Resurshierarki för livsmedel

I ett hållbart livsmedelsystem ska resurserna användas på ett optimalt sätt. Resurshierarkin för livsmedel ger vägledning till hur den som hanterar mat kan prioritera för att minska matsvinnet på ett generellt plan. Men det betyder inte att hierarkin är möjlig att tillämpa för alla verksamheter och vid alla tillfällen.

När något har producerats för att bli mat är det mest miljösmart om vi människor äter upp det. Det handlar om att förebygga matsvinn genom planering, hantering, förädling, med mera.

Enligt resurshierarkin ska mat som ändå blir över doneras till behövande människor alternativt användas som foder, rötas till biogas och så vidare. Alternativen högst upp i den upp- och nedvända pyramiden är de mest resurseffektiva och alltså de bästa ur miljösynpunkt.

Senast granskad 2024-04-12