Codex Alimentarius Kommissionen - CAC

Vi bevakar och förbereder den svenska positionen i frågor som kan tas upp på agendan till kommande möten.

Sammanfattningar från möten

Möte den 2-6 juli 2018

Codex Alimentarius Commission (CAC) har hållit sitt årliga möte i Rom. Vid mötet deltog över 600 delegater från 121 länder, 1 medlemsorganisation (EU) och 84 internationella organisationer. Senaste Codex medlemmen, Timor Est välkomnades av Codex Sekretariatet i öppningstalet.

Nedan tas några frågor upp som CAC:41 arbetade med:

Över 20 standarder antogs

Bland de internationella standarder som antogs finns:

 • Riskhanteringsrekommendationer för användning av gentiana violet som tar upp bland annat förbud för användningen i/på livsmedelsproducerande djur, CCRVDF
 • flera gränsvärden för livsmedelstillsatser; tungmetaller såsom kadmium i choklad, kvicksilver i fisk samt bekämpningsmedelsrester i mat, CCFA, CCCF, CCPR.

Kommissionen godkände 10 förslag till nytt arbete. Bland dessa finns förslaget till:

 • Hanteringsrutiner då det gäller användningen av allergener i livsmedelsproduktionen, CCFH
 • vägledning för hanteringen av utbrott och kriser till följd av livsmedelsburna (mikro)biologiska faror, CCFH.

Samarbete

Särskilt uppmuntrade CAC:41 samarbete mellan olika Codex kommittéer.
CCRVDF ska arbeta med CCPR för att fastställa en definition för ätbara djurvävnader. Vidare, då det gäller arbetet om hantering av utbrott och kriser ska CCFH samarbeta med CCFICS och CCCF.

CCNFSDU ska i större utsträckning hänvisa till WHOs vägledningar.

Nästa steg i Codex för att bekämpa AMR

CAC:41 underströk stöd och noterade framsteg i arbetet som pågår i TFAMR. Nästa möte med Task Force AMR blir den 10 till 14 december, 2018 och arrangeras av värdlandet Syd Korea.

Ny Codex kommitté - Codex Committee on Standard Advancement/CCSA- Pilotprojekt

Flera Codex Kommittéer som är ajournerade har fått nya frågor som behandlas i en så kallad "by correspondence" procedur. Det finns inte vägledning i Codex PM, förfarandemanualen, om hur arbetet ska gå till och det var en anledning till att DE och FR vid CAC:39 lämnade in ett projektdokument om lämpliga arbetsformer.

Ett förslag om att tillämpa Rule XI 1.(a) i PM och inrätta en ny Codex kommitté – CC on Standard Advancement (CCSA) har diskuterats under punkt 11. CCSA föreslås vara ett pilotförsök med syftet att effektivisera och strukturera arbetet by correspondence. Codex Sekretariatet pekade på att förslaget öppnar för fysiska möten som kan bidra till att enklare uppnå konsensus. Alla kostnader ska tas from Codexsekretariatsbudgeten.

CAC:41 beslöt att skicka frågan till CCGP för en bredare diskussion kring alla lösningar som beskrivs i första delen av dokumentet från Codex sekretariatet.

CCGP fick i uppdrag att ta fram procedurer för hur arbetet by correspondence ska ske. Arbetet ska utgå från relevanta procedurer som finns i Codex PM, förfarandemanualen.
Stöd till inrättande av CCSA har inte funnits bland medlemsländerna.

Arbetsformer och arbetsordning för Codex kommittéer

CAC:39 beslöt att Codex Sekretariatet, med stöd från FAO/WHO, ska inleda en kontinuerlig utvärderingsprocess av det arbete som bedrivs i Codex. Översynen inleddes 2016.
Första tema för översynen blev arbetet i elektroniska arbetsgrupper (EWG).
Det andra temat som behandlades vid CAC:41, tar upp samarbete mellan Codex och andra internationella standardiseringsorgan. Samarbete mellan Codex och åtta IGO, International Intergovernmental Organizations, och nio NGO, Non-Governmental Organisations, analyserades i ett dokument från Codex Sekretariatet, agenda punkt 12.
Alla fem rekommendationer som lämnats i syftet att förbättra samarbetet antogs. Rekommendationerna lämnas vidare för detaljerade diskussioner vid CCEXEC:77.

