Frågor och svar om importkontroll av vissa köksartiklar från Kina och regionen Hongkong

På den här sidan har vi samlat de vanligaste frågorna om importkontroll av vissa köksartiklar från Kina och regionen Hongkong.

Vem utför kontroller enligt förordning (EU) nr 284/2011?

I Sverige är det Livsmedelsverkets gränskontroll som utför kontrollerna. Gränskontrollstationer finns i hamnarna i Stockholm Norvik, Göteborg, Helsingborg, Södertälje och Gävle samt på flygplatsen Arlanda. Sändningar som omfattas av förordning (EU) nr 284/2011 måste därför anlända via någon av dessa orter, om inte kontrollen redan skett i annat EU-land, se nästa fråga.

Vem utför kontrollerna när sändningen omlastas i annat EU-land?

Här finns två alternativ. Kontrollen kan utföras

 • på den plats där omlastningen sker
  eller
 • i det EU-land som sändningen ska till.

Enligt artikel 4 i förordning (EU) nr 284/2011 ska förhandsanmälan skickas till behörig myndighet på det första införselstället.

Om en sändning omlastas i annat EU-land innan den når Sverige, är det hamnen eller flygplatsen där omlastningen sker som räknas som det första införselstället.

Det innebär att om en sändning som ska till Göteborg omlastas från ett fartyg till ett annat i Rotterdam, så ska sändningen egentligen kontrolleras av den behöriga myndigheten i Rotterdam. Vid diskussioner mellan medlemsstaterna och EU-kommissionen har man dock enats om att kontrollen även kan ske i den senare hamnen, i detta fall Göteborg.

Vilka dokument ska presenteras för gränskontrollen?

 • Förhandsanmälan, i form av CHED-D, via TRACES.NT
 • Förklaring enligt bilagan i förordning (EU) nr 284/2011, biläggs CHED-D i TRACES.NT
 • Laboratorierapport enligt artikel 3 i förordning (EU) nr 284/2011, biläggs CHED-D i TRACES.NT

Enligt förordning (EG) nr 1935/2004 och förordning (EU) nr 10/2011 krävs en ”Förklaring om överensstämmelse” för material avsett att komma i kontakt med livsmedel. Detta är andra förklaringar än den som avses i förordning (EU) nr 284/2011, och behöver inte lämnas till gränskontrollen.

Hur ska man förhandsanmäla sändningar?

Hur ska förklaringen fyllas i?

 • Utfärdare: Förklaringen bör utfärdas av någon som har kännedom om sändningen, förslagsvis importören.
 • Framställare av redskapen: Det företag som faktiskt producerade redskapen (det vill säga fabriken). Om man vid analyser hittar produkter som inte uppfyller kraven är det väsentligt att veta vilket företag i Kina eller regionen Hongkong som tillverkat varorna.
 • Ansvarigt företag vid första införsel: Det företag som är ansvarigt för sändningen när denna för första gången anländer till EU. Om en sändning som ska till Göteborg omlastas i Rotterdam så är det företaget som är ansvarigt när sändningen anländer till Rotterdam som ska anges här. Det kan vara speditören eller importören.
 • Identifieringsnummer: någon form av ID-nr som ”håller ihop sändningen”, till exempel lotnummer, batchnummer, artikelnummer, labnummer, containernummer (OBS! fungerar ej om flera sändningar i samma container)/AWB-nummer
 • Typ och antal artiklar: Typ och antal artiklar anges på lot-nivå. Antal artiklar innebär antalet enskilda artiklar och inte till exempel antal kartonger
 • Sändningens innehåll, kryssa i relevant ruta. Observera att för sändningar med köksartiklar av polyamid ska analysmetodens detektionsgräns anges.
 • Förteckning över bifogade dokument:
  Bifogade dokument (laboratorierapporter) listas. Det är viktigt att alla dokument kan kopplas till den aktuella sändningen. Om sändningen består av flera olika loter måste laboratorierapporten kunna kopplas till den lot som rapporten avser
 • Undertecknad: Importören ska skriva under inklusive namnförtydligande och ort /datum.
 • Förklaring från myndigheten: Myndigheten som utför importkontrollen fyller i uppgifterna

Måste laboratorierapporten vara kopplad till batchnumret?

Enligt den tekniska vägledningen krävs att varje lot som ingår i sändningen ska åtföljas av en laboratorierapport. Om flera loter tillverkats av samma batch, räcker det med en laboratorierapport för den batchen.

Vilka laboratorierapporter som hör ihop med vilka batcher eller loter, måste tydligt framgå av uppgifter/märkning på varor respektive handlingar. En lot ska omfatta artiklar som är framställda från samma råmaterial, och under samma processbetingelser, för att laboratorierapporten ska vara representativ för loten.

Hur ofta krävs analyser?

Varje sändning (varje lot i sändningen om det finns flera loter, se även frågan ovan) ska åtföljas av laboratorierapport. Enligt artikel 6 ska tio procent av sändningarna provtas och analyseras i EU-s importkontroll. Enligt den tekniska vägledningen krävs att varje lot som ingår i sändningen ska provtas och analyseras separat. Se även ovan angående batcher. Urvalet av sändningar för provtagning ska vara slumpmässigt.

Vad gäller i fråga om spårbarhet?

Regler om spårbarhet finns i artikel 17 i förordning (EG) nr 1935/2004. Reglerna innebär bland annat att ett företag måste kunna ange från vilka företag man erhållit varor, samt företaget måste också kunna ange till vilka företag man levererat varor.

Kvarhålls hela containern även om den innehåller sådana varor som inte omfattas av förordning (EU) nr 284/2011?

Vid provtagning får inte sändningen frisläppas förrän svaret på analyserna finns tillgängligt. Om containern innehåller produkter som inte omfattas av förordning (EU) nr 284/2011, eller om containern innehåller flera olika sändningar som omfattas av förordning (EU) nr 284/2011 varav endast någon enstaka provtagits, så behöver endast den provtagna sändningen kvarhållas.

Gränskontrollen ombesörjer inte  omlastning eller urlastning av den del av containerns innehåll som ska kvarhållas. Istället gör importören upp med den berörda hamnen hur detta kan gå till. Observera att artikel 7 i förordning (EU) nr 284/2011 ger möjlighet till vidaretransport i avvaktan på analyssvar.

Sändningar som vidaretransporteras i avvaktan på provsvar får inte frisläppas, det vill säga de ska stå under tullkontroll. Det innebär bland annat att det lager som sändningen vidaretransporteras till måste vara ett godkänt tullager och vidaretransporten ska godkännas av aktuell gränskontrollstation.

Vilka krav gäller för analyserna?

Omfattas material tillverkade av polykarbonat, polypropylen eller polyetylen?

Nej

Vad händer om resultaten skiljer sig åt mellan prover tagna i importkontrollen och prover tagna i exportlandet?

Sändningar som underkänns vid den offentliga importkontrollen avvisas, vilket innebär destruktion eller återsändning. Vid provtagning i importkontrollen tas även extra prover ut som sparas, för ytterligare analys i de fall tvist uppstår.

Hur mycket kommer kontrollen att kosta?

Senast granskad 2024-03-07