Livsmedelshygien - CCFH

Kommitténs mandat

Codex hygienkommitté, CCFH tar fram vissa grundläggande dokument om livsmedelshygien, hanteringsanvisningar för olika slags livsmedel och dokument om riskhanteringsstrategier för olika bakterie/livsmedelskombinationer.

Kommittén träffas en gång om året, däremellan är det olika arbetsgruppsmöten, ofta elektroniska, där man jobbar rent konkret med att ta fram förslag till nya dokument.

I många dokument utnyttjas vetenskapligt underlag som tas fram eller sammanställs vid riskvärderingar eller andra expertkonsultationer som FAO och WHO anordnar. CCFH har möjlighet att föra fram önskemål om riskvärderingar, men endast FAO/WHO kan besluta om en expertkonsultation ska genomföras och i så fall vilken inriktning den ska ha.

Sammanfattningar från möten

Möte den 4-8 november 2019

Mötet hölls i en positiv anda och blev framgångsrikt för EU och Sverige. Ett dokument kunde färdigställas och sändas vidare till steg 8 i Codex-processen; en uppförandekod för hantering av allergener i livsmedel.

En viktig fråga på dagordningen var revideringen av hygienkoden (General Principles for Food Hygiene CAC/RCP 1-1969) och i synnerhet bilagan om HACCP. Det handlar om viktiga och grundläggande dokument av stor betydelse för alla typer av livsmedelsföretag. Arbete har pågått sedan 2016 och dokumentet kunde nu skickas vidare för antagande på steg 5/8.

Arbetet med en vägledning för hantering av livsmedelsburna utbrott/kriser fortsatte och dokumentet kunde skickas till steg 5. En fysisk arbetsgrupp ledd av DK och med stöd av EU och Chile ska anordnas i samband med nästa kommittémöte för att arbeta vidare på inkomna synpunkter.

Arbetet med en vägledning för kontroll av Shigatoxin-producerande E coli (STEC) i olika typer av livsmedel fortsätter på steg 2. En elektronisk arbetsgrupp under ledning av Chile, Frankrike, USA och Nya Zeeland kommer att arbeta vidare med förslaget och med de olika bilagorna om nötkött, bladgrönsaker, och opastöriserad mjölk och ost.

Ett förslag till nytt arbete diskuterades och godkändes: framtagande av en vägledning för användning av vatten i livsmedelsproduktion.

Digitalt möte den 28 februari-4 mars samt 9 mars 2022

Detta var första gången CCFH hölls digitalt och ett rekordstort antal länder deltog. Mötet hölls i en mycket positiv anda och blev framgångsrikt för EU och Sverige. Ett dokument kunde färdigställas och sändas vidare till steg 8 i Codex-processen; en vägledning för hantering av livsmedelsburna utbrott. En komplettering till den nyligen reviderade hygienkoden (General Principles for Food Hygiene, CAC/RCP 1-1969) i form av ett beslutsträd för kritiska kontrollpunkter (CCP) kunde skickas vidare för antagande på steg 5/8.

En viktig fråga på dagordningen var det fortsatta arbetet med framtagande av en vägledning för kontroll av Shigatoxin-producerande E.coli (STEC) i olika typer av livsmedel. Förslaget hålls kvar på steg 2/3 och en elektronisk arbetsgrupp under ledning av Chile, Frankrike, USA och Nya Zeeland kommer att arbeta vidare med dokumentet och med de olika bilagorna om nötkött, bladgrönsaker, och opastöriserad mjölk och ost. En bilaga om groddar planeras också. En fysisk arbetsgrupp ska anordnas i samband med nästa kommittémöte för att arbeta vidare på inkomna synpunkter

Ett förslag till vägledning för säker användning och återanvändning av vatten i livsmedelsproduktion diskuterades också. Vägledningen kommer att bestå av en allmän del och att antal sektorspecifika bilagor. Arbetet fortsätter på steg 2/3 i en elektronisk arbetsgrupp under ledning av Honduras, Chile och EU.

Kommittéer och samarbeten

Senast granskad 2022-04-11