Söksida

Hittade 19 i kategori "Provtagning och analys"

 • EU-förordning 401/2006

  Förordning om provtagnings- och analysmetoder för offentlig kontroll av halten av mykotoxiner i livsmedel Kommissionens förordning (EG) nr 401/2006 Ändringar med mera Förordningen är ändrad och
  Sida - Provtagning och analys - Senast granskad 2017-09-12
 • EG-förordning 273/2008

  Tillämpningsföreskrifter för rådets förordning (EG) nr 1255/1999 när det gäller de metoder som ska användas för analys och kvalitetsbedömning av mjölk och mjölkprodukter Kommissionens förordning (EG
  Sida - Provtagning och analys - Senast granskad 2015-02-13
 • EU-förordning 2015/705

  EU-förordning 2015/705 Provtagningsmetoder och prestandakriterier för analysmetoderna vid offentlig kontroll av halten av erukasyra i livsmedel och om upphävande av kommissionens direktiv 80/891/EEG
  Sida - Provtagning och analys - Senast granskad 2015-05-18
 • LIVSFS 2012:8 omtryck

  Sida - Provtagning och analys - Senast granskad 2015-02-12
 • EG-beslut 98/179

  Fastställande av tillämpningsföreskrifter avseende officiell provtagning för kontroll av vissa ämnen och resthalter av dessa i levande djur och animaliska produkter Kommissionens beslut 98/179/EG
  Sida - Provtagning och analys - Senast granskad 2016-09-27
 • EG-förordning 627/2006

  Kvalitetskriterier för validerade analysmetoder för provtagning, identifikation och karaktärisering av primära rökprodukter Kommissionens förordning (EG) nr 627/2006
  Sida - Provtagning och analys - Senast granskad 2015-02-13
 • EG-förordning 1882/2006

  Provtagnings- och analysmetoder för offentlig kontroll av nitrithalten i livsmedel Kommissionens förordning (EG) nr 1882/2006
  Sida - Provtagning och analys - Senast granskad 2015-02-13
 • SFS 2006:815

  Förordningen om provtagning på djur, m.m. Svensk författningssamling 2006:815
  Sida - Provtagning och analys - Senast granskad 2015-02-13
 • EU-förordning 2017/140

  Om utseende av EU:s referenslaboratorium för sjukdomar som orsakas av capripoxvirus (lumpy skin disease och får- och getkoppor), om fastställande av ytterligare ansvarsområden och uppgifter för detta
  Sida - Provtagning och analys - Senast granskad 2017-01-31
 • SFS 2006:806

  Lagen om provtagning på djur, m.m. Svensk författningssamling 2006:806
  Sida - Provtagning och analys - Senast granskad 2015-02-13
 • EG-beslut 2002/657

  Genomförande av rådets direktiv 96/23/EG avseende analysmetoder och tolkning av resultat Kommissionens beslut 2002/657/EG Ändringar med mera Förordningen är ändrad och finns i konsoliderad version (
  Sida - Provtagning och analys - Senast granskad 2016-09-27
 • EU-förordning 2018/329

  Om utseende av Europeiska unionens referenscentrum för djurskydd Kommissionens genomförandeförordning (EU) 2018/329
  Sida - Offentlig kontroll - Senast granskad 2018-03-09
 • LIVSFS 2009:3 konsoliderad

  Sida - Provtagning och analys - Senast granskad 2015-02-12
 • LIVSFS 2009:3

  Karenstider Livsmedelsverkets föreskrifter LIVSFS 2009:3 (konsoliderad - alla ändringar inlagda) Ändringar med mera Föreskriften är ändrad genom LIVSFS 2012:8 (omtryck) Mer information Från och med
  Sida - Provtagning och analys - Senast granskad 2015-02-13
 • EG-förordning 333/2007

  Provtagnings- och analysmetoder för offentlig kontroll av halten av bly, kadmium, kvicksilver, oorganiskt tenn, 3-MCPD och polycykliska aromatiska kolväten i livsmedel Kommissionens förordning (EG)
  Sida - Provtagning och analys - Senast granskad 2017-09-12
 • EG-förordning 1881/2006

  Fastställande av gränsvärden för vissa främmande ämnen i livsmedel Kommissionens förordning (EG) nr 1881/2006 Ändringar med mera Förordningen är ändrad och finns i konsoliderad version (2018-03-19)
  Sida - Främmande ämnen/oönskade ämnen - Senast granskad 2018-05-21
 • EU-förordning 2017/644

  Om provtagnings- och analysmetoder för kontroll av halter av dioxiner, dioxinlika PCB och icke- dioxinlika PCB i vissa livsmedel och om upphävande av förordning (EU) nr 589/2014 Kommissionens
  Sida - Främmande ämnen/oönskade ämnen - Senast granskad 2017-04-06
 • EU-förordning 2017/212

  Om utseende av EU:s referenslaboratorium för peste des petits ruminants, om fastställande av ytterligare ansvarsområden och uppgifter för detta laboratorium samt om ändring av bilaga VII till
  Sida - Provtagning och analys - Senast granskad 2017-02-13
 • EG-förordning 2568/1991

  Egenskaper hos olivolja och olivolja av pressrester och om lämpliga analysmetoder Kommissionens förordning (EEG) nr 2568/1991 Ändringar med mera Förordningen är ändrad och finns i konsoliderad
  Sida - Provtagning och analys - Senast granskad 2017-08-18