Kontaminanter i livsmedel - CCCF

Codex-möte i Indien

Kommitténs mandat

CCCF har som sitt huvudsakliga uppdrag att ta fram eller godkänna tillåtna gränsvärden och, om det behövs, revidera befintliga vägledningsgränsvärden för kontaminanter och naturliga toxineri livsmedel och i foder.

Kommittén tar fram prioriteringslistor över kontaminanter och naturliga toxiner som ska utvärderas av JECFA. Att godkänna och ta fram analysmetoder och provtagningsmetoder för olika kontaminanter ingår också i kommitténs uppgift.

Texterna som kommittén tar fram är standarder, hanteringsrutiner och vägledningar.

Sammanfattningar från möten
Möte den  29 april-3 maj 2019

Codex trettonde kontaminantkommitté hölls i Yogyakarta, Indonesien den 29 april-3 maj.

Under veckan, har kommitténs arbete följt två viktiga spår:

  • standarder ska utvecklas på ett sätt som hjälper alla aktörer i den globala livsmedelskedjan att tillhandahålla säker mat för den internationella livsmedelshandeln
  • proaktivt agerande för att undvika kriser i livsmedelssektorn.

Bland livsmedelsstandarder som har diskuterats finns:

  • reviderat gränsvärde för bly i vin och inälvsmat,
  • gränsvärde för kadmium i vissa chokladkategorier,
  • gränsvärde för kadmium och bly i quinoa,
  • förslag till arbetet med att ta fram gränsvärde för aflatoxiner i spannmål och spannmålsbaserade livsmedel för barn,
  • reviderade hanteringsrutiner för att minska halten kadmium i kakao,
  • vägledning för sänkning av halterna 3-MCPD och GE i oljor,
  • vägledning för sänkning av blyhalten i livsmedel.

Inom ramarna för det proaktiva arbetet och med syfte att undvika kriser i livsmedelssektorn har en vägledning tagits fram. Den bör följas då kontamination av livsmedel med ämnen som inte är reglerade i befintliga Codex standarder konstaterats.

Radioaktivitet betraktas som kontaminant (oönskade ämnen). Därför har en arbetsgrupp startas, på IAEA:s initiativ (International Atomic Energy Agency), som ska ta fram en lista över kunskap om radioaktivitet (naturligt och/eller som förekommer under livsmedelstillverkningsprocessen) i foder, livsmedel och dricksvatten. Grundat på detta underlag, ska CCCF:14 ta ställning i frågan om vilken typ av arbete kring radioaktivitet i mat och dricksvatten som behövs.

Flera dokument som tar upp riktlinjer för framtida kommittéarbete, av strategisk karaktär, var föremål för långa diskussioner. Kriterier som bör uppfyllas av analysresultat för att de ska kunna användas under Jecfas riskvärdering; prioriteringskriterier för revideringen av gränsvärden för bly som även ska beakta exponering; tidsramar då det gäller fastställande av nya gränsvärden för kvicksilver i flera fiskarter är några av dessa dokument.

Dessutom har en arbetsgrupp inrättats med syfte att, i samarbete med STDF, starta en utvärdering av hur Codex standarder används i praktiken samt vilka brister som finns vid användning av befintliga Code of Practice/hanteringsrutiner. Syftet är att få bättre effektivitet i CCCF:s arbete vid framtagande av hanteringsrutiner.

Kommittéer och samarbeten

Senast granskad 2020-04-03