Codex Alimentarius Kommissionen - CAC

Vi bevakar och förbereder den svenska positionen i frågor som kan tas upp på agendan till kommande möten.

Sammanfattningar från möten med Codex Alimentarius kommissionen

CAC43, det första digitala kommissionsmötet

Det 43:e mötet med Codex Alimentarius kommissionen ägde rum efter att FAO:s rättstjänst godkänt några tillfälliga ändringar i stadgarna, ingen omröstning och inget val fick hållas. CAC43, den första virtuella sessionen, hölls den 24-26 september, 12, 19 oktober och 5-6 november 2020. Mötesordförande var Guilherme Antonio da Costa Jr. från Brasilien, och Codex Sekretariatet representerades av Tom Heilandt.

Generaldirektören för FN:s livsmedels- och jordbruksorganisation, FAO, QU Dongyu och generaldirektören för Världshälsoorganisationen, WHO, Dr Tedros Ghebreyesus Adhanom, öppnade mötet och hälsade delegaterna välkomna, till en historisk första virtuell kommission, dessutom under utmanande förhållanden.

Mötet resulterade i antagande av:

 • 22 nya och reviderade standarder,
 • 6 Codex standarder, antogs på steg 5,
 • 6 förslag till nytt arbete,
 • JMPR:s prioriteringslista för utvärdering av pesticider, 
 • även att det ryska språket införs på permanent basis i CCEURO.

Arbetet i Codex kommitté för fisk och fiskprodukter, CCFFP, startades på nytt för att komplettera standarden för sardiner (CXS 94-1981). Två kommittéer, CCCPL och CCPFV adjournerades, sine die.

Nya regionkoordinatorer nominerades för fem regionala kommittéer. För regionen Europa nominerades Kazakstan för andra gången.

Agendapunkter som tog mer tid i anspråk, till exempel:

TFAMR

Två globalt harmoniserade standarder förhandlas av Codex medlemsländer sedan 2016,

 • en revidering av ”Code of Practice to Minimize and Contain Foodborne Antimicrobial Resistance” (CXC 61-2005)
 • en ny vägledning om resistensövervakning i livsmedelskedjan.

Trots att CAC43 bara behövde stödja förslaget till vägledning på steg 5, hölls långa, tekniska diskussioner. Grundinställningen var att ett Codex dokument behöver finnas och att arbetet med detta bör fortgå. Förslaget till GL har gått vidare på steg 5, med RU:s reservationer noterade i rapporten.

Ett steg i rätt riktning är också att alla Codex MS är överens om att båda dokumenten, GL och GLIS, ska lämnas för antagande till CAC44 i november 2021.

Regional standard (Afrika) för torkat kött

Ett förslag har lämnats för godkännande på steg 5. De latinamerikanska länderna vill gärna ha en global standard för produkten, torkat kött, som finns på den globala marknaden.

Produktionsmetoden som tas upp i förslaget från Afrika verkar skilja sig från det Latinamerika vill ha. Standarden godkändes på steg 5 men diskussionerna fortsätter.

”Codex and pandemic – Strategic challenge and opportunities”

Ett arbete som förs inom CCEXEC:s ramar. Här har omfattande diskussioner pågått under tre CCEURO-samordningar men också i plenum.
En subkommitté av CCEXEC, som leds av Miriam Eid från Libanon, förbereder en interim­rapport  som också ska vara föremål för informella diskussioner i CCGP under februari 2021.

Codex Sekretariatet har också lämnat ut i CRD 37, förslag till eventuella ändringar men också tillämpningen av gällande arbetsformer som behöver övervägas i dessa pandemitider. Det är korttidslösningar som behövs för att kunna arbeta virtuellt. Om långtidslösningar, det vill säga ändringar i PM, skulle behövas, då  ska dessa förslag lämnas för diskussioner i CCGP.

Hybridmöten, ett möte som hålls samtidigt i virtuellt och fysisk format, har inte fått stöd. Förstahandsvalet är fortsättningsvis fysiska möten. Inte minst med anledning av tids­skillnaden. 

Codex Sekretariatet

En ändring i FAO:s organisation leder till att Codex Sekretariatet rapporterar direkt till FAO:s generaldirektör, från och med 2020.

FAO har budgeterat en miljon dollar för vetenskaplig expertis, som behövs för att ta fram Codex standarder.

Bland pandemins effekter:

 • För 2021 gäller fortfarande flexibilitet, då flera virtuella möten kan behöva hållas. En viss kontinuitet bör uppnås i standardarbetet. Frågor som bedöms som icke kontroversiella bör tas vidare i stegprocessen.
 • Tidtabellen för kommande Codex möten ska diskuteras i detalj vid CCEXEC80. Både frekvens och mötesdatum ska ses över.
 • Svårt att uppskatta hur virtuella arrangemang påverkar budgeten.

CAC44, digitalt kommissionsmöte

Efter det att FAO:s rättstjänst godkänt några tillfälliga ändringar i standgarna samt att mer än en tredjedel av Codex medlemsländer godkänt att omröstning kan ske på plats i Geneve, arrangerade Codex Sekretariatet ett digitalt CAC-möte. Det 44:e mötet med Codex Alimentarius kommissionen (CAC44) öppnades av WHO:s och FAO:s generaldirektörer. GD:n för FN: s livsmedels- och jordbruksorganisation (FAO), QU Dongyu och GD:n för Världshälsoorganisationen (WHO), Dr Tedros Ghebreyesus Adhanom. De välkomnade delegaterna till att delta i ett historiskt digitalt kommissionsmöte, med val av ny Codex ordförande och tre viceordförande under utmanande förhållanden.

CAC44, hölls från 13 november till 14 december 2021 i tretimmarspass under sammanlagt nio dagar.

