Codex Alimentarius Kommissionen - CAC

Vi bevakar och förbereder den svenska positionen i frågor som kan tas upp på agendan till kommande möten.

Sammanfattningar från möten med Codex Alimentarius kommissionen

CAC46, kommissionsmöte

Det 46:e mötet med Codex Alimentarius kommissionen (CAC46) ägde rum i FAO:s högkvarter i Rom den 27 november till 2 december 2023. Mer än 700 delegater från över 160 Codexmedlemsländer deltog.

Mötet öppnades av FAO:s och Världshälsoorganisationens (WHO) generaldirektörer för att fira 60-årsjubileet. Dr Qu Dongyu, FAO:s generaldirektör och Dr Tedros Ghebreyesus, WHO:s generaldirektör, höll båda tal. De lyfte fram att Codex Alimentarius har en viktig roll att fylla när det gäller vårt gemensamma mål om en säker och hälsosam kost, samtidigt som vi minskar utsläppen av växthusgaser, använder mark och vatten på ett ansvarsfullt sätt och förhindrar spridning av giftiga kemikalier.

Utmärkelser till Sverige

Som en del av festligheterna vid CAC:46 hedrades alla länder som varit värdar för en Codex-kommitté. Sverige var värd för Codex-kommittén om ätbar glass (CCIE) som arbetade under två sessioner 1974 och 1976, samt för Codexkommittén för Europa som träffades 1992, 1994 och 1996 i Uppsala och Stockholm.

Det var kul att det delades ut priser och att generaldirektörerna för FAO och WHO var på plats. Codexkommissionen har under de 60 år som gått antagit ett stort antal livsmedelsstandarder som underlättar för den globala handeln, så det kändes värt att fira, säger Carmina Ionescu, Codex-samordnare på Livsmedelsverket.

Flera nya Codex-standarder godkändes

Den 46:e sessionen av CAC antog en rad nya livsmedelssäkerhets- och kvalitetsstandarder. En av dessa handlade om vägledning för säker användning och återanvändning av vatten i livsmedelsproduktion från Codex-kommittén för livsmedelshygien (CCFH). Vatten behövs inom alla områden, från åkern eller gården ända fram till konsumenten. Vägledningen ger råd om ett riskbaserat tillvägagångssätt för att minska och hantera faror som är förknippade med vatten i livsmedelsproduktionen.

En reviderad standard för Follow-up formula (CXS 156-1986) antogs efter 10 års förhandlingar i Codex-kommittén för Nutrition och livsmedel för särskilda näringsändamål (CCNFSDU). Follow-up formula är ett livsmedel för spädbarn som inte ammas och är avsett att användas från sjätte månaden, som en flytande del av kosten när barnet vänjer sig vid fast föda. På svenska är den närmaste motsvarigheten tillskottsnäring.

Standarden har reviderats för att belysa differentiering vid 12 månaders ålder på grund av olika näringsbehov hos äldre spädbarn och små barn. Revideringen innehåller också nya märkningsbestämmelser som tar hänsyn till rekommendationerna i WHO:s internationella koder i syftet att säkerställa att Follow-up formula för äldre spädbarn inte förväxlas med andra livsmedel avsedda för småbarn.

Sidoevenemang för ungdomar

Vid ett välbesökt sidoevenemang deltog fyra tidigare Codex-ordföranden samt ungdomar från alla kontinenter. Syftet var att diskutera frågan om hur man kan upprätthålla Codex-arbetet genom att engagera unga människor i dess verksamhet.

CAC45, fysiskt kommissionsmöte

Den 45:e mötet med Codex Alimentarius kommissionen (CAC45) ägde rum i FAO:s högkvarter i Rom med möjlighet till distansdeltagande, zoom länk tilldelades och det fanns möjlighet både att följa förhandlingarna men också ta ordet.

Mötet öppnades av WHO:s och FAO:s generaldirektörer. Generaldirektören för FN:s livsmedels- och jordbruksorganisation (FAO), QU Dongyu och generaldirektören för Världshälsoorganisationen (WHO), Dr Tedros Ghebreyesus Adhanom som gratulerade delegaterna till att åter kunna delta i ett kommissionsmöte i Rom, efter 3 års begränsningar på grund av pandemin.

Dr. Tedros menade att i en tid av utmaningar bör Codex fokusera på en omvandling av världens livsmedelsproduktionssystem.

Codex måste reflektera över hur man säkerställer att sambandet mellan hälsa för människor, djur och miljö reflekteras i Codex. Detta eftersom Codex har ett mandat att samordna allt arbete med livsmedelsstandarder.

Över 500 nya och reviderade standarder antogs

Vid CAC45-mötet antogs mer än 500 nya och reviderade Codex-standarder. Bland dessa finns, 489 numeriska standarder, vägledningar och hanteringsrutiner.

Bland de standarder som antogs finns en banbrytande uppsättning av riktlinjer för färdiga terapeutiska livsmedel (RUTF) som används för barn med allvarlig akut undernäring. Även riktlinjer för hantering av biologiska livsmedelsburna utbrott, standarder för färska dadlar, lök och schalottenlök samt hanteringsrutiner för förebyggande och minskning av kadmiumkontamination i kakaobönor antogs.

Zilpaterol

CAC45 försökte lösa frågan om maximala resthalter för zilpaterol, ett veterinärmedicinskt läkemedel som används för att förbättra tillväxtprestanda hos nötkreatur. Det blev omröstning som resulterade i att förslagen till nya numeriska standarderna är kvar på steg 5, frågan kommer tas upp på nytt vid nästa CAC för att hitta en väg framåt. Samma invändningar som vid CAC44 lyftes och inga nya konkreta lösningar noterades. Avsaknaden av vetenskapliga studier som tydligt visar på effekter för människors hälsa då rester av Zilpaterol finns kvar i köttet ställs mot konsumenternas oro för att friska djur behandlas med läkemedel. Detta står kvar som starka argument för/emot antaganden av föreslagna MRL.

Maximala nivåer för aflatoxiner i vissa spannmål och spannmålsbaserade produkter inklusive livsmedel för spädbarn och småbarn

Aflatoxiner tillhör gruppen mykotoxiner och anses vara viktigast ur toxikologisk synpunkt, då man vill minska riskerna för människors hälsa samtidigt som man tillgodoser världens livsmedelsförsörjning.

Ris, vete och sorghum i synnerhet bidrar avsevärt till exponeringen av aflatoxiner i vissa delar av världen, där dessa spannmål konsumeras som basföda. Antagna gränsvärden för aflatoxiner i majskorn avsedda för vidare bearbetning, mjöl, mannagryn, flingor från majs, skalat och polerat ris (exklusive "parboiled" ris), spannmålsbaserad mat för spädbarn och småbarn samt sorghum kommer att hjälpa till att minska föroreningar och de livsmedelsburna sjukdomar som följer med det. Codex Sekretariatet har noga antecknat i mötes rapporten för vilka länder och för vilka grödor reservationer har lämnats. Ett stort antal länder reserverade sig. Främsta orsaken är brist på representativ data över halter från alla Codex regioner.

Kommittéer och samarbeten

Senast granskad 2023-12-20