Uppdrag att inkomma med underlag för den fortsatta inriktningen av det civila försvaret

Den 11 juli 2019 gav regeringen Livsmedelsverket, Statens jordbruksverk och Statens veterinärmedicinska anstalt i uppdrag att tillsammans analysera redovisade behov och åtgärdsförslag avseende livsmedelsförsörjning, inklusive dricksvattenförsörjning.

Myndigheterna redovisar uppdraget till regeringskansliet den 2 mars. Rapporten i sin helhet omfattas av sekretess. Se öppen sammanfattning på länk nedan. 

Redovisade regeringsuppdrag

Senast granskad 2020-03-02