Val av ny Ordförande och tre viceordförande

På grund av de exceptionella omständigheter som skapats av covid-19-pandemin, genomfördes valet av den nya byrån med personlig röstning genom sluten omröstning. Omröstningen följde samma metod som antogs av FAO-konferensen i juni 2021, då FAO:s val av ny rådsordförande beskrevs som ”en modell för en demokratisk FN-styrningsprocess”.

Valet pågick i Geneve där representanter från 138 medlemsländer röstade fram: 

 • Steve Wearne (UK )som Codex Alimentarius Commission ordförande,
  samt
 • Allan Azegele (Kenya), Raj Rajasekar (New Zealand) och Diego Varela (Chile), som viceordföranden.

Över 900 nya och reviderade standarder antogs

CAC44 blev ett möte där resultaten blev antagandet av:

 • mer än 900 nya och reviderade Codex-standarder (inklusive numeriska standarder), vägledningar och hanteringsrutiner
 • Fem Codex-texter på steg 5:
 • Sju förslag till nytt arbete.

TFAMR

TFAMR har avslutat sitt arbete och både den reviderade "Code of Practice to Minimize and Contain Antimicrobial Resistance" (CAC/GL 61-2005) samt vägledningen för integrerad övervakning, antogs av CAC44.

CCRVDF

Den mest kontroversiella frågan vid CAC44 gällde procedurfrågor kring förslaget till MRL för zilpaterol, en tillväxtbefrämjande substans (β-agonist), som saknar terapeutisk indikation. EU har ett generellt förbud mot denna typ av substanser. EU har inga invändningar mot JECFA:s vetenskapliga utvärdering, men kan inte acceptera förslaget med hänvisning till djurvälfärd och konsumentpreferenser. De länder som förespråkar fastställande av MRL, anser att dessa argument inte ligger inom kommitténs ansvarsområde och att CCRVDF enbart ska ta hänsyn till det vetenskapliga underlaget avseende konsumentsäkerhet.

CCEXEC81 som ska ge råd till CAC44 om vägen framåt, var lika splittrat som CCRVDF.

Ett starkt argument emot länder som hävdar att OLF (Other Legitimated Factors) ska övervägas är att djurvälfärd inte är en accepterad OLF inom WTO.

År 2019 etablerades en subkommitté till CCEXEC, med uppgift att se över bland annat, formuleringarna i Codex förfarandemanualen om OLF.

Efter långa förhandlingar beslutade CAC44 att vänta in subkommitténs slutsatser och därefter ta upp zilpaterol frågan på nytt i CCRVDF.

Nya livsmedelskällor och produktionssystem (NFPS)

Codex sekretariatet hade redogjort, i ett arbetsdokument, för behovet av att ta fram internationella standarder/vägledningar förknippade med nya livsmedelskällor och produktionssystem (NFPS=New Food and Productions Systems). Frågan om en lämplig mekanism i Codex systemet för att hantera dessa nya, komplexa frågor har diskuterats. Första steget blir en kartläggning av existerande åtgärder kring frågor om livsmedelssäkerhet och rättvis handel.

CAC44 gav i uppdrag till Codex sekretariatet att utfärda ett CL (cirkulärbrev) för att samla in information från medlemmar och observatörer om pågående arbete relaterat till nya livsmedelskällor och produktionssystem (till exempel nationella regler, vägledningar, hanteringsrutiner med mera). Svaren från CL ska tas om hand av CCEXEC som kommer att lämna rekommendationer till CAC 45 om vidare hantering av NFPS frågorna. Parallellt pågår ett arbete inom FAO och WHO med att ta fram strategier för att hantera NFPS utmaningarna.

Samarbete mellan CCRVDF och CCPR

Det finns substanser som används som pesticider och/eller som veterinärmedicinska preparat. Konsumenternas exponering från olika källor behöver beaktas men också underlätta för att samma underlag går både till JECFA- och JMPR-utvärdering. En elektronisk arbetsgrupp (EWG) har inrättats för att identifiera lämpliga vägar så att CCPR och CCRVDF kan arbeta fram definitioner/standarder som kan användas enhetligt, i båda kommittéerna.

1963-2023 - Codex 60 årsfirande

Schweiz menade att firandet av Codex 60-årsjubileum skulle vara ett utmärkt tillfälle att lyfta medvetenheten om livsmedelssäkerhet och kvalitet samt förstärka samarbetet inom regionala kommittéer, den privata sektorn och konsumentorganisationer. 

Frågan om Codex 60-årsjubileum tas upp på dagordningen vid kommande möten i CCEXEC och CAC45.

Från Codex Sekretariatet

Bland pandemins effekter:

 • För 2022 gäller fortfarande flexibilitet, då digitala möten kan behöva hållas i så stor utsträckning som möjligt. En viss kontinuitet bör uppnås i standardarbetet. Frågor som  bedöms vara av "no-objections" natur bör tas vidare i stegprocessen.
 • Tidtabellen för kommande Codex möte ska diskuteras i detalj vid CCEXEC82. Både frekvens och tidsintervaller ska ses över.
 • Svårt att uppskatta hur digitala arrangemang påverkar budget.
 • Det är korttidslösningar som behövs för att kunna arbeta digitalt. Om långtidslösningar, det vill säga ändringar i PM, skulle behövas, då ska dessa förslag lämnas för diskussioner i CCGP.

Så kallade hybridmöten (ett möte hålls samtidigt i digitalt och fysiskt format) har inte fått stöd, det är fysiska möten som fortsätter vara förstahandsval, detta inte minst med anledning av tidsskillnaden. 

Kommittéer och samarbeten

Senast granskad 2022-02-08