Uppdrag inom modernisering av köttkontrollen

För att säkerställa långsiktiga och konkurrenskraftiga villkor för slakterinäringen ser regeringen behov av att den offentliga kontrollen på området effektiviseras genom en modernisering och digitalisering.

Åtgärderna som har genomförts inom ramen för uppdraget ska redovisas till Näringsdepartementet den 31 maj 2021, effekterna av de vidtagna åtgärderna ska redovisas i maj 2022.

Regleringsbrev för budgetåret 2018 avseende Livsmedelsverket

Redovisning av uppdraget

Redovisade regeringsuppdrag

Senast granskad 2020-02-07