Import- och exportintyg och kontroll - CCFICS

I kommitténs mandat ingår att utveckla ett antal principer och vägledningar.

Med anledning av Covid-19 har CCFICS25-mötet ställts in. Deadline för att kommentera cirkulärbrev har förlängts till 1 maj 2020. Information om hur arbetet fortsätter och när nästa möte kommer att hållas, meddelas när det är fastställt. Kontinuerlig uppdatering av information finns på Codex Alimentarius webbplats.

Kommitténs mandat:

  • Utveckla principer och vägledningar för import- och exportkontroller och –intyg.
  • Utveckla principer och vägledningar för behöriga myndigheters åtgärder för att säkra livsmedelssäkerheten.
  • Utveckla vägledningar för utnyttjande av kvalitetssäkringssystem för att underlätta internationell livsmedelshandel.
  • Utveckla vägledningar och kriterier för utformningen av gemensamma handelsintyg.
  • Utarbeta rekommendationer för informationsutbyte i samband med import/export.
  • Samverka med andra internationella grupper engagerade i kontroll och certifieringssystem.
  • På uppdrag av Kommissionen överväga andra åtgärder för kontroll och intygande.

Sammanfattningar av möten

Möte den 13-17 oktober 2014

Mötet hölls i Brisbane i Australien.

Mötet hölls i en positiv anda och samlade delegater från 53 länder och 6 internationella organisationer. Vid mötet diskuterade flera förslag till nytt arbete och kommittén enades om att sända fyra förslag till Codexkommissionen. Två av förslagen innebär nya vägledningar och två förslag innebär revidering av befintliga vägledningar.

Vid mötet diskuterades förslag till nytt arbete om vägledning för informationsutbyte om exporterande länders kontrollsystem. Förslaget har fått stort stöd då detta informationsutbyte, som bland annat kan innebära ifyllande av långa frågeformulär, innebär ett omfattande arbete.

En ny vägledning för utvärdering av nationella kontrollsystem förslås. Tidigare har det hos vissa länder funnits en farhåga att vägledningen ska användas för att begränsa marknadstillträde, räckvidden har dock ändrats så att det tydligt framgår att den endast ska omfatta utvärdering av det egna landets kontrollsystem. Arbetet får nu stor stöd och anses som väldigt viktigt.

Vägledningarna för utbyte av information vid akuta situationer (CAC/GL 19-1995) respektive vägledningen för utbyte av information vid avvisning (CAC/GL 25-1997) föreslås revideras för att uppdateras i enlighet med dagens förfaranden.

Kommittéer och samarbeten

Senast granskad 2020-04-03