EG-förordning 1333/2008

Livsmedelstillsatser

Information om EU-förordning 2022/63

Det har blivit ett översättningsfel gällande övergångstiderna i den svenska versionen av Kommissionens förordning (EU) 2022/63. Livsmedelsverket har underrättat EU om detta som kommer att besluta om rättelse. Till dess att rättelse har skett se istället den engelska versionen av förordningen.

Mer information

På EUR-Lex finns mer information om till exempel beslutade och föreslagna
ändringar, konsoliderade versioner samt andra rättsakter med kopplingar till
den aktuella rättsakten.

Information om EU-förordning 2019/891

I och med ändringsförordning (EU) 2019/891 godkänns användningen av järnlaktat (E 585) som stabiliseringsmedel i svampen Albatrellus ovinus som används som livsmedelsingrediens i svensk leverpastej.

När järnlaktat appliceras på svampen Albatrellus ovinus avger det inte sin egen färg och det förstärker inte heller svampens existerande färg. Därför har funktionsgruppen "stabiliseringsmedel" ändrats genom att ordet "existerande" stryks så att man täcker den tekniska funktion som järnlaktat (E 585) har när det appliceras på Albatrellus ovinus.

Senast granskad 2022-01-20