Uppdrag att vidta åtgärder för att utveckla samordningen, vägledningen och stödet avseende den offentliga kontrollen av kosttillskott

Regeringen har gett Livsmedelsverket i uppdrag att under 2022 till juni 2025 utveckla kontrollen av kosttillskott. Målsättningen är att underlätta kontrollmyndigheternas möjligheter att göra mer enhetliga bedömningar och utföra en effektiv och likvärdig kontroll i hela landet. Målsättningen är också att möjliggöra avlägsnandet av olagliga och vilseledande produkter från marknaden samt stärka och utveckla samverkan inom området mellan myndigheter och övriga berörda aktörer.

Delredovisningar av uppdraget ska lämnas till Regeringskansliet (Socialdepartementet) senast den 1 juni 2022, 2023 och 2024. Livsmedelsverket ska slutredovisa uppdraget till Regeringskansliet (Socialdepartementet) senast den 1 juni 2025.

Redovisade regeringsuppdrag

Senast granskad 2023-07-12