Söksida

Hittade 807 i kategori "Lagstiftning"

 • EG-beslut 2002/840

  Antagande av förteckning över godkända anläggningar för bestrålning av livsmedel i tredje land Kommissionens genomförandebeslut (2002/840/EG) Ändringar med mera Beslutet är ändrat och finns i
  Sida - Export, import och handel inom EU - Uppdaterad 2015-02-12
 • EG-beslut 2002/657

  Genomförande av rådets direktiv 96/23/EG avseende analysmetoder och tolkning av resultat Kommissionens beslut 2002/657/EG Ändringar med mera Förordningen är ändrad och finns i konsoliderad version (
  Sida - Provtagning och analys - Uppdaterad 2016-09-27
 • LIVSFS 2002:48

  Vinframställning Livsmedelsverkets föreskrifter om vinframställning LIVSFS 2002:48(konsoliderad - alla ändringar inlagda)
  Sida - Alkoholhaltiga drycker - Uppdaterad 2015-02-12
 • EG-förordning 1760/2000

  Upprättande av ett system för identifiering och registrering av nötkreatur samt märkning av nötkött och nötköttsprodukter och om upphävande av rådets förordning (EG) nr 820/97 Europaparlamentets och
  Sida - Livsmedelsinformation till konsumenterna, märkning - Uppdaterad 2017-06-09
 • EG-beslut 2000/572

  Fastställande av djurhälso- och hygienkrav samt veterinärintyg för import av malet kött och köttberedningar från tredje land och om upphävande av rådets beslut 97/29/EG Kommissionens beslut 2000/572
  Sida - Export, import och handel inom EU - Uppdaterad 2017-09-12
 • SLVFS 2000:15

  Livsmedel för speciella medicinska ändamål. Omtryck LIVSFS 2008:3 Livsmedelsverkets föreskrifter SLVFS 2000:15 (konsoliderad - alla ändringar inlagda) Ändringar med mera Föreskriften är ändrad genom
  Sida - Berikning, kosttillskott, livsmedel för specifika - Uppdaterad 2016-11-23
 • SFS 1998:940

  Förordning om avgifter för prövning och tillsyn enligt miljöbalken SFS 1998:940
  Sida - Miljö - Uppdaterad 2015-02-12
 • EG-förordning 280/1998

  Undantag från vissa bestämmelser i rådets förordning (EG) nr 2597/97 fastställande av kompletterande allmänna regler för den gemensamma organisationen av marknaden för mjölk och mjölkprod avseende
  Sida - Marknadsordningar, handelsnormer, varustandarder - Uppdaterad 2015-02-12
 • SLVFS 1998:8

  Provtagning för kontroll av vissa ämnen och restsubstanser i djur och produkter från djur. Omtryck LIVSFS 2005:27 Livsmedelsverkets föreskrift SLVFS 1998:8 (konsoliderad - alla ändringar inlagda)
  Sida - Läkemedelsrester - Uppdaterad 2015-02-12
 • SLVFS 1997:27

  Spannmålsbaserade livsmedel och barnmat för spädbarn och småbarn, omtryck SLVFS 2000:29 Livsmedelsverkets föreskrifter SLVFS 1997:27 (konsoliderad - alla ändringar inlagda till och med LIVSFS 2016:9
  Sida - Berikning, kosttillskott, livsmedel för specifika - Uppdaterad 2017-02-20
 • EG-beslut 94/360

  Om den minskning av frekvensen fysiska kontroller som enligt rådets direktiv 90/675/EEG skall fastställas för vissa varupartier från tredje land Kommissionens beslut 94/360/EG Ändringar med mera
  Sida - Export, import och handel inom EU - Uppdaterad 2017-07-04
 • SFS 2013:1059

  Förordning om kontroll av ekologisk produktion SFS 2013:1059
  Sida - Ekologiska livsmedel - Uppdaterad 2015-02-12
 • EU-beslut 2013/653

  Finansiellt stöd från unionen till en samordnad kontrollplan för övervakning av antimikrobiell resistens hos zoonotiska smittämnen under 2014 Kommissionens genomförandebeslut 2013/653/EU Kort
  Sida - Antibiotikaresistens,AMR - Uppdaterad 2015-02-12
 • EU-förordning 609/2013

  Förordning om livsmedel avsedda för spädbarn och småbarn, speciella medicinska ändamål, kostersättning för viktkontroll Europaparlamentet och rådets förordning (EU) nr 609/2013 Livsmedel avsedda för
  Sida - Berikning, kosttillskott, livsmedel för specifika - Uppdaterad 2018-01-08
 • EU-förordning 208/2013

  Spårbarhetskrav för groddar och för frön avsedda för produktion av groddar Kommissionens genomförandeförordning (EU) nr 208/2013  Kort information om EU-förordningarna nr 208/2013, 209/2013, 210/
  Sida - Livsmedelshygien - Uppdaterad 2015-04-17
 • EU-förordning 1181/2012

  Godkännande av en höjning av gränsvärdena för berikning av vin som produceras med druvor som skördats 2012 i vissa vinodlingsområden. Kommissionens genomförandeförordning (EU) nr 1181/2012
  Sida - Alkoholhaltiga drycker - Uppdaterad 2015-02-13
 • EU-förordning 872/2012

  Antagande av den förteckning över aromämnen som avses i Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 2232/96, om dess införande i bilaga I till Europaparlamentets och rådets förordning (EG) 1334/
  Sida - Tillsatser, e-nummer, aromer, enzymer - Uppdaterad 2016-08-24
 • EU-förordning 489/2012

  Tillämpningsföreskrifter för artikel 16 i Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 1925/2006 om tillsättning av vitaminer och mineralämnen samt vissa andra ämnen i livsmedel Kommissionens
  Sida - Berikning, kosttillskott, livsmedel för specifika - Uppdaterad 2015-01-26
 • EU-förordning 432/2012

  Fastställande av en förteckning över andra godkända hälsopåståenden om livsmedel än sådana som avser minskad sjukdomsrisk och barns utveckling och hälsa Kommissionens förordning (EU) nr 432/2012
  Sida - Livsmedelsinformation till konsumenterna, märkning - Uppdaterad 2017-04-18
 • LIVSFS 2012:6

  Snus och tuggtobak Livsmedelsverkets föreskrifter LIVSFS 2012:6 (konsoliderad - alla ändringar inlagda) Ändringar med mera Ändad genom LIVSFS 2013:7 Ändrad genom LIVSFS 2016:3 Kort information om
  Sida - Snus, tuggtobak - Uppdaterad 2016-04-11