Livsmedelstillsatser - CCFA

Kommitténs mandat

I kommitténs mandat ingår följande.

  • CCFA har som sitt huvudsakliga uppdrag att ta fram eller godkänna acceptabla nivåer för individuella livsmedelstillsatser
  • Kommittén tar fram prioriteringslistor över tillsatser som ska utvärderas av JECFA 
  • Kommittén tilldelar funktionsgrupper till de individuella tillsatserna
  • Kommittén rekommenderar specifikationer för identitet och renhet, utarbetade av JECFA, för tillsatser inför godkännande av Codexkommissionen
  • Kommittén överväger analysmetoder för bestämning av tillsatser i föda 
  • Kommittén överväger och tar fram standarder eller allmänna regler för angränsande ämnen/områden som exempelvis märkning av tillsatser som säljs som sådana.

Sammanfattningar från möten

Möte den 26-30 mars 2018

CCFA arbetar för närvarande med ett antal frågor direkt förknippade till den högsta prioritet för kommittén som är GSFA (General Standard for Food Additives). Bland dessa frågor finns ett par mer känsliga: utarbetande av ett förslag till riskhantering som gäller tillsatser (sötningsmedel och färgämnen) med Note 161 liksom revideringen av gränsvärden för nitrat.

Arbete med Note 161 innebär bland annat frågor om utökad användning av sötningsmedel och färgämnen. EU mötte motstånd då förklaringar gavs om varför Note 161 behövs. Kommittén kunde enas kring en kompromisslösning. En (elektronisk arbetsgrupp) eWG kommer att arbeta med att ta fram förslag till alternativa formuleringar som gäller i första hand sötningsmedel. Förslaget som eWG ska presentera vid CCFA:51 bör ta hänsyn både till GSFA:s Preambel 3.2 liksom till Statement of Principles i Codex Procedural Manual, vilket utifrån EU:s perspektiv är en positiv utveckling.

Några viktiga frågor för EU och Sverige

Nitrates (INS 251, 252)

Ett arbetsdokument som tar upp frågorna från CCFA:48 har cirkulerats två gånger innan mötet. Stort intresse och deltagande i respektive eWG har noterats. Gruppens rekommendationer (5 st) diskuterades i plenummötet. JECFAs sekretariat har lämnat en skrivelse som tillsammans med rekommendationerna från eWG användes som underlag för diskussionerna vid mötet.

Det finns konsensus om hur frågornas ska delas mellan risk hantering (till CCFA) och värderingsfrågor (till JECFA). Därutöver har komplexa frågor som behöver ytterligare underlag identifierats.

Mötet var överens om att nästa steg är att samla mer specifik information. Ny eWG med ett ambitiöst mandat föreslogs.

CCFA som riskhanteringsorgan kan inte samla in information om halter av nitrat i livsmedel. Detta är JECFA s arbetsuppgift, därför ska JECFA inom kort lämna ut en "call for data".

Samtidigt konstaterade JECFA att eWG som arbetar under CCCF samlar in haltdata om förekomst av nitrat från naturliga källor, det funkar bra och är mer effektivt än då JECFA gör "call för data". Codex sekretariatet menade att det ska finnas möjligheter att dela data med andra Codex kommitéer som behöver den sortens data.

Definitioner gällande oberarbetad och vanlig

När det gäller definitionen av begreppen fresh, plain, unprocessed och untreated fick den Ryska federationen i uppdrag att ta fram ett nytt diskussionspapper som ska vara underlag för diskussioner vid CCFA:51.

Möte den 1-3, 6-7 och 10 september 2021 (digitalt)

Sammanfattning

Det 52:a mötet med Codexkommittén för livsmedelstillsatser var planerat att hållas i slutet av mars 2020, i Kina. På grund av pandemin har mötet flyttas fram ett och ett halvt år. Kina, i egenskap av värdland för CCFA, ledde mötet som för första gången hölls digitalt, från den 1 till 10 september, 2021.
Vid mötet diskuterades huvudsakligen frågor som var väl förbereda under fyradagarsmöten som ägde rum i juni, 2021. Fokus var att gå vidare i processen med uppdateringarna i GSFA (General Standard for Food Additives). Ett team på tre personer från Codex sekretariatet gav stöd till ordföranden på plats, i Beijing.

Över 500 nya villkor föreslås tas in i GSFA

Efter intensiva diskussioner, enades CCFA:52 om att skicka över 500 villkor för tillsatser som redan var i stegprocessen samt 90 nya tillsatsvillkor, för godkännande i CAC:44, november 2021.

Chile föreslår omstart av diskussionerna kring tillåtna tillsatser i vin

Inför CCFA:52 lämnade Chile ett CRD (Codex Room Document) som tog upp frågan om att få in i GSFA livsmedelskategori vin med tillhörande tillsatser. CCFA:52 kom fram till att i första steg behöver kommitteen komma överens om jobbet ska startas, och därefter ska en lista över önskade tillsatser lämnas ut för diskussion.
Chile fick i uppdrag att tillsammans med EU och USA ta fram ett diskussionsdokument som ska presenteras för kommentarer inför nästa CCFA.

Det är viktigt att rekommendationerna från CCEXEC:78, då tidigare arbete med tillsatser i vin avslutades, följs upp. Gruppens mandat tar också upp att man inte ska ta in samma lista över godkända tillsatser i OIV, detta bland annat därför att OIV (Organisation Internationelle du Vin) och Codex har inte medlemmar från samma länder.

Nitrat/nitrit frågan flyttas framåt till CCFA 55

Jecfa (WHO) konstaterade att för att kunna gå vidare med en revidering av nitrat/nitrit behövs ett robust underlag som bygger på haltdata från flera Codex regioner. Under 2021 har data lämnats in bara från EU/EFSA, Brasilien, Paraguay, Japan och Indonesien. Därför enades CCFA:52 om att skicka ett CL med en "Call for data".

I avvaktan på ny representativa haltdata samt svar på lämplig analysmetod från CCMAS, har CCFA:52 kommit fram till att arbetet kan tillfällig avslutas. Det blir vid CCFA:55 som frågan bör tas upp på agendan på nytt.

Arbetet med omformulering av Note 161 avslutas i den specifika EWG

Bra samarbetet mellan US och EU lede till en text som kan ersätta nuvarande villkor i Note 161 då det gäller sötningsmedel. Vidare blir det att diskutera vart i GSFA behöver nya texten ersätta befintlig Note 161. Detta anses som en lämplig uppgift för GSFA arbetsgruppen. Codex sekretariatet behöver också bidra med att få in texten på rätt plats i GSFA.

EU flaggade för förbud mot titandioxidanvändning i livsmedel

Under diskussionerna kring reviderade villkor i GSFA för färgämnen INS 171 (titandioxid) informerade EU om Efsas senaste slutsats samt att en notifiering kring förbud på EU marknaden ska lämnas inom kort, till WTO.

Codex databas över proceshjälpmedel

Codex sekretariatet svarade på EU:s fråga om vilken status den existerande processhjälpmedeldatabasen har. Det är GSFA som har formell status, däremot processhjälpmedeldatabasen (PA- listan) finn som ett hjälpmedel vid sidan om GSFA. Alla ämnen i PA listan är utvärderade av Jecfa och produktspecifikationen finns också antagen.

Kommittéer och samarbeten

Senast granskad 2022-11-09