Kontaminanter i livsmedel - CCCF

Codex-möte i Indien

Kommitténs mandat

CCCF har som sitt huvudsakliga uppdrag att ta fram eller godkänna tillåtna gränsvärden och, om det behövs, revidera befintliga vägledningsgränsvärden för kontaminanter och naturliga toxineri livsmedel och i foder.

Kommittén tar fram prioriteringslistor över kontaminanter och naturliga toxiner som ska utvärderas av JECFA. Att godkänna och ta fram analysmetoder och provtagningsmetoder för olika kontaminanter ingår också i kommitténs uppgift.

Texterna som kommittén tar fram är standarder, hanteringsrutiner och vägledningar.

Sammanfattningar från möten

Möte den  9-13 samt 24 maj 2022

Codex 15:e kontaminantkommitté (CCCF15) har träffats digitalt, mellan den 9 till 13 och den 24 maj, 2022. Över 500 delegater har anmälts.

Mötet präglades av sammarbets och kompromissvilja. Arbetet löpte väl och fem standarder har skickats vidare för antaganden i CAC. Inget förslag till nytt arbete har kommit in.

Frågor av intresse för flera Codex kommittéer, såsom nya protein källor (insekter) och möjliga risker för konsumenter. Praktisk användning av gällande Codexstandarder, innovativa livsmedelsproduktionsmetoder (nanoteknik, 3D mm), och livsmedelssäkerhet vid brist på livsmedel (spannmål och solrosolja från Ukraina) togs upp i flera rapporter från FAO och WHO.

Fem standarder för godkännande vid CAC:45

Fem standarder har skickats vidare till CAC:45 för godkännande. Det gäller reviderade/nya standarder som tar upp gränsvärden för kadmium i kakopulver samt hanteringsrutiner som ska användas för att undvika och sänka kadmium halten i kakaobönor, gränsvärden för bly i spannmålsbaserat barnmat, för metylkvicksilver i två fiskarter, rosa och orange ål, samt för gränsvärdet för aflatoxiner i obearbetad majs och sorghum, majsmjöl, råris, polerat ris samt spannmål och spannmålsbaserade produkter, inklusive produkter för spädbarn och småbarn.

Vad gäller nya gränsvärden för kadmium in kakaopulver, har EU, CH och NO reserverat sig mot den förslagna ML på 2,00 mg/kg och föredrog 0,30 mg/kg istället. Främsta anledningen är att den totala exponeringen till kadmium (inom EU) överskrider TVI samt att Efsa har konfirmerat risk för överexponering för Europeiska barn.

Frågor av strategisk karaktär som utgör riktlinjer för kommitténs framtida arbete

Vägledningsdokument för datainsamling och dataanalys inför framtagandet av gränsvärden

Vägledningsdokumentet är avsett att vara en intern vägledning för CCCF. Dokumentet ska underlätta och harmonisera arbetet inom olika EWG:er som arbetar med framtagning av gränsvärden. Arbetet med att ta fram dokumentet har varit försenat. Detta ledde till att ingen djupare diskussion om agendapunkten kunde föras under mötet.

Översyn av gällande grupperingar, baslivsmedel-kontaminant

Under hösten 2022 kommer en digital workshop om översyn av gällande grupper baslivsmedel/kontaminant att hållas i syftet om att vidare diskutera frågor som finns i CL 2020/87-CF. Resultatet ska presenteras på CCCF16.

Prioriteringskriterier vid översyn av befintliga kontaminanatstandarder

CCCF:15 enades om att upprätta en ny övergripande förteckning över de prioriterade standarderna som ska ses över. Kanada fortsätter att vara ordförande i arbetsgruppen som ska lämna rekommendationer till CCCF16 för fortsatt arbetssätt.

Möte den 18-21 och 26 april 2023

Denna rapport ska ses som ett komplement till rapport från mötet CCCF16, REP23/CF16, en länk till mötesrapporten finns under "Mer information" nedan.

På agendan fanns 16 punkter, under rådssamordningen enades man om slutgiltiga ståndpunkter på 8 av dessa. Då beslutade EUMS att resterande punkter var av informativ karaktär och att inga samordnade ståndpunkter därför behövdes.

En av de mest omdiskuterade punkterna på agendan var punkt 7 om provtagningsplan (steg 4) för totala aflatoxiner i vissa spannmål och spannmålsbaserade livsmedel för spädbarn och småbarn.

Det fanns flera förslag till Codex gränsvärden för vilka EU redan har antagit lägre gränsvärden. Bland annat har EU lägre gränsvärden för aflatoxin M1 i mjölk, oorganisk arsenik i råris, arsenik i salt, fumonisiner i majs/majsprodukter, metylkvicksilver i salt och i tonfisk samt tenn i diverse konserverade livsmedel och drycker.

Före, under och efter mötet löpte arbetet på väl och fem standarder har skickats vidare för antaganden i CAC46. Det gäller standarder som tar upp,

  • gränsvärden för bly i brunt råsocker och icke-centrifugerade socker (0,15 mg/kg),
  • gränsvärden för bly i ätfärdiga livsmedel för spädbarn och småbarn (0,02 mg/kg).
  • hanteringsrutiner (CoP) för att förebygga och minska mykotoxinkontaminationer i kassava och kassavabaserade produkter skickades till CAC46 för godkännande i steg 8.
  • provtagningsplan för totala aflatoxiner i vissa spannmål och spannmålsbaserade produkter inklusive livsmedel för spädbarn och småbarn skickades till CAC46 för godkännanden samt för inkludering i CXS 193-1995. Provtagningsplanen ska även skickas till CCMAS för godkännande.
  • Ett förslag på gränsvärdet 20 µg/kg för total aflatoxiner i torkade chili-peppar och muskotnötter samt gränsvärdet, och ett gränsvärde på 20 µg/kg för ochratoxin-A i torkade chili-peppar, paprika och muskotnötter skickades till CAC46 för godkännande (steg 5/8). CCF16 föreslår att gränsvärdena ska ses över inom tre år. Europeiska unionen, Norge och Schweiz lämnade in sin reservation för aflatoxin-gränsvärdet.

Två föreningar föreslås för att läggas till i JECFAS prioriteringslista. Nämligen tallium och PFAS (till exempel PFOS, PFNA PFOA och PFHxS).

Kommittéer och samarbeten

Senast granskad 2024-05-20