Söksida

Hittade 26 i kategori "Offentlig kontroll"

 • EG-förordning 2074/2005

  Tillämpningsåtgärder för vissa produkter förordning (EG) nr 853/2004 och för genomförande av offentlig kontroll (EG) nr 854/2004 och 882/2004. Undantag från (EG) nr 852/2004. Ändring av (EG) nr 853/
  Sida - Offentlig kontroll - Senast granskad 2017-11-03
 • LIVSFS 2005:21

  Sida - Offentlig kontroll - Senast granskad 2015-02-12
 • LIVSFS 2009:15

  Sida - Offentlig kontroll - Senast granskad 2015-03-17
 • EU-förordning 702/2013

  Övergångsbestämmelser för tillämpning av Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 882/2004 vad gäller ackreditering av officiella laboratorier som genomför officiell trikinkontroll
  Sida - Offentlig kontroll - Senast granskad 2015-02-12
 • EU-förordning 2017/185

  Om fastställande av övergångsbestämmelser för tillämpningen av vissa bestämmelser i Europaparlamentets och rådets förordningar (EG) nr 853/2004 och (EG) nr 854/2004 Kommissionens förordning (EU)
  Sida - Livsmedelshygien - Senast granskad 2017-04-12
 • LIVSFS 2005:7

  Sida - Offentlig kontroll - Senast granskad 2015-02-12
 • LIVSFS 2018:1

  Sida - Offentlig kontroll - Senast granskad 2018-01-11
 • EU-förordning 16/2011

  EU-förordning 16/2011 Genomförandeåtgärder för systemet för snabb varning för livsmedel och foder (RASFF) Kommissionens förordning (EU) nr 16/2011  
  Sida - Offentlig kontroll - Senast granskad 2015-06-23
 • EG-förordning 854/2004

  Fastställande av särskilda bestämmelser för genomförandet av offentlig kontroll av produkter av animaliskt ursprung avsedda att användas som livsmedel Europaparlamentets och rådets förordning (EG)
  Sida - Läkemedelsrester - Senast granskad 2018-05-16
 • LIVSFS 2009:13

  Rapportering och vissa andra skyldigheter för kontrollmyndigheter Livsmedelsverkets föreskrift LIVSFS 2009:13 Ändringar med mera Föreskriften har ändrats och finns i konsoliderad version (2018-01-15
  Sida - Offentlig kontroll - Senast granskad 2018-01-15
 • EU-förordning 2017/625

  Om offentlig kontroll och annan offentlig verksamhet för att säkerställa tillämpningen av livsmedels- och foderlagstiftningen och av bestämmelser om djurs hälsa och djurskydd, växtskydd och
  Sida - Offentlig kontroll - Senast granskad 2017-09-08
 • EG-beslut 2006/677

  Om fastställande av riktlinjer avseende kriterierna för utförande av revisioner enligt Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 882/2004 om offentlig kontroll för att säkerställa kontrollen
  Sida - Offentlig kontroll - Senast granskad 2018-09-14
 • LIVSFS 2005:21

  Sida - Offentlig kontroll - Senast granskad 2015-03-25
 • LIVSFS 2018:1 konsoliderad

  Sida - Offentlig kontroll - Senast granskad 2018-01-11
 • EU-förordning 2018/329

  Om utseende av Europeiska unionens referenscentrum för djurskydd Kommissionens genomförandeförordning (EU) 2018/329
  Sida - Offentlig kontroll - Senast granskad 2018-03-09
 • EU-förordning 2015/1375

  EU-förordning 2015/1375 Fastställande av särskilda bestämmelser för offentlig kontroll av trikiner i kött Kommissionens genomförandeförordning (EU) 2015/1375 Kort information om EU-förordning 2015/
  Sida - Offentlig kontroll - Senast granskad 2015-09-10
 • LIVSFS 2009:4

  Sida - Offentlig kontroll - Senast granskad 2015-03-17
 • LIVSFS 2011:6

  Sida - Offentlig kontroll - Senast granskad 2015-02-19
 • EG-förordning 882/2004

  Offentlig kontroll för att säkerställa kontrollen av efterlevnaden av foder- och livsmedelslagstiftningen samt bestämmelserna om djurhälsa och djurskydd Europaparlamentets och rådets förordning (EG)
  Sida - Läkemedelsrester - Senast granskad 2018-05-16
 • EU-beslut 2015/1918

  Om inrättandet av ett system för administrativt stöd och samarbete (AAC-systemet) i enlighet med Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 882/2004 om offentlig kontroll för att säkerställa
  Sida - Offentlig kontroll - Senast granskad 2015-11-06