Kontaminanter i livsmedel - CCCF

Codex-möte i Indien

Kommitténs mandat

CCCF har som sitt huvudsakliga uppdrag att ta fram eller godkänna tillåtna gränsvärden och, om det behövs, revidera befintliga vägledningsgränsvärden för kontaminanter och naturliga toxineri livsmedel och i foder.

Kommittén tar fram prioriteringslistor över kontaminanter och naturliga toxiner som ska utvärderas av JECFA. Att godkänna och ta fram analysmetoder och provtagningsmetoder för olika kontaminanter ingår också i kommitténs uppgift.

Texterna som kommittén tar fram är standarder, hanteringsrutiner och vägledningar.

Sammanfattningar från möten
Digitalt möte den  3-7 samt 13 maj 2021

Det fjortonde mötet i Codex kontaminantkommitté, CCCF, hölls digitalt den 3-7 samt 13:e maj 2021.

Gränsvärden för kadmium i choklad med olika procent kakaotorrsubstans samt hanteringsrutiner som ska användas för att undvika och sänka kadmiumhalten i kakaobönor har sänts vidare för godkännande av CAC44.

Gränsvärden för bly i flera livsmedelskategorier har reviderats mot bakgrund av nya haltdata i GEMS (JECFA:s kontaminantdatabas).

En elektronisk arbetsgrupp (EWG) har utarbetat ett förslag till gränsvärden för aflatoxiner i spannmål och spannmålsbaserade produkter, inklusive produkter för spädbarn och småbarn på steg 4. Förslaget gäller spannmålen ris, majs och sorghum. Trots att avsikten var att få fram mera representativa data, härstammar de flesta från två regioner. Avsaknaden av en vägledning för analys av data försvårade arbetet. Resultatet blev att EWG ska fortsätta arbetet, se över analys av data och beakta bredare kassation.

Likaså inrättas EWG för att förbereda arbetet inför nästa möte med gränsvärden för aflatoxin i ätfärdiga jordnötter, samt i kryddor.

Frågor av strategisk karaktär som utgör riktlinjer för kommitténs framtida arbete:

  • Vägledning för dataanalys inför framtagandet av gränsvärden samt för att förbättra datainsamling.
  • Prioriteringskriterier för revidering av standarder som även ska beakta ny toxikologisk information, nya haltdata, exponering med mera.

Många nya frågor är under uppsegling för kommande arbetet, såsom pyrrilizidinalkaloider, tropanalkaloider, ergotalkaloider samt T2/HT2 - när JECFA:s utlåtande om T2/HT2 är klart. Frågor som skjutits framåt kommer upp nästa möte, såsom gränsvärden för aflatoxin.

Möte den  9-13 samt 24 maj 2022

Codex 15:e kontaminantkommitté (CCCF15) har träffats digitalt, mellan den 9 till 13 och den 24 maj, 2022. Över 500 delegater har anmälts.

Mötet präglades av sammarbets och kompromissvilja. Arbetet löpte väl och fem standarder har skickats vidare för antaganden i CAC. Inget förslag till nytt arbete har kommit in.

Frågor av intresse för flera Codex kommittéer, såsom nya protein källor (insekter) och möjliga risker för konsumenter. Praktisk användning av gällande Codexstandarder, innovativa livsmedelsproduktionsmetoder (nanoteknik, 3D mm), och livsmedelssäkerhet vid brist på livsmedel (spannmål och solrosolja från Ukraina) togs upp i flera rapporter från FAO och WHO.

Fem standarder för godkännande vid CAC:45

Fem standarder har skickats vidare till CAC:45 för godkännande. Det gäller reviderade/nya standarder som tar upp gränsvärden för kadmium i kakopulver samt hanteringsrutiner som ska användas för att undvika och sänka kadmium halten i kakaobönor, gränsvärden för bly i spannmålsbaserat barnmat, för metylkvicksilver i två fiskarter, rosa och orange ål, samt för gränsvärdet för aflatoxiner i obearbetad majs och sorghum, majsmjöl, råris, polerat ris samt spannmål och spannmålsbaserade produkter, inklusive produkter för spädbarn och småbarn.

Vad gäller nya gränsvärden för kadmium in kakaopulver, har EU, CH och NO reserverat sig mot den förslagna ML på 2,00 mg/kg och föredrog 0,30 mg/kg istället. Främsta anledningen är att den totala exponeringen till kadmium (inom EU) överskrider TVI samt att Efsa har konfirmerat risk för överexponering för Europeiska barn.

Frågor av strategisk karaktär som utgör riktlinjer för kommitténs framtida arbete

Vägledningsdokument för datainsamling och dataanalys inför framtagandet av gränsvärden

Vägledningsdokumentet är avsett att vara en intern vägledning för CCCF. Dokumentet ska underlätta och harmonisera arbetet inom olika EWG:er som arbetar med framtagning av gränsvärden. Arbetet med att ta fram dokumentet har varit försenat. Detta ledde till att ingen djupare diskussion om agendapunkten kunde föras under mötet.

Översyn av gällande grupperingar, baslivsmedel-kontaminant

Under hösten 2022 kommer en digital workshop om översyn av gällande grupper baslivsmedel/kontaminant att hållas i syftet om att vidare diskutera frågor som finns i CL 2020/87-CF. Resultatet ska presenteras på CCCF16.

Prioriteringskriterier vid översyn av befintliga kontaminanatstandarder

CCCF:15 enades om att upprätta en ny övergripande förteckning över de prioriterade standarderna som ska ses över. Kanada fortsätter att vara ordförande i arbetsgruppen som ska lämna rekommendationer till CCCF16 för fortsatt arbetssätt.

Kommittéer och samarbeten

Senast granskad 2022-09-27