Nutrition och livsmedel för särskilda näringsändamål - CCNFSDU

Kommitténs mandat

I kommitténs mandat ingår,

  1. att på uppdrag av CAC studera specifika nutritionsproblem och ge CAC råd om generella nutritionsfrågor
  2. att göra utkast till generella villkor som avser nutritionsaspekter på alla slags livsmedel, när så är tillämpligt
  3. att utveckla standarder, riktlinjer och liknande dokument för livsmedel för särskilda näringsändamål, i samarbete med andra kommittéer när så är nödvändigt
  4. att överväga, ändra om så är nödvändigt, och stödja villkor rörande nutritionsaspekter som föreslagits att ingå i Codex standarder, riktlinjer och liknande dokument.

När kommittén startade 1966 benämndes den kommittén för dietetiska livsmedel (Codex Committee on Foods for Special Dietary Uses, CCFSDU). Den ursprungliga uppgiften var att utarbeta standarder och riktlinjer för barnmat (till exempel  modersmjölksersättning) och dietlivsmedel (till exempel glutenfria livsmedel).

Redan 1983 utökades uppgifterna med att också omfatta näringsfrågor (nutrition), som till exempel att från näringssynpunkt granska och kommentera standarder, riktlinjer etcera som utarbetas inom andra Codexkommittéer.

1987 beslutade Codex Alimentarius kommissionen (CAC) – som är det högsta beslutande organet – att ändra kommitténs namn till Codex Committee on Nutrition and Foods for Special Dietary Uses (Kommittén för näringsfrågor och dietetiska livsmedel) förkortat CCNFSDU.

Sammanfattningar från möten

Möte den 19-25 november och 1 december 2021

Det 42:a mötet med CCNFSDU hölls digitalt. På grund av den ändrade mötesformen diskuterades endast de förslag som befann sig i stegprocessen, vilket var översynen av standarden för tillskottsnäring (FUF), förslag till vägledning för ready-to-use therapeutic foods (RUTF) och utkast till allmänna principer för fastställande av referensvärden för näringsdeklaration (NRV-R) för personer 6-36 månader.

Vid mötet färdigställdes vägledningen för RUTF för antagande av CAC på steg 8. De delar av den reviderade standarden för FUF som kvarstår för CCNFSDU att diskutera är preambeln och strukturen. Arbetet med allmänna principer för NRV-R för personer 6-36 månader fortsätter i en elektronisk arbetsgrupp (eWG) (möjligen också i en fysisk arbetsgrupp, pWG) för vidare diskussion vid CCNFSDU43.

Datum och plats för CCNFSDU43 har ännu inte meddelats, men mötet kommer att hållas 12-18 månader från CCNFSDU42.

Kommittéer och samarbeten

Senast granskad 2021-12-21