Rester av veterinära läkemedel i livsmedel - CCRVDF

Kommitténs mandat

CCRVDF har som sitt huvudsakliga uppdrag att fastställa MRL-värden för läkemedel som används vid behandling av livsmedelsproducerande djur. Kommittén ska vidare prioritera de substanser som ska utvärderas, ta fram riktlinjer för riskvärdering och riskhantering i sammanhanget samt utveckla provtagnings- och analysmetoder.

Sammanfattningar från möten

Möte 23-27 april 2018

Mötet hölls i Chicago 23-27 april 2018. Långa diskussioner hölls kring bland annat följande viktiga frågor:

  • Förslag till MRL för amoxicillin och ampicillin i fisk, lufenuron i lax och monepantel i nötkreatur godkändes och skickades vidare för antagande på steg 5/8. För flumetrin i honung konstaterades att något MRL inte behövs.

  • Riskhanteringsrekommendationer för gentianaviolett sändes vidare för antagande på steg 8.

  • Förslaget till MRL för zilpaterol hydroklorid kunde inte skickas vidare i stegprocessen då konsensus inte uppnåddes. Detta var den fråga som vållande mest debatt under mötet och diskussionen handlar i grunden om synen på användning av tillväxtbefrämjande medel som t.ex. β-agonister. EU har ett uttryckligt förbud, medan det i vissa andra länder är tillåtet.

  • En annan fråga som togs upp var möjligheten till extrapolering av MRL mellan olika djurslag. En elektronisk arbetsgrupp kommer att ta fram ett diskussionsunderlag till kommittén nästa möte.

Möte 12-16 och 20 juli 2021

MRL

Mötet blev framgångsrikt för SE och EU på så vis att besluten gick EU:s väg. Dock gav EU:s linje när det gäller tillväxtbefrämjare (zilpaterol), liksom vid tidigare möten, upphov till kritik från ett stort antal övriga länder. Förslag till MRL-värden för diflubenzuron i laxfiskar sändes vidare för antagande på steg 5/8. Även MRL för halquinol i svin gick vidare till steg 5/8, med reservation från EU och tre andra länder. Förslag till MRL för ivermektin i får, getter och svin sändes till steg 5. För flumetrin i honung bedömdes att MRL inte behövs om det används i enlighet med god veterinärpraxis, detta är i linje med vad som gäller i EU. Förslaget sändes för antagande på steg 8.

Zilpaterol

Den mest kontroversiella frågan på årets möte, liksom på tidigare möte, gällde MRL för zilpaterol, en tillväxtbefrämjande substans (β-agonist), som saknar terapeutisk indikation. EU har ett generellt förbud mot denna typ substanser. EU har inga invändningar mot JECFA:s vetenskapliga utvärdering, men kan inte acceptera förslaget med hänvisning till djurvälfärd och konsumentpreferenser. De länder som förespråkar fastställande av MRL, anser att dessa argument inte ligger inom kommitténs ansvarsområde och att CCRVDF enbart ska ta hänsyn till det vetenskapliga underlaget avseende konsumentsäkerhet. Ett antal andra länder och en konsumentorganisation stödde EU:s linje. Övriga länder ansåg att substansen kunde sändas vidare i Codex-processen. Efter långa diskussioner konstaterade ordförande att någon konsensus inte kunde uppnås.

Extrapolering av MRL till andra djurslag

EU har tillsammans med Costa Rica lett en elektronisk arbetsgrupp för att försöka underlätta extrapolering av MRL genom att gruppera olika djurarter. Arbetsgruppen har tagit fram ett dokument med principer för extrapolering och hur de kan tillämpas på ett antal substanser från prioritetslistan. Kommittén enades om att skicka ett något reviderat förslag vidare till CAC44 för antagande som Annex C till Risk Analysis Principle Applied by CCRVDF. 

Definition av ätliga organ och samarbete mellan CCRVDF och CCPR

Kenya har med hjälp av Nya Zeeland lett en elektronisk arbetsgrupp med syfte att definiera vad som kan anses vara ätliga delar av djurkroppar (”edible offal”) och som har betydelse i internationell handel. Definitionen”Those parts of an animal, apart from the skeletal muscle and attached skin, that are considered fit for human consumption” sändes vidare för att inkluderas i Glossary of Terms and Definitions (CXA 5-1993). Kommittén konstaterade att en samordning med liknande arbete inom CCPR är önskvärd och rekommenderar att CCPR använder samma definition. 

Code of Practice for good animal feeding

Rapport gavs från FAO/WHO-expertmöte om rester av läkemedel i animaliska livsmedel som resultat av oavsiktlig och oundviklig överföring från djurfoder. Kommittén konstaterade att ingen åtgärd krävdes från CCRVDF avseende ändringar i "Code of Pratice". När det gäller åtgärdsnivåer, kan fastställande av sådana bli aktuella i framtiden. En elektronisk arbetsgrupp ska till nästa möte ta fram ett diskussionsunderlag om kriterier för fastställande av åtgärdsnivåer för oavsiktlig och oundviklig förorening av animaliska livsmedel via djurfoder. 

Övriga frågor

Nya Zeeland lyfte frågan om hur man ska se på substanser som ges till djur för att minska deras miljöpåverkan, till exempel i form av minskat utsläpp av växthusgaser. NZ ser ett ökat intresse för detta område och menar att det är viktigt att harmonisera inställningen till dessa substanser för att undvika att det uppstår handelsproblem. Det konstaterades att Codex-definitionen av veterinärläkemedel är bred och att den inte utesluter ett sådant användningsområde. På grund av tidsbrist hann frågan inte diskuteras närmare.

Kommittéer och samarbeten

Senast granskad 2022-09-22