Vill er skola testa ny metod som främjar elevers hälsa och lärande?

Tecknad bild på elev och lärare framför ett växthus

Vi är många som på olika sätt arbetar för att eleverna ska lyckas i skolan. Inom projektet Ett nytt recept för skolmåltider vill vi skapa goda förutsättningar för att främja elevers hälsa, utveckling och lärande. Vi har därför utvecklat ett metodstöd för att underlätta för eleverna att lyckas, genom att utgå från skolmåltiden som en gemensam skolresurs. Nu söker vi skolor som vill testa och utvärdera metodstödet!

Alla aktörer som arbetar i skolan arbetar i grunden mot samma mål – att skapa förutsättningar för eleverna att lyckas i skolan. Genom att arbeta tillsammans, över verksamhetsgränser, kan man använda de resurser som redan finns på ett effektivt sätt. Det finns mycket att vinna på att flera professioner arbetar tillsammans. Inom projektet Ett nytt recept för skolmåltider har vi därför tagit fram ett metodstöd med skolmåltiden i fokus för att utveckla samarbetet mellan skolledning, pedagoger, måltidsorganisation och elevhälsa.

Vi vill att skolmåltiden ska användas som resurs och verktyg för att förbättra elevernas förutsättningar för lärande och vi ser att samarbete mellan skolans expertkompetenser är en framgångsfaktor. Dessutom bidrar samarbetet till det systematiska kvalitetsarbetet inom skolan.

Hela skolans perspektiv är med

Metodstödet utgår från ett hela-skolan-perspektiv för att skapa goda relationer, identifiera gemensamma mål och hitta vägar för att nå målen. Processen omfattar fem steg och arbetet i de fem stegen kommer att ske både självständigt och med handledning. De fem stegen är:

 1. Motivera (Vad vinner vi på att arbeta med detta?)
 2.  Utforska (Nuläge och Önskat läge)
 3. Planera (Planera arbetsgrupper och aktiviteter)
 4. Genomföra
 5. Utvärdera

Tvärkompetens är en förutsättning för bra resultat

För att arbetet ska fungera behöver inledningsvis rektor och kökschef från samma skola/verksamhet samt måltidschefen medverka. Beroende på hur man väljer att arbeta vidare beslutar rektor och kökschef vilka andra kompetenser som behöver medverka i det fortsatta arbetet. Med fördel deltar även pedagoger, måltids- och elevhälsopersonal i de följande stegen.

Genomförande av testet

Nu söker vi skolor som vill hjälpa oss genom att testa vårt metodstöd genom att gå igenom de fem stegen i metoden. Testperioden kommer att pågå mellan maj 2024 och april 2025. Under den tiden är ett par digitala träffar inplanerade för alla medverkande. Arbetet bygger på en process där ni växelvis deltar i gemensamma informationsworkshops och genomför workshops själva i er verksamhet. Förutom att ni kommer att få material för att genomföra workshops i er skola kommer ni även att få stöttning av oss genom hela processen.

Förslag på upplägg

Arbetet inleds med en informationsworkshop där vi kort presenterar bakgrunden till metodstödet, vinsterna med att arbeta tillsammans samt går igenom det första steget: motivera. Ni kommer därefter att genomföra samma workshop i er egen verksamhet. 

Vi kommer utöver informationsworkshops även bjuda in till ett par valfria gemensamma erfarenhetsträffar där ni får tillfälle att bolla idéer och utmaningar som uppstår längs vägen med andra verksamheter. Alla gemensamma träffar är digitala och sker i Teams. Varje workshop beräknas ta ca 2h.

För att hinna besluta om och genomföra aktiviteter inom testperioden föreslår vi följande upplägg (men detta är valfritt och utformas efter eget behov och förutsättningar):

Vårterminen 2024

 • Informationsworkshop: Motivera 13 maj, 17 juni eller 21 augusti (Gemensam. Ni beslutar därefter om ni vill fortsätta)
 • Workshop: Motivera (Planera in tid med egen personal. I detta steget är det framförallt viktigt att kostchef, rektor och kökschef deltar)
 • Informationsworkshop: Utforska (gemensam)
 • Workshop: Utforska (Planera in tid med egen personal. I detta steg planeras vilka resurser och kompetenser som behövs för genomförandet)

Höstterminen 2024

 • Workshop: planera (planera in tid med egen personal, förslagsvis under planeringsdagar i augusti)
 • Genomförande av planerade aktiviteter
 • Erfarenhetsträff (gemensam)

Vårterminen 2025

 • Utvärdering av genomförda aktiviteter 
 • Erfarenhetsträff (gemensam)
 • Rapportering och avslut

Anmälan till informationsworkshop

Det finns tre tillfällen att delta i den första informationsworkshopen. Ni anmäler er till ett av tillfällena.  

 • Måndagen den 13 maj kl. 14-16
 • Måndagen den 17 juni kl.14-16
 • Onsdagen den 21 augusti kl.14-16

 

Deltagande bygger på eget ansvar för verksamhetens processer och eventuella merkostnader. Ett nytt recept för skolmåltider finansierar inte eventuella kostnader som uppstår i samband med aktiviteter kopplade till arbetet.

Har du frågor om processen är du välkommen att höra av dig till Elin Sandström elin.sandstrom@slv.se

Senast granskad 2024-04-23