Vanliga frågor om datummärkning

Här hittar du frågor och svar på vad butiker, restauranger och andra livsmedelsföretag får och inte får göra när det gäller bäst före-datum och sista förbrukningsdag.

Om datummärkning

Läs mer om förpackade livsmedel och datummärkning här på webbplatsen eller fördjupa dig i Kontrollwiki, Livsmedelsverket särskilda webbplats för fördjupning.

Märkning av färdigförpackade livsmedel – se särskilt stycket om datummärkning
Datummärkning – Kontrollwiki, webbplats för fördjupning

Allmänt

Hur bestäms ett datum för bäst före-dag och sista förbrukningsdag?

Det är producenten av livsmedlet som bestämmer hållbarhetstiden. Oftast finns ingen lag eller rekommendation för hållbarhet. Bedömningen baseras på den erfarenhet som producenten har skaffat sig genom bland annat hållbarhetstester eller de rekommendationer som branschen har kommit fram till i gemensamma branschriktlinjer.

När ska ett livsmedel märkas med bäst före-datum respektive sista förbrukningsdag?

Ett livsmedel som mikrobiologiskt är mycket lättfördärvligt, det vill säga försämras snabbt och efter en kort tid kan innebära omedelbar fara för människors hälsa, ska märkas med sista förbrukningsdag istället för bäst före-dag. Det är när lagringstiden kan bidra till att ett livsmedel kan bli skadligt för hälsan som det skulle kunna märkas med sista förbrukningsdag. Färskt fjäderfäkött omfattas av särskilda regler och ska alltid märkas med sista förbrukningsdag. I övriga fall ska livsmedel märkas med bäst före-datum.

Är det tillåtet att märka om livsmedel med senare bäst före-dag eller sista förbrukningsdag?

Det är i normalfallet inte tillåtet att förlänga datumet för bäst före-dag på en förpackning. Datum för sista förbrukningsdag får man aldrig förlänga.

Bäst före-dag

Får man sälja eller skänka livsmedel efter att bäst före-dag har passerat?

Ja. Det är tillåtet att sälja eller ge bort livsmedel efter att bäst före-dag passerat eftersom livsmedlet i de allra flesta fall är fullt ätbart även efter detta datum.

Det är alltid säljaren som ansvarar för livsmedlet. Säljaren ska bedöma om livsmedlet kan säljas eller skänkas bort efter passerad bäst före-dag. Säljaren får aldrig sälja eller ge bort otjänliga eller osäkra livsmedel.

Får man lägga till information i anslutning till bäst före-datumet?

Ja, men ordalydelsen och ordningen ”Bäst före [datum] ” och ”Bäst före utgången av [datum]” får inte ändras. Däremot kan den som producerat livsmedlet frivilligt informera om att maten kan gå bra att konsumera även efter bäst före-dag, till exempel i anslutning till datummärkningen. Ett aktuellt exempel på det är den frivilliga tilläggsmärkningen till datummärkningen "ofta bra efter". En förutsättning är att övriga krav på frivillig information är uppfyllda. Datummärkningen ska inte kunna missförstås. Att komplettera bäst-före-datumet kan vara bra information till konsumenten. Det gör det ännu tydligare hur alla kan tänka kring matens hållbarhet och kan vara en hjälp till att minska matsvinnet.

Sista förbrukningsdag

Får man sälja eller skänka livsmedel efter att sista förbrukningsdag har passerat?

Nej. Det är förbjudet att sälja eller ge bort livsmedel när detta datum är passerat. Sista förbrukningsdag används på livsmedel som tillverkaren bedömer kan försämras snabbt och bli en hälsorisk. Sista förbrukningsdag är den sista dag som tillverkaren går i god för att ett livsmedel kan ätas eller drickas utan fara för hälsan.

Butiker och webbutiker

Får en butik bryta en färdigförpackning och sälja innehållet i lösvikt även om den bäst före-dag eller sista förbrukningsdag som förpackningen märkts med passerats?

Säljaren ska alltid göra en bedömning av om livsmedlet kan säljas efter bäst före-dagen. Säljaren får aldrig släppa ut otjänliga eller osäkra livsmedel på marknaden. Livsmedel märkta med sista förbrukningsdag får däremot aldrig säljas då detta datum passerats.

Får en butik frysa in kylvaror som inte blivit sålda och sälja dem som djupfrysta livsmedel till konsumenter?

Livsmedel som tidigare sålts som kylvaror får under vissa förutsättningar frysas in och säljas som djupfrysta. En förutsättning är att reglerna om djupfrysta livsmedel är uppfyllda.

Livsmedel får frysas in även efter att bäst före-datum har passerat. Livsmedel märkta med sista förbrukningsdag får dock inte säljas oavsett fysiskt tillstånd efter hållbarhetstidens utgång.   

Märkningen behöver kompletteras med ett antal uppgifter som krävs för djupfrysta livsmedel:

  1. Uttrycket djupfryst ska anges i anslutning till livsmedlets beteckning,
  2. Bäst före-dag för det djupfrysta livsmedlet. Det behöver tydliggöras att datumet gäller just för livsmedlet i djupfryst tillstånd om det finns ytterligare ett datum för livsmedlet som kylvara,
  3. Anvisningar om hur länge det djupfrysta livsmedlet kan förvaras hos mottagaren och om lagringstemperatur eller vilken typ av lagringsutrustning som krävs. Om det finns en anvisning om att det djupfrysta livsmedlet ska förvaras vid -18 grader så krävs ingen ytterligare anvisning om förvaringstid än bäst före-datumet,
  4. Uppgift som gör det möjligt att identifiera varupartiet ska anges på samtliga djupfrysta livsmedel, och
  5. Texten "bör inte frysas efter upptining" eller motsvarande ska anges på förpackningen.

