Livsmedelskontrollen är generellt välorganiserad, öppen och opartisk

2022-07-05

Nästan alla kontrollmyndigheter har en fungerande organisation, och de kommunala kontrollmyndigheterna samordnar sig i stor utsträckning med andra. Det visar 2021 års revisioner av livsmedelskontrollen som Livsmedelsverket och Länsstyrelserna gjort och som nu sammanfattas i en rapport.

- Samordning är generellt positivt för livsmedelskontrollen och leder ofta till att resurser används effektivt, och att den kompetens som finns tas till vara. Därför är det bra om kommunerna fortsätter att samordna sin livsmedelskontroll även i framtiden, säger Ann Rydin, utvärderare på Livsmedelsverket.

Vid 5 av de 38 reviderade kommunala kontrollmyndigheterna noterades inga brister alls. Livsmedelskontrollen bedrevs generellt med en hög grad av öppenhet, och majoriteten av kontrollmyndigheterna arbetade på ett bra sätt med hantering av jäv, intressekonflikter och bisysslor.

Viktigt med korrekt finansiering

Den mest förekommande bristen vid årets revisioner rörde kommunal finansiering av kontrollverksamheten. Kommunal livsmedelskontroll ska fullt ut finansieras av företagen via kontrollavgifter. Avgifterna får inte finansiera annan kommunal verksamhet än livsmedelskontroll. Andra medel, som skattemedel, får inte finansiera kontrollen.

Myndigheterna behöver säkerställa att livsmedelskontrollen finansieras i enlighet med lagstiftningen så att inte förtroendet mellan myndigheter, aktörer och skattebetalare skadas.

Övriga exempel på brister som upptäckts i revisionerna av livsmedelskontrollen:

  • Avsaknad av personal eller brist på personal med rätt kompetens.
  • Bristande arbete med mål och uppföljning av den egna verksamheten.
  • Dricksvattenkontrollen fokuserade inte på de största riskerna.

Företag ska behandlas lika

Vid revisionerna framkom det återigen att företag behandlas olika av livsmedelskontrollen.

Hanteringen av de brister som upptäcktes varierade stort mellan myndigheterna, både vad gäller när och hur brister noterades, hur de följdes upp och på vilket sätt olika åtgärder valdes och användes. Kontrollmyndigheterna behöver se till att livsmedelskontrollen utförs av personal med rätt kompetens så att brister upptäcks.

- Det finns ett stort behov av en enhetlig nationell hantering av de brister som upptäcks i kontrollen. Detta så att aktörer i olika delar av landet behandlas lika, och för att säkerställa att livsmedelskontrollen är verkningsfull genom att de brister som noteras vid en kontroll verkligen åtgärdas, säger Ann Rydin, utvärderare vid Livsmedelsverket.

Under 2021 genomförde länsstyrelserna totalt 38 revisioner av kommunala kontrollmyndigheter, och Livsmedelsverket genomförde en internrevision. Revisionerna utfördes i enlighet med EU-kommissionens vägledning om revision.

Flera myndigheter utför kontroll

I Sverige är livsmedelskontrollen uppdelad på flera olika myndigheter. Kommunerna kontrollerar huvuddelen av livsmedelsföretagen, exempelvis restauranger och butiker. Länsstyrelserna och Livsmedelsverket utför även kontroll. Till exempel utför Livsmedelsverket kontroll på slakterier och vilthanteringsanläggningar samt hos företag som tillverkar alkoholdrycker.

Mer information för journalister:

Livsmedelsverkets presstjänst, 018 – 17 53 40

Anmäl dig här om du vill prenumerera på Livsmedelsverkets nyheter Prenumerera