  Fastställande av tillämpningsföreskrifter avseende officiell provtagning för kontroll av vissa ämnen och resthalter av dessa i levande djur och animaliska produkter Kommissionens beslut 98/179/EG
  Sida - Provtagning och analys - Uppdaterad 2016-09-27
 • SLVFS 1998:28

  Utfärdande av intyg med mera Livsmedelsverkets föreskrift SLVFS 1998:28 (konsoliderad - alla ändringar inlagda)
  Sida - Export, import och handel inom EU - Uppdaterad 2015-02-12
 • EU-förordning 2017/2470

  Om upprättande av en unionsförteckning över nya livsmedel i enlighet med Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2015/2283 om nya livsmedel Kommissionens genomförandeförordning (EU) 2017/2470
  Sida - Nya livsmedel - Uppdaterad 2018-01-03
 • EU-förordning 2017/880

  Om bestämmelser för användningen av ett MRL-värde som fastställts för en farmakologiskt aktiv substans för ett visst livsmedel för ett annat livsmedel som härrör från samma djurslag, och ett
  Sida - Läkemedelsrester - Uppdaterad 2017-05-29
 • EU-förordning 2017/625

  Om offentlig kontroll och annan offentlig verksamhet för att säkerställa tillämpningen av livsmedels- och foderlagstiftningen och av bestämmelser om djurs hälsa och djurskydd, växtskydd och
  Sida - Offentlig kontroll - Uppdaterad 2017-09-08
 • EU-förordning 2017/236

  Om icke-godkännande av ett hälsopåstående om livsmedel som avser minskad sjukdomsrisk Kommissionens förordning (EU) 2017/236 Kort information om förordning (EU) 2017/236 När träder förordningen i
  Sida - Livsmedelsinformation till konsumenterna, märkning - Uppdaterad 2017-02-16
 • EU-förordning 2017/140

  Om utseende av EU:s referenslaboratorium för sjukdomar som orsakas av capripoxvirus (lumpy skin disease och får- och getkoppor), om fastställande av ytterligare ansvarsområden och uppgifter för detta
  Sida - Provtagning och analys - Uppdaterad 2017-01-31
 • EU-förordning 2016/2147

  Om godkännande av en höjning av gränsvärdena för berikning av vin som produceras av druvor som skördats under 2016 i vissa vinodlingsområden i Tyskland och i alla vinodlingsområden i Ungern
  Sida - Alkoholhaltiga drycker - Uppdaterad 2016-12-13
 • EG-beslut 94/360

  Om den minskning av frekvensen fysiska kontroller som enligt rådets direktiv 90/675/EEG skall fastställas för vissa varupartier från tredje land Kommissionens beslut 94/360/EG Ändringar med mera
  Sida - Export, import och handel inom EU - Uppdaterad 2017-07-04
 • SFS 2007:845

  Artskyddsförordning SFS 2007:845
  Sida - Export, import och handel inom EU - Uppdaterad 2015-02-13
 • EG-beslut 2007/275

  Förteckningar över djur och produkter som skall undersökas vid gränskontrollstationer enligt rådets direktiv 91/496/EEG och 97/78/EG Kommissionens beslut 2007/275/EG Ändringar med mera Beslutet är
  Sida - Export, import och handel inom EU - Uppdaterad 2017-03-03
 • EG-förordning 1924/2006

  Näringspåståenden och hälsopåståenden om livsmedel Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 1924/2006 Ändringar med mera Förordningen är ändrad och finns i konsoliderad version (2014-12-13)
  Sida - Livsmedelsinformation till konsumenterna, märkning - Uppdaterad 2015-02-16
 • EG-förordning 1416/2006

  Särskilda tillämpningsbestämmelser för artikel 7.2 i avtalet mellan Europeiska gemenskapen och Amerikas förenta stater om handel med vin när det gäller skyddet av amerikanska ursprungsbeteckningar
  Sida - Alkoholhaltiga drycker - Uppdaterad 2015-02-13
 • SFS 2006:813

  Livsmedelsförordningen SFS 2006:813
  Sida - Övergripande lagstiftning - Uppdaterad 2015-02-13
 • SFS 2006:806

  Lagen om provtagning på djur, m.m. Svensk författningssamling 2006:806
  Sida - Provtagning och analys - Uppdaterad 2015-02-13
 • EG-beslut 2006/766

  Fastställande av en förteckning över de tredjeländer och delar av tredjeländer från vilka import av musslor, tagghudingar, manteldjur, marina snäckor och fiskeriprodukter är tillåten Kommissionens
  Sida - Export, import och handel inom EU - Uppdaterad 2017-09-12
 • EG-förordning 509/2006

  Garanterade traditionella specialiteter av jordbruksprodukter och livsmedel Rådets förordning (EG) nr 509/2006  Övergångsbestämmelser/Ikraftträdandebestämmelser Se artikel 22. Mer information Nedan
  Sida - Skyddade beteckningar - Uppdaterad 2015-02-13