Den 7 juni blir den internationella livsmedelssäkerhetsdagen

Förslaget från Costa Rica fick stöd och den 7 juni blir den Internationella livsmedelssäkerhetsdagen som ska firas på regelbunden basis. Intresse finns att understryka sambandet mellan livsmedelssäkerhet och klimatförändringar.

FAO och WHO blir värdar för en internationell konferens med tema, Internationell livsmedelssäkerhet, under våren 2019, i Genève.

Möte den 8-12 juli 2019

Det 42:a mötet med Codex Alimmentarius kommissionen blev ett möte med flera för EU oväntade diskussioner. Resultatet blev att en ny strategisk plan antogs för Codex arbete under 2020-2025. Även 28 standarder samt 11 förslag till att starta nya arbeten antogs. Den strategiska planen har ett nytt förenklat format som gör det möjligt för regionala kommittéer att komplettera planen geom att lägga till aktiviteter. Huvudansvaret för den nya strategiska planen lades på vice ordföranden Steve Wearne (UK). Han fick beröm för sin arbetsmetod som öppnade för kommentarer från alla medlemmar, under flera rundor och vid flera informella konstallationsmöten. CAC42 rekommenderade att även det framtida arbetet kring tillämpningen av "Statement of principles/role of science" ska erbjuda samma öppenhet och delaktighet.

Huvudpunkterna vid mötet:

Statement of principles/Role of Science

Codex förfarandemanual tar upp flera grundregler i sektionen "Statement of principles/role of science". Dessa regler ska utgöra ramen för arbetet med att ta fram nya standarder. CCEXEC:77 diskuterade om behovet av att revidera eller tydliggöra frågorna i Statement of principles, veckan innan CAC:42. Vidare diskussioner och förslag till fortsatt arbete behövde få klartecken från CAC 42.

CAC42 beslutade om hur arbete ska gå vidare med följande frågor:

 • Vad är det som ska tas fram?
  En vägledning (Practical guidance on the operationalisation of Statement of principles) för kommittéernas arbete med bakgrund i Codex Sekretariatets dokument som lämnades ut inför CCEXEC:77.
 • Vem ska delta i arbetet med vägledningen?
  En undergrupp av CCEXEC förbereder underlaget som också ska vara föremål för informella diskussioner i CCGP. Dessutom får alla Codex medlemmar möjlighet att svara på två CL från Codex Sekretariatet.
 • Tidsramar för arbetet
  Första CL innan CCEXEC 79 - februari 2020
  Informella diskussioner vid CCGP - mars 2020
  Andra CL inför CAC43 - april/maj 2020
  Utkast till vägledning inför CAC43 - juni 2020

Strategiska planen 2020-2025

 • CAC42 godkände SP för 2020-2025 samt att SP bör vara ett levande dokument som ska utvärderas med två års intervaller.
 • Handlingsplaner över hur tillämpningen av det nya SP ska gå till ska tas fram av regionala kommittéer. För att arbetet ska bli så enigt som möjligt, ska CCEXEC 78 (efter CAC42 i juli 2019) förbereda en mall. Samma mall ska användas av alla Codex Regionala kommittéer när aktiviteter för implementeringen av SP 2020-2025 tas fram.

Frågor till/från FAO och WHO

 • Förslaget från EU om att vidareutveckla arbetet med att fastställa en hållbar finansiering för FAO/WHO:s vetenskapliga kommittéer, fick positivt svar från alla deltagare.

Kommittéer och samarbeten

Senast granskad 2020-12-22