Bekämpningsmedelsrester - CCPR

CCPR har som sitt huvudsakliga uppdrag att ta fram gränsvärden för rester av bekämpningsmedel efter det att substanserna har utvärderats av FAO och WHO via Joint FAO/WHO Meeting on Pesticide Residues, JMPR.

Kommittén ska vidare prioritera de substanser som ska utvärderas, utveckla riktlinjer för riskvärdering och riskhantering i sammanhanget samt överväga provtagnings- och analysmetoder.

Sammanfattningar från möten

Möte den 26 juni-1 juli 2023

Det 54:e mötet i kommittén för bekämpningsmedelsrester, CCPR, hölls i Beijing, Kina, den 26 juni-1 juli 2023.

Mötet var framgångsrikt och hölls i positiv anda och med en ny ordförande för kommittén. Följande huvudsakliga frågor diskuterades vid mötet:

Förslag till gränsvärden (MRL)

Förslag till gränsvärden (MRL) för en rad aktiva substanser som utvärderats av JMPR under 2022 diskuterades. MRL-förslag för 30 substanser tas vidare till CAC för godkännande på steg 5/8. Till följd av skillnader i riskvärderingsmetodik med mera mellan Efsa och JMPR har EU framfört reservationer mot en lång rad av MRL-förslagen.

Klassificeringssystem

Reviderade klasser B och E i klassificeringssystemet tas upp till CAC för godkännande på steg 5/8, detta markerar avslutet på ett mångårigt arbete med att uppdatera klassificeringen.

Samarbete mellan CCPR och CCRVDF

Diskussion om samarbete mellan CCPR och Codex kommitté om rester av veterinära läkemedel i livsmedel (CCRVDF) som ska syfta till att ta fram en lista över substanser som används både som växtskyddsmedel och som veterinärläkemedel och identifiera de substanser som har olika CXL för samma varor av animaliskt ursprung.

Digitalt möte den 4-8 och 13  juli 2022

Det 53:e mötet i kommittén för bekämpningsmedelsrester, CCPR, hölls digitalt den 4-8 samt 13 juli 2022.

Förslag till gränsvärden (MRL) för en rad aktiva substanser som utvärderats av JMPR under 2021 diskuterades. MRL-förslag för 36 aktiva substanser tas vidare till CAC för godkännande på steg 5/8. Till följd av skillnader i riskvärderingsmetodik med mera, mellan Efsa och JMPR har EU framfört reservationer mot en lång rad av MRL-förslagen.

Vägledningen avseende lågrisksubstanser som kan undantas MRL tas upp till CAC för beslut på steg 8.

CCPR går inte vidare med en eventuell översyn av IESTI-ekvationerna, i alla fall inte i nuläget. JMPR har bedömt att beräkningsmodellen, som nyttjas vid fastställande av gränsvärden, i stort sett fyller sitt syfte och att bara små justeringar behöver övervägas. EU delar inte uppfattningen och avser att fortsätta arbetet internt.

Inom arbetet med att se över klassificeringssystemet har man nu kommit överens om att nyttja de definitioner som används inom CCRVDF när det gäller ätliga biprodukter/inälvor samt kött, muskel och fettvävnad. Arbetet fortsätter med översyn av klasserna B och E. Den elektroniska arbetsgruppen ska även ta ställning till de förslag som inkommit om att skalet på frukt med oätligt skal ska räknas bort vid analys av resthalter, ett förslag som EU starkt motsätter sig.

Kommittéer och samarbeten

Senast granskad 2023-07-06