Märkning - Ställningstagande med anledning av kriget i Ukraina

Kriget i Ukraina kan leda till brist på vissa varor och ingredienser, till exempel solrosolja. Bristen på varor kan i sin tur påverka svenska livsmedelsföretag, genom att de plötsligt och oväntat behöver hitta ersättningsprodukter. I ett sådant läge kan det vara så att de har förtryckta förpackningar som plötsligt och oväntat inte längre är korrekt märkta.

Med anledning av detta gör Livsmedelsverket följande ställningstagande.

Ställningstagande

Företag som tvingas byta ut produkter/ingredienser på grund av att ordinarie leveranser omöjliggjorts av kriget i Ukraina, bör kunna använda slut på förpackningsmaterial som på grund av bytet inte längre är korrekt märkta.

Ställningstagandet gäller under följande förutsättningar:

  1. Kriget i Ukraina är orsak till att produkten/ingrediensen saknas hos ordinarie leverantör. En förutsättning är att företagen kan visa att de har gjort efterforskningar som visar att produkterna inte finns att få tag på från annan leverantör. Efterforskningen kan gärna ske på branschnivå.
  2. Det är företagens ansvar att produkter som sätts på marknaden är säkra. Det livsmedel/den ingrediens som ersätter det ordinarie livsmedlet/ingrediensen ska inte utgöra någon allergen enligt bilaga II i förordning (EU) nr 1169/2011. Om utbytesprodukten utgör en allergen måste företaget precis som vanligt märka produkten med denna information.
  3. Ersättningsprodukten ska ha spårbarhet.
  4. Företagen tar fram nytt förpackningsmaterial/byter ut märkningen så snart det är möjligt.
  5. Företag ska på lämpligt sätt informera sina kunder om vilka produkter som är föremål för ingrediensbytet. Även handeln bör informera om att det kan förekomma förändringar i produkters ingredienser utan att det framgår av märkningen på förpackningen.

Detta ställningstagande gäller enbart under den tid som kriget i Ukraina påverkar livsmedelsförsörjningen. Ställningstagandet innebär att det under en begränsad tid kan förekomma produkter i handeln som saknar korrekt märkning.

Till kontrollmyndigheter

Kontrollen av livsmedel ska vara riskbaserad. Livsmedelsverkets bedömning är att ovanstående ställningstagande inte innebär någon risk för människors hälsa, då 

  • det rör utbytesprodukter/utbytesingredienser,
  • det avser en begränsad tid och
  • risken för vilseledning bedöms vara liten.

Under de exceptionella omständigheter som råder just nu är det rimligt att kontrollmyndigheterna fokuserar på sådana produkter och processer som innebär en större risk, snarare än på produkter där risk för hälsopåverkan och vilseledning bedöms vara minimal.

Senast granskad 2024-03-22