Regionen Europa - CCEURO

Kommitténs mandat

CCEURO är en av de sex regionala kommittéerna inom Codex Alimentarius.

Mötet med CCEURO är en viktig form av samarbete och nätverksskapande mellan länder inom regionen Europa, inklusive Israel, Turkiet och Ryssland.

Sammanfattningar från möten

Möte den 30 september - 4 oktober 2019

Mötets syfte är bland annat att utbyta erfarenheter och information mellan länderna i regionen samt identifiera särskilt viktiga frågor för regionen Europa.

Flera presentationer kring temat livsmedelsbedrägerier och en AMR-workshop var utgångspunkt för diskussioner. Två in-session workshops har ägt rum med syfte att ta fram en handlingsplan och aktiviteter med relevans för alla 52 länder inom regionen, med direkt anknytning till den strategiska planen för Codex 2020-2025. Intensifierat samarbete på global nivå för att bygga ut en användarvänlig databas om livsmedelsbedrägerier samt att etablera ett globalt varningssystem för utbyte av information på livsmedelsinspektörsnivå, är några av åtgärderna som ska föreslås vidare till CAC:43.

De flesta punkter på agendan till CCEURO finns också på agendan till de andra regionala kommittéerna. Slutsatserna av dessa gemensamma agendapunkter kommer tas upp på nytt vid CAC:43, sommaren 2020.

Prioritering av frågor inom regionen

Tre högst prioriterade frågor identifierades: livsmedelsbedrägerier, klimatförändring och AMR. Några aktiviteter för att arbeta med dessa frågor har tagits fram, de ingår i planeringen för det framtida Codexarbetet.

Livsmedelsbedrägerier

Livsmedelsbedrägerier var mötets huvudfråga och professor Paul Brereton från Universitetet i Belfast var inbjuden som gäst talare.

Professor Brereton gav en översikt över några av de viktigaste frågorna som rör matbedrägeri. Fokus bör läggas på behovet av att utveckla en mer proaktiv, förebyggande strategi.

CCEURO var överens om att Codex bland annat bör arbeta med att införa spårbarhetsregler på global nivå (CCFICS), effektivisera arbetet med att samla in och dela information i globala databaser (såsom INFOSAN) samt ta fram gemensamma definitioner (CCGP).

Antibiotikaresistens

Antibiotikaresistens är en högt prioriterad fråga för regionen och det är viktigt att vidta åtgärder inom Codex. En workshop med tema antibiotikaresistens hölls dagen innan CCEUROs första plenumdag. Presentationerna utgick från antibiotikaresistens utifrån EURO (52 MS) perspektivet. Sveriges presentation om erfarenheterna av att fasa ut tillväxtbefrämjande antibiotika blev väldig väl mottagen. Vid diskussionerna framfördes bland annat vikten av att arbeta ur ett one-health perspektiv och att samarbeta mellan länderna.

Fjärde paragrafen i Statement of Principle concerning the role of science (SoP4)

CCEURO:31 tog fram ett dokument som belyser regionens syn på Codex Sekretariatets dokument om SoP4. Alla frågor som tas upp i dokumentet bör vara föremål för vidare diskussioner i CCEXEC:78 och även CAC:43. Mer specifikt så är CCEURO medlemmarna positiva till att vägledning ges i arbetet med att ta fram standarder som bedöms svåra att uppnå konsensus. Vidare anser EURO medlemmarna att tydlig vägledning/information bör vara enkel att hitta i förfarandemanualen som är Codex medlemmarnas huvudsakliga informationskälla.

Zilpaterol

Frågor om godkännandet och användandet av tillväxtbefrämjaren Zilpaterol togs upp under punkten som gällde Codex arbete som är särskilt viktigt för regionen. Diskussionen i CCRVDF visar att det finns fundamentala skillnader mellan Codex medlemsländer vad gäller synen på användandet av tillväxtbefrämjare. När det gäller CCEURO, är majoriteten av länderna av den åsikten att tillväxtbefrämjare inte bör användas i djurskötsel. Användning av Zilpaterol är förbjuden i nästan alla CEURO länder och slutsatsen av diskussionerna är att JECFA, bör använda de knappa resurserna till att fokusera på frågor av global vikt där man kan nå framgång.

Språk inom CCEURO

För första gången skedde översättning till engelska, franska, spanska och ryska, med budgetering från Codex sekretariatet. Det blev väldigt uppskattat och mötet betonade att det finns ett stort behov av översättning till ryska även i framtiden.

Mötet tillfrågar CAC43 att överväga permanent finansiering av översättning och tolkning till ryska.

Strategiska planen 2020-2025 – "road map to implementation"

Codex Strategiska Plan, SP, för 2020-2025 blev antagen vid senaste CAC mötet, sommaren 2019. Det som återstår är att handlingsplaner tas fram på regionnivå.

Först behövde CCEURO fundera om alla 5 strategiska mål är lika viktiga för regionen. Särskild prioritering gäller för mål 1, aktuella samt nya frågor, och mål 2, standarder baserade på vetenskap och riskanalys. Därefter har aktiviteter för kommande två år föreslagits. Förslagen skickas vidare till CCEXEC78 och CAC43 för antagande.

Kommunikationsplan för regionen

Frågan om att ta fram en kommunikationsplan för regionen har varit på agendan. Codex sekretariatet uppmuntrade på nytt att använda verktygen som vi har för att öka inflytande och medvetenhet om jobbet som görs i Codex.

Nominering av koordinator

Omval av Kazakstan som koordinator för CCEURO. Regionen behöver förbereda ett nytt kandidat land som ska föreslås av nästa CCEURO möte.

Möte den 16 - 20 maj 2022

Mötet med CCEURO är en viktig form av samarbete och nätverksskapande mellan länder inom regionen EUROPA. Deltaganden i CCEURO kännetecknas av öppenhet, delaktighet, transparens.

CCEURO har haft sitt 32:e möte digitalt.

Ordförandeland Kazakstan med delegater från 38 Europeiska länder (varav 13 utanför EU), en medlemorganisation (EU), samt 9 observatörorganisationer har under en vecka diskuterat/stämt av åsikter kring frågor av intrese för regionen.

Nominering av regionsamordnare samt ledamot i CCEXEC på regional basis

Regionenssamordnaren har skyldighet att anordna möten med den regionala kommittén och är ledamot i Exekutivkommittén. Kazakstan har varit ordförandeland för CCEURO under två mandatperioder. CCEURO:32 har nominerat Tyskland som samordnare för Europa. Utnämningen sker i Codex kommissionens 45:e session (nov. 2022).

Finland kandiderar för posten som representant från regionen Europa i CCEXEC.

Codex 60 år (2023)

Codex Sekretariatet/Sarah Cahill redogjorde för planerna med firandet som ska fokusera på tre nyckel frågor:

  • Codexstandarder är efter 60 år fortfarande viktiga för livsmedelssektorn
  • Codex framtid – hur ska vi förbereda oss för kommande 60 år.
  • Codex och människorna, Codex vilar på sina medlemmar.

Codex Sekretariatet rekommenderade att firandet ska spridas över hela 2023 året. Vid firande av livsmedelssäkerhetsdagen (den 7 juni 2023), bör fokus vara på Codexstandarder.

Ändringar i bilaga II till regionalla standaren för kantareller

CCEURO skickar ett förslag på reviderat text av section 8.2 i den regionala standarden för kantareller (CXS 40R-1981), till CAC45 för godkännade.

Kommittéer och samarbeten

Senast granskad 2022-09-26