Förutsättningar för och möjligheter till produktion i Sverige av fällningskemikalier från avfall och biprodukter

Livsmedelsverket har fått i uppdrag att kartlägga och analysera förutsättningar för och möjligheter till produktion i Sverige av fällningskemikalier hämtade från avfall och biprodukter.

I Sverige är tillgången till vattenreningskemikalier en grundläggande förutsättning för ett fungerande samhälle och dricksvattenförsörjning är en av de viktigaste samhällsfunktionerna. Det behöver finnas en beredskap för att kunna hantera störningar i tillgången på nödvändiga insatsvaror för dricksvattenproduktion och vid rening av avloppsvatten i såväl fredstid som vid höjd beredskap och ytterst krig.

Livsmedelsverket ska därför inhämta en kartläggande studie från något lämpligt forskningsinstitut med god insikt i för studien viktiga forskningsområden. Studien ska bidra med kunskap och förslag som kan öka förutsättningarna för en robust dricksvattenproduktion och rening av avloppsvatten. Livsmedelsverket ska tillsammans med Naturvårdsverket, Kemikalieinspektionen och Tillväxtverket analysera möjligheterna att tillämpa resultaten från kartläggningen för innovation som bidrar till ökad robusthet, cirkulär ekonomi samt hållbar näringslivsutveckling.

Uppdraget ska redovisas till Landsbygds- och infrastrukturdepartementet senast den 31 oktober 2023.

 

 

Redovisade regeringsuppdrag

Senast granskad 2023-03-09