Ändring av EG-förordning 1333/2008 Om sötningsmedel Ändrad genom EU-förordning 2023/447

2023-03-09

Om ändring av bilaga II till Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 1333/2008 och bilagan till kommissionens förordning (EU) nr 231/2012 vad gäller användningen av glukosylerade steviolglykosider som sötningsmedel