Uppdrag att genomföra åtgärder för ett minskat saltintag och ett minskat intag av energitäta näringsfattiga livsmedel

Livsmedelsverket har haft i uppdrag av regeringen att undersöka och skapa förutsättningar för en överenskommelse i livsmedelsbranschen om att sänka salt- och sockerhalten i livsmedel. I uppdraget ingick även att ta fram kunskapsunderlag om hur intaget av energitäta och näringsfattiga livsmedel kan minska.

Livsmedelsverkets bedömning är att det finns förutsättningar för att livsmedelsproducenter och dagligvaruhandeln genom frivilliga överenskommelser och samarbeten minskar på salt och socker i maten. Det delmål om att saltintaget ska minska med 20 procent till 2035 som Livsmedelsverket och Folkhälsomyndigheten nyligen föreslog inom ett gemensamt regeringsuppdrag bör vara vägledande för de mål som sätts för branschens saltsänkningsarbete.

Den matrelaterade ohälsan i Sverige beror inte enbart på ett för högt intag av socker och salt, för låg konsumtion av hälsosam mat och för hög konsumtion av ohälsosam mat är också viktiga orsaker. I det kunskapsunderlag Livsmedelsverket tagit fram inom regeringsuppdraget undersöktes effekten av en rad olika styrmedel. Slutsatsen är att det behövs många olika åtgärder. Både livsmedelsbranschen, offentliga aktörer och civilsamhället behöver bidra till att skapa miljöer där hälsosam mat är det normala och det som är mest tillgängligt.

Delrapportering av uppdrag

Delredovisningar skedde den 15 februari 2021, 2022 och 2023.

Redovisade regeringsuppdrag

Senast granskad 2024-02-15