Stöd för nationella kontrollprogrammet för salmonella

Livsmedelsverket tar varje år omkring 30 000 prover för salmonella på slakterier. Varje slakteri betalar en avgift för provtagningen. Avgiftens storlek beror på verksamhetens omfattning. Det är möjligt att få stöd för 100 procent av avgiften.

Slakterier som slaktar nöt, svin och fjäderfä ska betala en avgift till Livsmedelsverket för det nationella salmonellakontrollprogrammet. Avgiften baseras på den planerade slaktvolymen för respektive djurslag. Avgiften betalas som en årlig avgift, vilket innebär att den inte efterhandsdebiteras.

Slakterier kan få stöd för denna avgift. Stödet är 100 % av avgiften för programmet. För att kunna få stöd behöver slakteriet ansöka om det. Ansökan ska göras innan verksamheten på slakteriet inleds.

Senast granskad 2023-04-19