Livsmedelshygien - CCFH

Kommitténs mandat

Codex hygienkommitté, CCFH tar fram vissa grundläggande dokument om livsmedelshygien, hanteringsanvisningar för olika slags livsmedel och dokument om riskhanteringsstrategier för olika bakterie/livsmedelskombinationer.

Kommittén träffas en gång om året, däremellan är det olika arbetsgruppsmöten, ofta elektroniska, där man jobbar rent konkret med att ta fram förslag till nya dokument.

I många dokument utnyttjas vetenskapligt underlag som tas fram eller sammanställs vid riskvärderingar eller andra expertkonsultationer som FAO och WHO anordnar. CCFH har möjlighet att föra fram önskemål om riskvärderingar, men endast FAO/WHO kan besluta om en expertkonsultation ska genomföras och i så fall vilken inriktning den ska ha.

Sammanfattningar från möten

Digitalt möte den 28 februari-4 mars samt 9 mars 2022

Detta var första gången CCFH hölls digitalt och ett rekordstort antal länder deltog. Mötet hölls i en mycket positiv anda och blev framgångsrikt för EU och Sverige. Ett dokument kunde färdigställas och sändas vidare till steg 8 i Codex-processen; en vägledning för hantering av livsmedelsburna utbrott. En komplettering till den nyligen reviderade hygienkoden (General Principles for Food Hygiene, CAC/RCP 1-1969) i form av ett beslutsträd för kritiska kontrollpunkter (CCP) kunde skickas vidare för antagande på steg 5/8.

En viktig fråga på dagordningen var det fortsatta arbetet med framtagande av en vägledning för kontroll av Shigatoxin-producerande E.coli (STEC) i olika typer av livsmedel. Förslaget hålls kvar på steg 2/3 och en elektronisk arbetsgrupp under ledning av Chile, Frankrike, USA och Nya Zeeland kommer att arbeta vidare med dokumentet och med de olika bilagorna om nötkött, bladgrönsaker, och opastöriserad mjölk och ost. En bilaga om groddar planeras också. En fysisk arbetsgrupp ska anordnas i samband med nästa kommittémöte för att arbeta vidare på inkomna synpunkter

Ett förslag till vägledning för säker användning och återanvändning av vatten i livsmedelsproduktion diskuterades också. Vägledningen kommer att bestå av en allmän del och att antal sektorspecifika bilagor. Arbetet fortsätter på steg 2/3 i en elektronisk arbetsgrupp under ledning av Honduras, Chile och EU.

Möte den 29 november - 2 december samt 8 december 2022

Detta var första gången efter pandemin som CCFH hölls fysiskt. Möjlighet fanns att följa mötet via länk, dock kunde deltagare på distans endast lyssna men inte göra inlägg. Mötet hölls i en mycket positiv anda och blev framgångsrikt för EU och Sverige. Två dokument kunde färdigställas och sändas vidare för antagande på steg 5/8 i Codex-processen; en vägledning för kontroll av shigatoxin-producerande E. coli (STEC) samt en vägledning för säker användning och återanvändning av vatten i livsmedelsproduktion. För båda dessa dokument fortsätter arbete i elektroniska arbetsgrupper med framtagande av olika bilagor. Dessutom kommer fysiska arbetsgrupper att hållas i samband med nästa CCFH för att arbeta vidare med inkomna synpunkter.

Då inget nytt arbete påbörjats eller diskuterats sedan 2019 (2020 ställdes CCFH in och 2021 hölls ett förkortat möte digitalt) fanns flera nya förslag att ta upp till diskussion. Nytt arbete föreslogs i form av en vägledning för hygien i samband med traditionella matmarknader respektive revidering av vägledningen om patogena Vibrio spp. i fisk och skaldjur. För flera andra områden kommer diskussionsunderlag att tas fram till nästa CCFH. Eftersom Hygienkoden (CXC 1-1969) nyligen reviderats, identifierades även ett behov av att se över många av kommitténs övriga dokument.

Kommittéer och samarbeten

Senast granskad 2023-04-11