Söksida

Hittade 800 i kategori "Lagstiftning"

 • EG-förordning 1107/1996

  Registrering av geografiska beteckningar och ursprungsbeteckningar enligt förfarandet i artikel 17 i rådets förordning (EEG) nr 2081/92 Kommissionens förordning (EG) nr 1107/1996 Ändringar med mera
  Sida - Skyddade beteckningar - Uppdaterad 2016-08-24
 • SLVFS 1993:20

  Identifikationsmärkning av livsmedelspartier Livsmedelsverkets föreskrift SLVFS 1993:20 (konsoliderad - alla ändringar inlagda)
  Sida - Livsmedelsinformation till konsumenterna, märkning - Uppdaterad 2015-02-12
 • SLVFS 1980:6

  Tillämpningsföreskrifter till förordningen om tillämpning av 1970 års överenskommelse om internationell transport av lättfördärvliga livsmedel och om specialutrustningen för sådan transport (ATP).
  Sida - Transport - Uppdaterad 2015-12-01
 • EG-förordning 1025/2009

  Icke-godkännande av vissa andra hälsopåståenden om livsmedel än sådana som avser minskad sjukdomsrisk och barns utveckling och hälsa Kommissionens förordning (EG) nr 1025/2009 Mer information Nedan
  Sida - Livsmedelsinformation till konsumenterna, märkning - Uppdaterad 2017-11-02
 • EG-förordning 1333/2008

  Livsmedelstillsatser Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 1333/2008 Ändringar med mera Förordningen är ändrad och finns i konsoliderad version (2017-06-12) som innehåller ändringar till
  Sida - Tillsatser, e-nummer, aromer, enzymer - Uppdaterad 2017-08-11
 • EG-förordning 760/2008

  Tillämpningsföreskrifter för rådets förordning (EG) nr 1234/2007 beträffande tillstånd att använda kasein och kaseinater i framställningen av ost. Kommissionens förordning (EG) nr 760/2008 
  Sida - Marknadsordningar, handelsnormer, varustandarder - Uppdaterad 2015-02-13
 • EG-förordning 733/2008

  Villkoren för import av jordbruksprodukter med ursprung i tredjeland efter olyckan vid kärnkraftverket i Tjernobyl Rådets förordning (EG) nr 733/2008 Ändringar med mera Förordningen finns även i
  Sida - Export, import och handel inom EU - Uppdaterad 2015-02-13
 • EG-förordning 543/2008

  Tillämpningsföreskrifter för rådets förordning (EG) nr 1234/2007 när det gäller handelsnormerna för fjäderfäkött Kommissionens förordning (EG) nr 543/2008 Ändringar med mera Förordningen är ändrad
  Sida - Marknadsordningar, handelsnormer, varustandarder - Uppdaterad 2015-02-13
 • SFS 2007:845

  Artskyddsförordning SFS 2007:845
  Sida - Export, import och handel inom EU - Uppdaterad 2015-02-13
 • EG-beslut 2007/275

  Förteckningar över djur och produkter som skall undersökas vid gränskontrollstationer enligt rådets direktiv 91/496/EEG och 97/78/EG Kommissionens beslut 2007/275/EG Ändringar med mera Beslutet är
  Sida - Export, import och handel inom EU - Uppdaterad 2017-03-03
 • EG-förordning 1924/2006

  Näringspåståenden och hälsopåståenden om livsmedel Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 1924/2006 Ändringar med mera Förordningen är ändrad och finns i konsoliderad version (2014-12-13)
  Sida - Livsmedelsinformation till konsumenterna, märkning - Uppdaterad 2015-02-16
 • EG-förordning 1416/2006

  Särskilda tillämpningsbestämmelser för artikel 7.2 i avtalet mellan Europeiska gemenskapen och Amerikas förenta stater om handel med vin när det gäller skyddet av amerikanska ursprungsbeteckningar
  Sida - Alkoholhaltiga drycker - Uppdaterad 2015-02-13
 • SFS 2006:813

  Livsmedelsförordningen SFS 2006:813
  Sida - Övergripande lagstiftning - Uppdaterad 2015-02-13
 • SFS 2006:806

  Lagen om provtagning på djur, m.m. Svensk författningssamling 2006:806
  Sida - Provtagning och analys - Uppdaterad 2015-02-13
 • EG-beslut 2006/766

  Fastställande av en förteckning över de tredjeländer och delar av tredjeländer från vilka import av musslor, tagghudingar, manteldjur, marina snäckor och fiskeriprodukter är tillåten Kommissionens
  Sida - Export, import och handel inom EU - Uppdaterad 2017-09-12
 • EG-förordning 509/2006

  Garanterade traditionella specialiteter av jordbruksprodukter och livsmedel Rådets förordning (EG) nr 509/2006  Övergångsbestämmelser/Ikraftträdandebestämmelser Se artikel 22. Mer information Nedan
  Sida - Skyddade beteckningar - Uppdaterad 2015-02-13
 • LIVSFS 2006:21

  Avgifter för offentlig kontroll, prövning och registrering Livsmedelsverkets föreskrift LIVSFS 2006:21(konsoliderad 160315 - alla ändringar inlagda) Ändringar med mera Föreskriften är ändrad genom
  Sida - Avgifter - Uppdaterad 2016-03-15
 • LIVSFS 2006:12

  Djupfrysta livsmedel Livsmedelsverkets föreskrift LIVSFS 2006:12 (konsoliderad - alla ändringar inlagda) Ändringar med mera Föreskriften är ändrad genom LIVSFS 2007:13 Föreskriften är ändrad genom
  Sida - Livsmedelshygien - Uppdaterad 2015-10-27
 • LIVSFS 2005:11

  Cider Livsmedelsverkets föreskrift LIVSFS 2005:11(konsoliderad - alla ändringar inlagda)
  Sida - Alkoholhaltiga drycker - Uppdaterad 2015-02-13
 • EU-beslut 2014/709

  EU-beslut 2014/709 Djurhälsoåtgärder för att bekämpa afrikansk svinpest i vissa medlemsstater och om upphävande av genomförandebeslut 2014/178/EU Kommissionens genomförandebeslut (2014/709/EU)
  Sida - Export, import och handel inom EU - Uppdaterad 2017-07-13