Bekämpningsmedelsrester - CCPR

CCPR har som sitt huvudsakliga uppdrag att ta fram gränsvärden för rester av bekämpningsmedel efter det att substanserna har utvärderats av FAO och WHO via Joint FAO/WHO Meeting on Pesticide Residues, JMPR.

Kommittén ska vidare prioritera de substanser som ska utvärderas, utveckla riktlinjer för riskvärdering och riskhantering i sammanhanget samt överväga provtagnings- och analysmetoder.

Sammanfattningar från möten

Möte den 9-14 april 2018

Mötet hölls i Haikou, Kina den 9-14 april 2018.

Vid mötet deltog 52 länder varav 11 från EU. 56 observatörer deltog. Förslag till gränsvärden (maximum residue limits, MRL) för en rad aktiva substanser som utvärderats av JMPR diskuterades. 26 aktiva substanser tas vidare till Codex Alimentarius Commission (CAC) för godkännande av MRL. Mötet kom överens om justeringar av klassificeringar inom typ 4 (nötter, fröer och växtsaft) samt typ 5 (örter och kryddor), samt justeringar i tillhörande tabeller med exempel på representativa grödor för gruppering. Justerade klassificeringar och tabeller tas upp till CAC för godkännande. Vidare var man överens om att fortsätta det för EU viktiga arbetet med översyn av IESTI-ekvationerna (International Estimate of Short Term Intake).

Kommittéer och samarbeten

Senast granskad 2021-10-05