Söksida

Hittade 4 i kategori "Smittskydd"

 • LIVSFS 2012:9

  Sida - Smittskydd - Senast granskad 2015-02-12
 • EG-förordning 2160/2003

  Bekämpning av salmonella och vissa andra livsmedelsburna zoonotiska smittämnen Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 2160/2003 Ändringar med mera Förordningen finns även i konsoliderad
  Sida - Smittskydd - Senast granskad 2015-04-23
 • EG-förordning 999/2001

  Fastställande av bestämmelser för förebyggande, kontroll och utrotning av vissa typer av transmissibel spongiform encefalopati Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 999/2001 Ändringar med
  Sida - Smittskydd - Senast granskad 2018-10-11
 • EU-förordning 254/2010

  Godkännande av kontrollprogram för salmonella hos fjäderfä i vissa tredjeländer i enlighet med förordning (EG) nr 2160/2003 och om ändring av bilaga I till förordning (EG) nr 798/2008 gällande
  Sida - Smittskydd - Senast granskad 2015-02-13