Måltider i vård, skola och omsorg

matgäster

Varje dag serveras cirka tre miljoner måltider i vård, skola och omsorg. Att satsa på bra måltider kan höja kvaliteten inom hela verksamheten – utan att det behöver kosta mer. Här finns stöd och inspiration för att utveckla och ta till vara de offentliga måltiderna på bästa sätt.

Höga ambitioner i kommunernas måltider – men även brister

De flesta kommuner har höga ambitioner kring måltiderna i förskola, skola och äldreomsorg. Många kommuner arbetar medvetet för att öka andelen ekologiska livsmedel, köper till stor del svenskt kött och håller en god kompetensnivå i köken trots rådande kockbrist. Men det finns områden som behöver förbättras, särskilt inom hemtjänsten. Det visar en första rikstäckande kartläggning av den kommunala måltidsverksamheten som Livsmedelsverket gjort.

Den värdefulla måltiden

Bra måltider ger nöjda matgäster och stolt personal. Måltiderna i förskola och skola ger alla barn, oavsett bakgrund, möjlighet till bra matvanor och är en viktig del i arbetet för jämlik hälsa. Bra mat som hamnar i magen ger barnen energi att utvecklas, leka och lära. Måltiderna har också goda möjligheter att främja bra matvanor och en sund inställning till mat.

Inom omsorg och vård kan måltiden bidra till god livskvalitet, bevarande av funktionsförmåga och ett snabbare tillfrisknande vid sjukdom. Måltiderna är inte bara grundläggande för att förebygga undernäring, sjukdom och ohälsa måltidens sociala funktion är minst lika viktig. Måltiden kan vara ett positivt avbrott i vardagen och bidra till glädje, gemenskap och meningsfullhet.

Följ oss på Måltidsbloggen

I Almedalen med experter, politiker och aktivister

Kompetenscentrum har avrundat vårterminen 2019 i Visby - händelsernas centrum så här i första veckan av juli. Almedalsveckan har bjudit på många bra möten och diskussioner där hållbar utveckling varit en tydlig röd tråd. En tidig morgon på väg ner ti...

Socialstyrelsen pekar med hela handen

Inger Stevén arbetar med mat och måltider som förebygger fallolyckor och har varit involverad i arbetet med äldreomsorgens måltider. Vi bad henne göra en snabb överblick över Socialstyrelsens nya kunskapsstöd kring undernäring som kom i maj 2019. Und...

Testa din krismeny – erfarenheter och lärdomar från Östersunds kommun

Vårt samhälle och våra verksamheter måste fungera även vid störningar som kriser och krig. Att öva på kriser ibland är bra och hjälper till för att resurserna lättare ska kunna förstärkas vid allvarliga händelser eller kriser i samhället. Just detta ...

Forskning om offentliga måltider sammanfattat

Nu har en ny rapport kommit ut från RISE och Måltid Sverige som sammanfattar den samlade forskningen på området Offentliga måltider. Rapporten heter Inblick i forskning kring offentliga måltider, RISE 2019:39. Vi ger en kort sammanfattning och guidar...

Norrbottens livsmedelsstrategi – med barnen i fokus

I Norrbotten har man tagit fram en livsmedelsstrategi som man kallar för Nära Mat. Man har valt att aktivt fokusera på barnen och den väsentliga roll som kunskapen om var maten kommer ifrån kan spela. Norrbotten har satsat på detta så till den grad a...

Senast granskad 2018-12-13