Allmänna principer - CCGP

CCGP huvuduppgift är att diskutera och hitta lösningar i frågor som gäller själva Codexsystemet. Ofta behandlas texter som ska införas eller ändras i Codex förfarandehandbok, Codex Procedural Manual, PM.

Sammanfattningar från möten

Möte den 11-15 mars 2019

Det var första gången som Codex kommittén för allmänna frågor (CCGP) anordnat mötet utanför Paris. Det 31:a CCGP-mötet hölls den 11 - 15 mars i Bordeaux, Frankrike och samlade delegater från 59 medlemsländer, en medlemsorganisation (EU) samt observatörer från 8 internationella organisationer.
CCGP träffades nu 2019, efter en paus på tre år. Det viktigaste på agendan var att lösa frågan om CCGP:s framtid.
CCGP:s huvuduppgift är att diskutera och hitta lösningar i frågor som gäller själva codexsystemet. Ofta behandlas texter som ska införas eller ändras i procedurhandboken (PM).

Nytt arbete i CCGP

Två punkter från dagordningen - vägledning för arbetet per korrespondens (pkt 3) samt ett dokument som användes som diskussionsunderlag gällande frågor som ska tas upp på CCGPs framtida dagordningar (pkt 6,) resulterade i:

 • En EWG ska arbeta med att identifiera luckor i Codex förfarandemanual (PM) samt lämna rekommendationer om hur arbetet per korrespondens ska drivas.
  Flera alternativa förslag till att komplettera Codex- manualen avseende arbetsformerna för Codex kommittéer, som är formellt stängda, ska tas fram.
  (Ordföranden, New Zealand med USA, Japan och DE som stöd)
 • Ett diskussionsdokument  om lämpligt arbetssätt då det gäller att följa upp resultat som uppnås i olika Codexkommittésarbete med FN:s SDG:s.
  (ansvarig FR)
 • Ett diskussionsdokument om olika möjligheter till att följa upp användningen av Codexsstandarderna.
  (ansvarig FR).
 • Ett dokument som beskriver förfarandemanualens format och struktur.
  (ansvarig, Codex sekretariatet)
 • Ett dokument som tar upp betydelsen samt användningen i förfarandemanualen av begreppen revidering vs ändring/amendments vs revisions.
  (ansvarig, Codex sekretariatet)
 • Ett dokument som kan användas som vägledning under arbetet i EWG
  (ansvarig, Codex sekretariatet)

Viktig information från föräldraorganisationerna FAO och WHO

Första UN World Food Safety Day – 7 juni 2019

Den 20 december 2018 har UN General Assembly antagit en resolution om att en World Food Safety Day (WFSD) ska firas varje år, den 7 juni.

 Syftet med dagen är att ge konsumenter, producenter och regeringar möjlighet att fokusera på en fråga som ofta tas för given – Livsmedelssäkerhet.

Att införa en WFSD kommer också att ge global uppmärksamhet åt hälsoeffekterna av osäkra livsmedel, som att:

 • mer än 200 sjukdomar sprids genom mat
 • på ett år drabbas 1 av 10 personer av kontaminerad mat och ca 420 000 människor dör
 • livsmedelsburna sjukdomar påverkar utsatta människor mer än andra grupper
 • spridningen av hot, såsom antimikrobiell resistans

 Det FN Food Standard Program som står bakom livsmedelssäkerhetsarbetet är Codex Alimentarius. Initiativet till att införa en Food Safety Day togs sommaren 2017 av Codex Alimentarius Commission.

 De sociala, ekonomiska och miljömässiga skälen till en WFSD ligger bland annat i de globala hållbarhetsmålen (SDG). Livsmedelssäkerhet är nyckel till att uppnå flera SDG och en FN-dag med temat livsmedelssäkerhet skulle rikta mer uppmärksamhet åt frågorna.

Det gäller särskilt gäller följande SDG’s:

 • 2 Zero Hunger
 • 3 Good Health and Well-being
 • 12 Responsible consumption and production
 • 17 Partnership For the Goals.

 FAO och WHO (Codex föräldraorganisationer) förbereder material som MS kan använda sig av.

 

Kommittéer och samarbeten

Senast granskad 2020-04-03