Söksida

Hittade 800 i kategori "Lagstiftning"

 • EU-förordning 1162/2010

  Icke-godkännande av vissa hälsopåståenden om livsmedel som avser minskad sjukdomsrisk och barns utveckling och hälsa Kommissionens förordning (EU) nr 1162/2010 Mer information Nedan finns länk till
  Sida - Livsmedelsinformation till konsumenterna, märkning - Uppdaterad 2017-11-03
 • EU-förordning 375/2010

  Icke-godkännande av ett hälsopåstående om livsmedel annat än sådana som avser minskad sjukdomsrisk och barns utveckling och hälsa Kommissionens förordning (EU) nr 375/2010 Mer information Nedan
  Sida - Livsmedelsinformation till konsumenterna, märkning - Uppdaterad 2017-11-03
 • EU-förordning 257/2010

  Upprättande av ett program för omprövning av godkända livsmedelstillsatser i enlighet med Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 1333/2008 om livsmedelstillsatser Kommissionens förordning
  Sida - Tillsatser, e-nummer, aromer, enzymer - Uppdaterad 2015-02-13
 • EG-förordning 911/2004

  Om genomförande av Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 1760/2000 beträffande öronmärken, pass och register på anläggningarna Kommissionens förordning (EG) nr 911/2004 Ändringar med mera
  Sida - Livsmedelsinformation till konsumenterna, märkning - Uppdaterad 2017-09-12
 • EG-förordning 641/2004

  Tillämpningsföreskrifter för Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 1829/2003 om ansökan om godkännande för nya genetiskt modifierade livsmedel och foder, anmälan av befintliga produkter
  Sida - Genmodifierade organismer, GMO - Uppdaterad 2015-02-12
 • LIVSFS 2003:10

  Honung Livsmedelsverkets föreskrift LIVSFS 2003:10 (konsoliderad version 2017-06-20 som innehåller ändringar till och med LIVSFS 2017:1) Ändringar med mera   LIVSFS 2007:13 LIVSFS 2014:11 LIVSFS
  Sida - Marknadsordningar, handelsnormer, varustandarder - Uppdaterad 2017-06-20
 • EG-beslut 2002/840

  Antagande av förteckning över godkända anläggningar för bestrålning av livsmedel i tredje land Kommissionens genomförandebeslut (2002/840/EG) Ändringar med mera Beslutet är ändrat och finns i
  Sida - Export, import och handel inom EU - Uppdaterad 2015-02-12
 • EG-beslut 2002/657

  Genomförande av rådets direktiv 96/23/EG avseende analysmetoder och tolkning av resultat Kommissionens beslut 2002/657/EG Ändringar med mera Förordningen är ändrad och finns i konsoliderad version (
  Sida - Provtagning och analys - Uppdaterad 2016-09-27
 • LIVSFS 2002:48

  Vinframställning Livsmedelsverkets föreskrifter om vinframställning LIVSFS 2002:48(konsoliderad - alla ändringar inlagda)
  Sida - Alkoholhaltiga drycker - Uppdaterad 2015-02-12
 • EG-förordning 1760/2000

  Upprättande av ett system för identifiering och registrering av nötkreatur samt märkning av nötkött och nötköttsprodukter och om upphävande av rådets förordning (EG) nr 820/97 Europaparlamentets och
  Sida - Livsmedelsinformation till konsumenterna, märkning - Uppdaterad 2017-06-09
 • EG-beslut 2000/572

  Fastställande av djurhälso- och hygienkrav samt veterinärintyg för import av malet kött och köttberedningar från tredje land och om upphävande av rådets beslut 97/29/EG Kommissionens beslut 2000/572
  Sida - Export, import och handel inom EU - Uppdaterad 2017-09-12
 • SLVFS 2000:15

  Livsmedel för speciella medicinska ändamål. Omtryck LIVSFS 2008:3 Livsmedelsverkets föreskrifter SLVFS 2000:15 (konsoliderad - alla ändringar inlagda) Ändringar med mera Föreskriften är ändrad genom
  Sida - Berikning, kosttillskott, livsmedel för specifika - Uppdaterad 2016-11-23
 • SFS 1998:940

  Förordning om avgifter för prövning och tillsyn enligt miljöbalken SFS 1998:940
  Sida - Miljö - Uppdaterad 2015-02-12
 • EG-förordning 280/1998

  Undantag från vissa bestämmelser i rådets förordning (EG) nr 2597/97 fastställande av kompletterande allmänna regler för den gemensamma organisationen av marknaden för mjölk och mjölkprod avseende
  Sida - Marknadsordningar, handelsnormer, varustandarder - Uppdaterad 2015-02-12
 • SLVFS 1998:8

  Provtagning för kontroll av vissa ämnen och restsubstanser i djur och produkter från djur. Omtryck LIVSFS 2005:27 Livsmedelsverkets föreskrift SLVFS 1998:8 (konsoliderad - alla ändringar inlagda)
  Sida - Läkemedelsrester - Uppdaterad 2015-02-12
 • EG-förordning 258/1997

  Nya livsmedel och nya livsmedelsingredienser Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 258/1997 Ändringar med mera Förordningen finns även i konsoliderad version (2009-08-07) som innehåller
  Sida - Nya livsmedel - Uppdaterad 2017-08-30
 • SLVFS 1997:27

  Spannmålsbaserade livsmedel och barnmat för spädbarn och småbarn, omtryck SLVFS 2000:29 Livsmedelsverkets föreskrifter SLVFS 1997:27 (konsoliderad - alla ändringar inlagda till och med LIVSFS 2016:9
  Sida - Berikning, kosttillskott, livsmedel för specifika - Uppdaterad 2017-02-20
 • EG-beslut 94/360

  Om den minskning av frekvensen fysiska kontroller som enligt rådets direktiv 90/675/EEG skall fastställas för vissa varupartier från tredje land Kommissionens beslut 94/360/EG Ändringar med mera
  Sida - Export, import och handel inom EU - Uppdaterad 2017-07-04
 • EU-förordning 2017/880

  Om bestämmelser för användningen av ett MRL-värde som fastställts för en farmakologiskt aktiv substans för ett visst livsmedel för ett annat livsmedel som härrör från samma djurslag, och ett
  Sida - Läkemedelsrester - Uppdaterad 2017-05-29
 • EU-förordning 2017/625

  Om offentlig kontroll och annan offentlig verksamhet för att säkerställa tillämpningen av livsmedels- och foderlagstiftningen och av bestämmelser om djurs hälsa och djurskydd, växtskydd och
  Sida - Offentlig kontroll - Uppdaterad 2017-09-08