Livsmedelstillsatser - CCFA

Kommitténs mandat

I kommitténs mandat ingår följande.

  • CCFA har som sitt huvudsakliga uppdrag att ta fram eller godkänna acceptabla nivåer för individuella livsmedelstillsatser
  • Kommittén tar fram prioriteringslistor över tillsatser som ska utvärderas av JECFA 
  • Kommittén tilldelar funktionsgrupper till de individuella tillsatserna
  • Kommittén rekommenderar specifikationer för identitet och renhet, utarbetade av JECFA, för tillsatser inför godkännande av Codexkommissionen
  • Kommittén överväger analysmetoder för bestämning av tillsatser i föda 
  • Kommittén överväger och tar fram standarder eller allmänna regler för angränsande ämnen/områden som exempelvis märkning av tillsatser som säljs som sådana.

Sammanfattningar från möten

Möte den 1-3, 6-7 och 10 september 2021 (digitalt)

Det 52:a mötet med Codexkommittén för livsmedelstillsatser var planerat att hållas i slutet av mars 2020, i Kina. På grund av pandemin har mötet flyttas fram ett och ett halvt år. Kina, i egenskap av värdland för CCFA, ledde mötet som för första gången hölls digitalt, från den 1 till 10 september, 2021.
Vid mötet diskuterades huvudsakligen frågor som var väl förbereda under fyradagarsmöten som ägde rum i juni, 2021. Fokus var att gå vidare i processen med uppdateringarna i GSFA (General Standard for Food Additives). Ett team på tre personer från Codex sekretariatet gav stöd till ordföranden på plats, i Beijing.

Över 500 nya villkor föreslås tas in i GSFA

Efter intensiva diskussioner, enades CCFA:52 om att skicka över 500 villkor för tillsatser som redan var i stegprocessen samt 90 nya tillsatsvillkor, för godkännande i CAC:44, november 2021.

Chile föreslår omstart av diskussionerna kring tillåtna tillsatser i vin

Inför CCFA:52 lämnade Chile ett CRD (Codex Room Document) som tog upp frågan om att få in i GSFA livsmedelskategori vin med tillhörande tillsatser. CCFA:52 kom fram till att i första steg behöver kommitteen komma överens om jobbet ska startas, och därefter ska en lista över önskade tillsatser lämnas ut för diskussion.
Chile fick i uppdrag att tillsammans med EU och USA ta fram ett diskussionsdokument som ska presenteras för kommentarer inför nästa CCFA.

Det är viktigt att rekommendationerna från CCEXEC:78, då tidigare arbete med tillsatser i vin avslutades, följs upp. Gruppens mandat tar också upp att man inte ska ta in samma lista över godkända tillsatser i OIV, detta bland annat därför att OIV (Organisation Internationelle du Vin) och Codex har inte medlemmar från samma länder.

Nitrat/nitrit frågan flyttas framåt till CCFA 55

Jecfa (WHO) konstaterade att för att kunna gå vidare med en revidering av nitrat/nitrit behövs ett robust underlag som bygger på haltdata från flera Codex regioner. Under 2021 har data lämnats in bara från EU/EFSA, Brasilien, Paraguay, Japan och Indonesien. Därför enades CCFA:52 om att skicka ett CL med en "Call for data".

I avvaktan på ny representativa haltdata samt svar på lämplig analysmetod från CCMAS, har CCFA:52 kommit fram till att arbetet kan tillfällig avslutas. Det blir vid CCFA:55 som frågan bör tas upp på agendan på nytt.

Arbetet med omformulering av Note 161 avslutas i den specifika EWG

Bra samarbetet mellan US och EU lede till en text som kan ersätta nuvarande villkor i Note 161 då det gäller sötningsmedel. Vidare blir det att diskutera vart i GSFA behöver nya texten ersätta befintlig Note 161. Detta anses som en lämplig uppgift för GSFA arbetsgruppen. Codex sekretariatet behöver också bidra med att få in texten på rätt plats i GSFA.

EU flaggade för förbud mot titandioxidanvändning i livsmedel

Under diskussionerna kring reviderade villkor i GSFA för färgämnen INS 171 (titandioxid) informerade EU om Efsas senaste slutsats samt att en notifiering kring förbud på EU marknaden ska lämnas inom kort, till WTO.

Codex databas över proceshjälpmedel

Codex sekretariatet svarade på EU:s fråga om vilken status den existerande processhjälpmedeldatabasen har. Det är GSFA som har formell status, däremot processhjälpmedeldatabasen (PA- listan) finn som ett hjälpmedel vid sidan om GSFA. Alla ämnen i PA listan är utvärderade av Jecfa och produktspecifikationen finns också antagen.

Möte den 24-31 mars 2023 i Hong Kong, första fysiska mötet på fyra år

Ett team från Livsmedelsverket deltog, på uppdrag från Sveriges regering. Codexkommittén för livsmedelstillsatser (CCFA) har sitt huvudsakliga uppdrag i att ta fram och/eller godkänna maxhalter för livsmedelstillsatser. Standarden för livsmedelstillsatser heter GSFA (Global Standard for Food Additives) databasen uppdateras kontinuerligt. 

Den svenska delegationen bestod av Jonathan Skager, Malin Kurlberg och leddes av Carmina Ionescu, samtliga från den Internationella avdelningen på Livsmedelsverket. Teamet representerar Sverige som medlemsland i Codex. Nu, under Sveriges Ordförandeskap inom EU har teamet också haft i uppgift att samordna de 27 EU-medlemsstaternas ståndpunkter med EU-kommissionen, innan och under förhandlingarna i Hong Kong.

