Remiss - Förslag till ändring i Livsmedelsverkets föreskrifter (LIVSFS 2003:9) om kosttillskott Dnr 2018/02027

Svar senast den 22 april 2020

Livsmedelsverkets föreskrifter om kosttillskott och införande av nationella regler om maximivärden för vitaminer och mineraler i kosttillskott

Missiv

Föreskriftsförslag

Konsekvensutredning

Bilaga 1 - Riskvärdering av vitaminer och mineraler i kosttillskott

Bilaga 2 - Riskhantering och förslag på maximivärden för vitaminer och mineraler i kosttillskott

Bilaga 3 - Författningskommentarer och parallelluppställning

Remisser

Senast granskad 2020-03-10