Söksida

Hittade 17 i kategori "Läkemedelsrester"

 • LIVSFS 2005:27

  Sida - Läkemedelsrester - Senast granskad 2015-03-25
 • EU-förordning 2018/782

  Om de metodologiska principerna för den riskbedömning och de rekommendationer för riskhantering som avses i förordning (EG) nr 470/2009 Kommissionens förordning (EU) 2018/782
  Sida - Läkemedelsrester - Senast granskad 2018-06-11
 • EU-beslut 2011/163

  Godkännande av planer som lagts fram av tredjeländer i enlighet med artikel 29 i rådets direktiv 96/23/EG Kommissionens genomförandebeslut 2011/163/EU Ändringar med mera Beslutet är ändrat och finns
  Sida - Läkemedelsrester - Senast granskad 2018-04-17
 • EG-beslut 98/536

  Fastställande av förteckningen över nationella referenslaboratorier för restsubstansforskning Kommissionens beslut 98/536/EG Ändringar med mera Beslutet är ändrat och finns i konsoliderad version (
  Sida - Läkemedelsrester - Senast granskad 2017-09-12
 • EG-förordning 854/2004

  Fastställande av särskilda bestämmelser för genomförandet av offentlig kontroll av produkter av animaliskt ursprung avsedda att användas som livsmedel Europaparlamentets och rådets förordning (EG)
  Sida - Läkemedelsrester - Senast granskad 2018-05-16
 • EU-förordning 2017/12

  Vilket format och innehåll en ansökan och en begäran om fastställande av MRL-värden ska ha i enlighet med Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 470/2009 Kommissionens
  Sida - Läkemedelsrester - Senast granskad 2017-01-12
 • EU-förordning 37/2010

  Farmakologiskt aktiva substanser och deras klassificering med avseende på MRL-värden i animaliska livsmedel Kommissionens förordning (EU) nr 37/2010 Ändringar med mera Förordningen är ändrad och
  Sida - Animaliska livsmedel - Senast granskad 2018-08-07
 • EU-förordning 2018/470

  Om detaljerade bestämmelser om det MRL-värde som ska beaktas för kontrollsyfte när det gäller livsmedel som härrör från djur som har behandlats i EU i enlighet med artikel 11 i direktiv 2001/82/EG
  Sida - Animaliska livsmedel - Senast granskad 2018-03-28
 • EU-förordning 2017/880

  Om bestämmelser för användningen av ett MRL-värde som fastställts för en farmakologiskt aktiv substans för ett visst livsmedel för ett annat livsmedel som härrör från samma djurslag, och ett
  Sida - Läkemedelsrester - Senast granskad 2017-05-29
 • SLVFS 1998:8

  Provtagning för kontroll av vissa ämnen och restsubstanser i djur och produkter från djur. Omtryck LIVSFS 2005:27 Livsmedelsverkets föreskrift SLVFS 1998:8 (konsoliderad - alla ändringar inlagda)
  Sida - Läkemedelsrester - Senast granskad 2015-02-12
 • SLVFS 1998:8

  Sida - Läkemedelsrester - Senast granskad 2015-02-12
 • LIVSFS 2012:8

  Sida - Läkemedelsrester - Senast granskad 2015-02-12
 • EG-förordning 882/2004

  Offentlig kontroll för att säkerställa kontrollen av efterlevnaden av foder- och livsmedelslagstiftningen samt bestämmelserna om djurhälsa och djurskydd Europaparlamentets och rådets förordning (EG)
  Sida - Läkemedelsrester - Senast granskad 2018-05-16
 • EG-förordning 470/2009

  Fastställa gränsvärden för farmakologiskt verksamma ämnen i animaliska livsmedel samt om upphävande av förordning (EEG) nr 2377/90 och ändring av direktiv 2001/82/EG och förordning (EG) nr 726/2004
  Sida - Läkemedelsrester - Senast granskad 2018-06-15
 • LIVSFS 2009:13

  Sida - Läkemedelsrester - Senast granskad 2015-02-12
 • LIVSFS 2003:25

  Sida - Läkemedelsrester - Senast granskad 2015-04-24
 • LIVSFS 2009:3

  Sida - Läkemedelsrester - Senast granskad 2015-03-17