Söksida

Hittade 13 i kategori "Övergripande lagstiftning"

 • EG-förordning 178/2002

  Om allmänna principer och krav för livsmedelslagstiftning, om inrättandet av Europeiska myndigheten för livsmedelssäkerhet och om förfaranden i frågor som gäller livsmedelssäkerhet
  Sida - Övergripande lagstiftning - Uppdaterad 2017-05-08
 • SFS 2006:1033

  Tillkännagivande (2006:1033) om de EG-bestämmelser som kompletteras av lagen (2006:805) om foder och animaliska biprodukter   SFS 2006:1033
  Sida - Övergripande lagstiftning - Uppdaterad 2015-02-13
 • EG-förordning 1565/2000

  Fastställande av de åtgärder som är nödvändiga för antagandet av ett utvärderingsprogram i enlighet med EG-förordning 2232/96 Kommissionens förordning (EG) nr 1565/2000
  Sida - Övergripande lagstiftning - Uppdaterad 2015-02-12
 • LIVSFS 2014:1

  Livsmedelsverkets förteckningar över gällande föreskrifter och allmänna råd inom verkets ansvarsområde LIVSFS 2014:1
  Sida - Övergripande lagstiftning - Uppdaterad 2015-02-12
 • EG-förordning 124/2009

  Fastställande av högsta tillåtna halter av koccidiostatika eller histomonostatika i livsmedel till följd av onundviklig korskontamination av foder som de inte är avsedda för Kommissionens förordning
  Sida - Övergripande lagstiftning - Uppdaterad 2015-02-13
 • LIVSFS 2014:1

  Sida - Övergripande lagstiftning - Uppdaterad 2015-02-12
 • SFS 2006:813

  Livsmedelsförordningen SFS 2006:813
  Sida - Övergripande lagstiftning - Uppdaterad 2015-02-13
 • SFS 2009:1426

  Förordning med instruktion för Livsmedelsverket SFS 2009:1426
  Sida - Övergripande lagstiftning - Uppdaterad 2015-02-13
 • SFS 2006:814

  Förordningen om foder och animaliska biprodukter SFS 2006:814
  Sida - Övergripande lagstiftning - Uppdaterad 2015-02-13
 • SFS 2006:805

  Lagen om foder och animaliska biprodukter SFS 2006:805
  Sida - Övergripande lagstiftning - Uppdaterad 2015-02-13
 • SFS 2006:804

  Livsmedelslagen SFS 2006:804
  Sida - Övergripande lagstiftning - Uppdaterad 2015-02-20
 • SFS 2014:786

  Tillkännagivande om de EU-bestämmelser som kompletteras av livsmedelslagen SFS 2006:804 SFS 2014:786
  Sida - Övergripande lagstiftning - Uppdaterad 2015-02-20
 • EU-förordning 931/2011

  Spårbarhetskrav som fastställs i Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 178/2002 för livsmedel av animaliskt ursprung Kommissionens genomförandeförordning (EU) nr 931/2011
  Sida - Övergripande lagstiftning - Uppdaterad 2015-02-13