Pressmeddelanden

 • Nya riktvärden för PFAS och giftiga metaller i dricksvatten från egna brunnar

  Nu inför Livsmedelsverket ett riktvärde för PFAS i dricksvatten som kommer från egna brunnar. Dessutom sänks riktvärdet för arsenik, bly och kadmium.  - Det här är ämnen som vi bör få i oss så lite som möjligt av, säger Sabina Litens Karlsson, toxikolog på Livsmedelsverket.

  2024-06-13 - Pressmeddelanden

 • Nu vässar vi Nyckelhålet – och uppdaterar reglerna

  I fjol kom nya nordiska näringsrekommendationer. Nu ska även Nyckelhålets kriterier uppdateras för att bättre spegla den senaste forskningen. Allt för att underlätta för konsumenterna att hitta de hälsosammare valen i butikshyllan.

  2024-06-12 - Pressmeddelanden

 • Livsmedelsverket och SGU föreslår nationell insamling av dricksvattendata

  Livsmedelsverket och Sveriges geologiska undersökning (SGU) föreslår ett nytt system för nationell insamling och lagring av information om dricksvattenförsörjning. Förslaget underlättar för dricksvattenleverantörer och ger samtidigt en samlad översiktsbild av dricksvattensituationen i Sverige.

  2024-05-31 - Pressmeddelanden

 • Nya regler om vildsvin försenas efter synpunkter från EU

  De nya föreskrifterna om jägares försäljning av små mängder vildsvin och kött av vildsvin försenas eftersom EU-kommissionen har synpunkter på förslaget. Förslaget behöver nu ses över innan nya föreskrifter kan beslutas.

  2024-05-29 - Pressmeddelanden

 • Första slakt på gård – två Highland cattle i södermanländsk hage

  Nu har djurägare och slakterier större möjligheter att slakta djur på samma gård som de kommer från. Den första slakten skedde under lugna förhållanden i hagen på en gård i Södermanland.

  2024-04-09 - Pressmeddelanden

 • Remissvar: Bättre livsmedelsberedskap på ett kostnadseffektivt sätt

  Utan fungerande el, IT, telekommunikationer, betalsystem och transporter blir det svårt för livsmedelsföretag och kommuner att försörja befolkningen med mat i kris och krig. Därför behövs samordnade åtgärder för att stärka Sveriges beredskap. En sådan helhetssyn saknas till del i livsmedelsberedskapsutredningens förslag och ansvar och finansiering behöver också bli tydligare. Det är några av slutsatserna i Livsmedelsverkets remissvar.

  2024-04-08 - Pressmeddelanden

 • Det finns förbättringspotential i länsstyrelsernas kontroll

  Länsstyrelsernas kontroll av aktörer i livsmedelskedjan förbättras kontinuerligt, men behöver utvecklas för att bli mer verkningsfull och rättssäker. Samtidigt måste Livsmedelsverket och Jordbruksverket förbättra sin vägledning för att minska osäkerhet kring tolkningen av lagen.

  2024-04-04 - Pressmeddelanden

 • Högt förtroende för Livsmedelsverket bland yrkesgrupper inom offentliga måltider och folkhälsa

  Personer som arbetar med offentliga måltider och folkhälsa har högt förtroende för Livsmedelsverket, och förtroendet ökar. Livsmedelsverkets starka koppling till vetenskap och forskning, kompetens och expertis liksom att myndigheten anses vara oberoende och pålitlig är grund för förtroendet.

  2024-04-04 - Pressmeddelanden

 • Flera viktiga steg på vägen mot en stark livsmedelsberedskap

  Företag inom livsmedelssektorn är aktiva, medvetna och på rätt spår. Och mycket har gjorts för att stärka beredskapen inför kriser och krig. Men för att företagen ska kunna hantera allvarliga störningar under höjd beredskap, som långvariga strömavbrott, IT-störningar och brist på kritiska varor, krävs fortfarande betydande insatser och resurser.

  2024-04-02 - Pressmeddelanden

 • Sverige på väg att missa matsvinnsmål

  Matsvinnet minskar alldeles för långsamt och i nuvarande takt kommer Sverige inte att nå målet om ett halverat matsvinn i Agenda 2030, det visar Naturvårdsverkets nya rapport. Det är dock glädjande att hushållens matsvinn minskat de senaste åren.

  2024-03-18 - Pressmeddelanden