Ny rapport visar på omfattande livsmedelskontroll även 2023

2024-07-04

Livsmedelskontrollen i Sverige är omfattande och bidrar till att Sverige har säkra livsmedel. 2023 kontrollerade myndigheterna nästan 58 000 livsmedelsföretag. Det visar rapporten ”Sveriges livsmedelskontroll 2023”.

För att man ska känna sig trygg med att maten är säker och veta vad den innehållet finns det regler som alla livsmedelsföretag måste följa. Kommunala kontrollmyndigheter, länsstyrelser och Livsmedelsverket kontrollerar att företagen följer reglerna.

Olika kontroll för olika företag

Alla livsmedelsföretag kontrolleras av en kontrollmyndighet. Det kan vara allt från ett litet café till ett stort mejeri. Hur ofta kontrollen görs och hur omfattande den är beror till exempel på vilken typ av livsmedel företaget producerar eller hanterar och om konsumenterna av livsmedlet tillhör en särskilt känslig målgrupp, till exempel barn. Ett sådant företag har en högre så kallad riskklassning.

Sammanfattning av resultat från 2023

All kontrollverksamhet rapporteras till Livsmedelsverket, som årligen sammanställer resultatet i en rapport. Rapporten för 2023 visar inga stora skillnader från föregående år.

  • Totalt kontrollerade kommunala kontrollmyndigheter och Livsmedelsverket nästan 58 000 livsmedelsanläggningar (av 97 000) samt 96 procent av alla högriskanläggningar för livsmedel.
  • Kommunala kontrollmyndigheter och Livsmedelsverket kontrollerade omkring 2 400 av totalt 5 900 dricksvattenanläggningar.
  • Länsstyrelserna utförde 746 riskbaserade planerade kontroller i primärproduktionen i enlighet med den nationella kontrollplaneringen.
  • Livsmedelsverket kontrollerade 117 miljoner slaktkroppar och knappt 11 000 sändningar med livsmedel som importerades till Sverige.

Rapporten visar också några återkommande förbättringsområden. Det handlar bland annat om att det finns många små kommunala kontrollmyndigheter som är sårbara för personalfrånvaro och att det varierar hur ofta kontrollmyndigheterna noterar avvikelser vid sina kontroller samt fattar beslut, som den som kontrollerats har möjlighet att överklaga.

I rapporten finns resultaten för respektive kontrollmyndighet.

Mer information för journalister:

Livsmedelsverkets presstjänst 018-17 53 40