Import- och exportintyg och kontroll - CCFICS

I kommitténs mandat ingår att utveckla ett antal principer och vägledningar.

Kommitténs mandat:

  • Utveckla principer och vägledningar för import- och exportkontroller och –intyg.
  • Utveckla principer och vägledningar för behöriga myndigheters åtgärder för att säkra livsmedelssäkerheten.
  • Utveckla vägledningar för utnyttjande av kvalitetssäkringssystem för att underlätta internationell livsmedelshandel.
  • Utveckla vägledningar och kriterier för utformningen av gemensamma handelsintyg.
  • Utarbeta rekommendationer för informationsutbyte i samband med import/export.
  • Samverka med andra internationella grupper engagerade i kontroll och certifieringssystem.
  • På uppdrag av Kommissionen överväga andra åtgärder för kontroll och intygande.

Sammanfattningar från möten

Möte 31 maj - 8 juni 2021

Mötet hölls i positiv anda och för första gången digitalt. Vid mötet diskuterades i huvudsak vägledning om tredjepartscertifiering, ekvivalens, elektroniska intyg och livsmedelsbedrägerier. Sammanlagt hölls 6 EU-samordningar.

Vid mötet diskuterades ”Draft Principles and Guidelines for the Assessment and use of Voluntary Third-Party Assurance (vTPA) Programmes””. För EU har det varit viktigt att vägledningen medger flexibilitet gällande hur kvalitetssäkringssystem ska användas i de nationella kontrollsystemen, vilket har fått gehör.  Mötet enades om att sända förslaget till CAC för antagande på steg 8.

Diskussion om ”Proposed Draft Guidance on Paperless Use of Electronic Certificates”. NL har varit ordförande i den elektroniska arbetsgruppen och efter längre tekniska diskussioner enades mötet om att sända förslaget till CAC för antagande på steg 5/8.

Två dokument om ekvivalens diskuterades, dels vägledningen ”Proposed Draft Guidelines on Recognition and Maintenance of Equivalence of National Food Contol Systems (NFCS)”, och dels nytt arbete med att konsolidera Codex vägledningar relaterade till ekvivalens  i ”Proposed Draft Consolidated Codex Guidelines Related to Equivalence”.  Gällande vägledningen gjordes framsteg vid mötet, även om det fortfarande finns några utstående frågor att lösa. De utstående frågorna relaterar bland annat till vikten av att klargöra skillnader mellan åtgärder som relaterar till livsmedelssäkerhet och de som inte gör det (WTO SPS/WTO TBT). Dokumentet sänds tillbaka till steg 2/3. Arbete med att konsolidera Codex texter om ekvivalens fortgår och ett förslag till sammanslagning ska tas fram i en elektronisk arbetsgrupp.

Förlag till nytt arbete om livsmedelsbedrägerier diskuterades, ”Discussion Paper on Role of CCFICS with Respect to Tackling Food Fraud in the Context of Food Safety and Fair Practices in Food Trade”.  Förslaget har brett stöd bland Codex medlemmar och sänds till CAC för godkännande för nytt arbete.

Gällande förslag till nytt arbete kommer Australien ta fram ett diskussionsdokument om ”Guidance on remote audit and verification in regulatrory frameworks”. Frågan om audits på distans har blivit aktuell i och med pandemin. USA ser över om ”Principles for Traceablity/Product Tracing as Tool Within Food Inspection and Certification System (CXG 60-600) behöver revideras och uppdateras.

Möte 1-5 maj 2023

Mötet hölls i positiv anda och med en ny ordförande för kommittén som effektivt gick igenom de olika punkterna på agendan. Mötet hölls som ett hybridmöte där digitalt deltagande gavs möjlighet att både lyssna och göra uttalanden. Utöver punkterna på agendan hölls två sidoevent, om spårbarhet respektive om WCO:s arbete med papperslös handel.

Vid mötet diskuterades två dokument som tar upp ekvivalens. Ny vägledning om erkännande och upprätthållande av ekvivalens mellan nationella kontrollsystem diskuterades, vars syfte är att ge mer praktiskt vägledning om hur ekvivalens avgörs mellan olika system. Arbetet sänds vidare för antagande på steg 5/8. Genom antagande av denna vägledning finns det tre vägledningar som tar upp ekvivalens ur olika aspekter, varför arbete pågår med att konsolidera dessa.

Arbetet med att ta fram vägledning om livsmedelsbedrägerier fortgår och går framåt. Det finns dock meningsskiljaktigheter om geografiska beteckningar ska ingå i tillämpningsområdet och om dessa ingår i Codex mandat, varför frågan sänds till ordförande för exekutiva kommittén för bedömning.

Förslag till vägledning för användandet av revision och inspektion på distans i regelverk diskuterades och sändes vidare för antagande på steg 5/8 genom ett mycket snabbt förfarande för att möta de behov som uppstod i samband med pandemin.

Nytt arbete diskuteras om spårbarhet, mekanismer för överklagan vid avvisning av sändningar vid import samt om standardisering av hälsokrav. Förslag till uppdatering och översyn av nuvarande vägledning om spårbarhet (CXG 60-2006) fick brett stöd och sänds för godkännande till CAC. Diskussionsdokumenten om mekanismer för överklagan vid import och om standardisering av hälsokrav presenterades precis innan kommittémötet, och bedömningen var att det fanns behov av att utveckla båda diskussionsdokumenten för att utreda de oklarheter som fanns. Gällande förslaget om standardisering av hälsokrav fanns ett generellt stöd för förslaget, men det bedöms som komplext varför förslag gavs att en pilot skulle utföras på en vara för att utvärdera om det är möjligt att ta fram en standard.

Kommittéer och samarbeten

Senast granskad 2023-06-02