Mötet som ägde rum på plats i Hong Kong, efter fyra år av virtuella möten,  visade bland annat att  vi kan nå konsensus i komplexa frågor och där resultatet genererar ett samförstånd mellan olika marknader över hela världen. I mötesrummet noterade vi att det råder en tydlig sinnesstämning av ömsesidig respekt mellan medlemsländerna i Codex. Alla är införstådda i att det handlar om att ge och ta och att på det sättet hitta den bästa kompromissen för alla parter.

Nya svenska delegater

"Det är häftigt att vara med att påverka att maten blir säker för alla människor i hela världen," säger Malin Kurlberg som är med på sitt första Codex möte. Målet för Codex standard för livsmedelstillsatser är att säkerställa bästa möjliga skydd för konsumenterna utan att onödigt begränsa handeln. För oss som både, Codex- och EU-medlemmar, är det viktigt att  se till att internationella standarder inte kommer i konflikt med våra bestämmelser. På mötet har det blivit tydligt vilken fördel Sverige har av att vara med i EU. Med en samlad röst från EU har vi fått igenom många ståndpunkter som är till fördel för svenska konsumenter.

"Förhandlingar sker ständigt i rummet, på kafferaster och lunchpauser," säger Jonathan som också deltar på sitt första Codex möte. Det är ett anmärkningsvärt arbete som ligger bakom varje agendapunkt och det är tydligt att varje medlemsland i Codex har möjlighet att påverka och göra skillnad.

Codex firar 60-års jubileum

Codex firar i år 60-år av utveckling av livmedelsstandarder med olika evenemang runt om i världen. Värdlandet Kina bjöd på ett storslaget jubileumsfirande som bland annat uppmärksammades under ett halvdags-symposion om Codexstandardernas roll nu, och i framtiden.

Några konkreta resultat av förhandlingarna

Under två rådssamordningar i Bryssel (den 17 februari och 13 mars), har, Kommissionen tillsammans med medlemsstaterna under Sveriges ledning,  arbetat fram förhandlingspositioner som vägledde oss under arbetsveckan i Hong Kong.

Data för utvärdering av tillsatser

Godkännandet av tillsatser, fastställandet av tillåtna maxhalter samt villkoren för dessa maxhalter ska bygga på vetenskapliga grunder. Jecfa (FAO/WHO:s expertkommitté för livsmedelstillsatser) arbetar med att utvärdera säkerheten av tillsatser. För detta behöver de data över användnings- och konsumtionsnivåer. Jecfa har länge flaggat för att data de får in, inte är i tillräcklig i omfattning och kvalité. EU lyckades få gehör för det system som Efsa använder sig under ristvärderingsprocessen. Efsas databas FoodEx2  är arbetsformaten som Jecfa ska anamma och utveckla vidare.  Vikten av att ha robusta och globalt tillämpliga data lämnas till Jecfa pekades ut som avgörande under flera punkter på CCFA53 agenda. Jecfas arbete med en revidering av gällande utvärdering av riskerna med nitrat/nitrit i livsmedel stoppades i avvaktan på haltdata relevant på globalnivå.

Karotenoider

Användningen av karotenoider (färgämnen) har utökats i flera livsmedelskategorier. Detta kan innebära att befolkningens exponering kan blir för hög och innebära en risk, speciellt för storrökare. EU lyckades få flera av dessa karotinoider på Jecfas prioriteringslista i syftet om att i framtiden kunna sänka maxhalterna och/eller stoppa användningen i vissa livsmedel.

Tillsatser i vin

Frågan kring användning av vissa tillsatser i vin har funnits på CCFA:s agenda redan 2013.

Under flera år har en fotnot som ska säkerställa möjligheten om att använda sig av bestämmelser som anges i den globala standarden som tas fram av OIV (International Organisation for Vine and Wine) diskuterats. CCFA53 enades om en fotnot som också tillåter flexibilitet till att använda sig av halter som redan antogs av Codex medlemmar på nationell nivå.

Standard för jäst- nytt arbete för CCFA

Det finns idag ingen global standard för jäst. Även om jäst inte är en tillsats, har CCCFA antagit uppdraget att ta fram en standard för jäst, med fokus på bagerijäst. En arbetsgrupp under Kinas ledning och med stöd från Frankrike, kommer jobba vidare med frågan och ta fram ett diskussionsunderlag till nästa kommittémöte år 2024.

Vad handlar PWG om GSFA samt den om anpassning av villkoren i Codex-varustandarderna till GSFA om?

Inför plenummöten, har två fysiska arbetsgrupper (PWG) träffats. Codex-kommittén för livsmedelstillsatser är känd för sina fysiska arbetsgrupper som utför grundarbetet (antog flera rekommendationer) för de ämnen som hela kommittén sedan måste fokusera på under det fullständiga plenarmötet som började måndagen den 27 mars 2023.

De fysiska arbetsgrupperna är ett mikrokosmos av CCFA och ett bra exempel på Codex-förfaranden och på kommittéernas förberedande arbete i syfte att nå konsensus.

En höjdpunkt var diskussionen om sötningsmedel. Dessutom har denna arbetsgrupp gjort betydande framsteg i flera historiska frågor som har hållits i stegprocessen i flera år.

  • rekommendationer om cirka 200 förslag till villkor för färger,
  • tillvägagångssätt för användningen av tillsatser i frukt- och grönsaksjuicer samt nektar,
  • diskussion om riskhanteringsmetoden som Jecfa har använt för utvärderingen av karotenoider.

Kommittéer och samarbeten

Senast granskad 2024-05-07