Resultat av offentlig kontroll

Livsmedelsföretag, dricksvatten och primärproduktion

De kommunala kontrollmyndigheterna och Livsmedelsverkets kontrollavdelning rapporterar årligen in uppgifter om sin livsmedels- och dricksvattenkontroll till Livsmedelsverket. Länsstyrelserna rapporterar årligen in uppgifter om sin livsmedelskontroll inom primärproduktionen.

Dessa uppgifter behövs för att få en samlad bild av hur livsmedelskontrollen fungerar i Sverige.

Det som rapporteras in är uppgifter om

  • myndigheten
  • de anläggningar myndigheten har kontroll över
  • den kontroll som myndigheten genomfört under året
  • kontrollresultat.

Rapporteringen sker i januari och resulterar i en samlad rapport om livsmedelskontrollen i Sverige (publiceras i september). Rapporten är ett underlag för Livsmedelsverkets arbete att leda, stödja och utveckla kontrollen. Den ska även kunna vara ett verktyg för samtliga kontrollmyndigheter i deras arbete med att följa upp och utveckla den egna verksamheten.

Sveriges kontroll i hela livsmedelskedjan

Livsmedelsverket sammanställer varje år en rapport om hur det gick i kontrollen i hela livsmedelskedjan - från jord till bord - föregående år. Det handlar om kontroll av att livsmedlen är säkra, att konsumenterna inte blir vilseledda, att djurskyddet är gott och djuren är friska, att fodret har god kvalitet, att den veterinärmedicinska behandlingen är säker samt att växter skyddas.

Rapporten innehåller en generell bedömning av hur kontrollen varit under det senaste året och om det går att se trender i kontrollen. Kontrollmyndigheternas åtgärder för att få företagen att följa lagstiftningen, och på så sätt producera säkra livsmedel och inte vilseleda konsumenterna, redovisas också.

Rapporten om hur den svenska offentliga kontrollen har fungerat skickas varje år till EU-kommissionen.

Rapporten tas fram av följande myndigheter: Livsmedelsverket och Jordbruksverket, tillsammans med Försvarsinspektören för hälsa och miljö, Tullverket, Swedac, länsstyrelser och Sveriges Kommuner och Landsting.

Senast granskad 2020-06-16