Rester av veterinära läkemedel i livsmedel - CCRVDF

Kommitténs mandat

CCRVDF har som sitt huvudsakliga uppdrag att fastställa MRL-värden för läkemedel som används vid behandling av livsmedelsproducerande djur. Kommittén ska vidare prioritera de substanser som ska utvärderas, ta fram riktlinjer för riskvärdering och riskhantering i sammanhanget samt utveckla provtagnings- och analysmetoder.

Sammanfattningar från möten

Möte 23-27 april 2018

Mötet hölls i Chicago 23-27 april 2018. Långa diskussioner hölls kring bland annat följande viktiga frågor:

  • Förslag till MRL för amoxicillin och ampicillin i fisk, lufenuron i lax och monepantel i nötkreatur godkändes och skickades vidare för antagande på steg 5/8. För flumetrin i honung konstaterades att något MRL inte behövs.

  • Riskhanteringsrekommendationer för gentianaviolett sändes vidare för antagande på steg 8.

  • Förslaget till MRL för zilpaterol hydroklorid kunde inte skickas vidare i stegprocessen då konsensus inte uppnåddes. Detta var den fråga som vållande mest debatt under mötet och diskussionen handlar i grunden om synen på användning av tillväxtbefrämjande medel som t.ex. β-agonister. EU har ett uttryckligt förbud, medan det i vissa andra länder är tillåtet.

  • En annan fråga som togs upp var möjligheten till extrapolering av MRL mellan olika djurslag. En elektronisk arbetsgrupp kommer att ta fram ett diskussionsunderlag till kommittén nästa möte.

Kommittéer och samarbeten

Senast granskad 2020-04-03