Åtgärder vid en bristsituation i livsmedelskedjan

Livsmedelsverket och Jordbruksverket fick i regleringsbreven 2021 i uppdrag att, tillsammans med berörda företag och andra relevanta aktörer, arbeta för att öka förutsättningarna för att säkerställa flödet i livsmedelskedjan vid en allvarlig bristsituation under svåra fredstida förhållanden eller höjd beredskap och då ytterst krig. 

En fungerande samhällsekonomi, robust elförsörjning och tillgång till så kallade insatsvaror är avgörande förutsättningar för att företag ska kunna fortsätta att producera och leverera mat även vid olika typer av störningar i kris och krig. Det konstaterar Livsmedelsverket och Jordbruksverket i denna gemensam slutrapport i regeringsuppdraget om åtgärder vid en bristsituation i livsmedelskedjan.

Redovisade regeringsuppdrag

Senast granskad 2024-01-11