För livsmedel som fryses in utan att djupfrysas ska märkningen för det frysta livsmedlet kompletteras med:

  • Bäst före-dag,
  • Förvaringsanvisning.

Om livsmedlet frysts ned i nära anslutning till hållbarhetstidens utgång ska det dessutom märkas med en bruksanvisning av vilken det framgår att livsmedlet bör tillagas omedelbart efter upptining.

Ytterligare krav finns för fryst kött, frysta köttberedningar och frysta obearbetade fiskeriprodukter där även första nedfrysningsdatum ska anges.

Får en butik använda ett livsmedel som passerat bäst före-dag som ingrediens i andra livsmedel?

Ja. De kan använda livsmedlet som råvara eller ingrediens för andra produkter under förutsättning att den är fullgod och inte är otjänlig. Exempelvis får butiken grilla en tidigare färdigförpackad fläskfilé och sälja den. De kan då också tidigare ha fryst in varan i väntan på att den skulle bearbetas, i det här fallet grillas. Om den grillade fläskfilén sedan säljs färdigförpackad får butiken ange ett nytt bäst före-datum. Det datumet baseras då på butikens bedömning om hållbarheten.

Livsmedel som är märkta med sista förbrukningsdag får däremot inte användas som råvara eller ingrediens efter att detta datum är passerat.

 Måste en butik kassera livsmedel som passerat sista förbrukningsdag?

Ja, det är inte tillåtet att sälja eller ge bort livsmedlet, vare sig i sin förpackning eller i lösvikt. Det är inte heller tillåtet att använda sådana livsmedel som råvaror till andra produkter. Observera att detta gäller när sista förbrukningsdag passerat, det vill säga dagen efter det angivna datumet. På sista förbrukningsdag räknas livsmedlet som fullgott om inget tyder på motsatsen.

Får en butik bryta en färdigförpackning avsedd för konsument och sälja varan i mindre bitar som packats om i butiken?

Ja, men den får inte märkas med ett senare hållbarhetsdatum än den ursprungliga förpackningen. Om omförpackningen leder till att livsmedlets hållbarhet förkortas, till exempel genom att köttet mals eller att en vacuumförpackning bryts, ska den ursprungliga hållbarhetstiden förkortas.

Om livsmedlet behandlats så att hållbarheten förlängs får ett senare datum anges. En sådan behandling kan vara kokning eller rökning. Säljaren får dock aldrig släppa ut otjänliga eller osäkra livsmedel på marknaden.

Får en butik frysa in färdigförpackade livsmedel och använda dem i sin delidisk eller restaurang?

Ja, det är tillåtet att frysa in färdigförpackade varor för att sedan sälja varorna i delidisk, att värmebehandla dem eller på annat sätt använda dem i matlagning. De råvaror som används i delidisk/restaurang ska dock vara fullgoda och inte otjänliga.

Butiken måste ta hänsyn till den ursprungliga datummärkningen när de bedömer om livsmedlet kan användas. Infrysning av livsmedel får inte göras utan rätt sorts utrustning. Butiken måste ha ett lämpligt system för kontroll av den egna verksamheten för att säkerställa en hög livsmedelskvalitet.

Varor som passerat sista förbrukningsdag får inte frysas in för senare användning.

Vilka regler gäller för datummärkning när en butik köper in färdigförpackade varor från en annan butik?

En butik som köper färdigförpackade varor av en annan butik följer samma regler som vid inköp från en grossist. Då gäller samma regler som om de köpt in färdigförpackningar från en grossist.

Storhushåll, till exempel restaurang

Får en restaurang eller ett annat storhushåll använda varor vars bäst före-dag eller sista förbrukningsdag passerats?

Restaurang eller storhushåll får använda livsmedel med passerat bäst före-datum som råvara eller ingrediens för andra produkter under förutsättning att den är fullgod och inte är otjänlig. Det är också tillåtet att frysa in färdigförpackade varor med bäst före-datum för att sedan värmebehandla dem eller på annat sätt använda dem i matlagning efter att bäst före-datum passerats.

Däremot är det inte tillåtet att använda livsmedel som passerat sista förbrukningsdag som råvaror till andra produkter.

Storförpackningar

Vad är en storförpackning?

Storförpackningar är förpackningar som är avsedda för livsmedelsindustri parti- eller detaljhandel, eller storhushåll.

Storförpackningar kan innehålla livsmedel som är färdigförpackade. Då talar man om färdigförpackningar och deras ytteremballage. En storförpackning kan även innehålla livsmedel som är oförpackade. Det finns ingen definition i reglerna av begreppet storförpackning.

Måste bäst före-dag eller sista förbrukningsdag anges på storförpackningar som innehåller livsmedel som är färdigförpackade?

Ja, bäst före-dag eller sista förbrukningsdag måste anges på storförpackningen tillsammans med förvaring- och eller användningsvillkor samt kontaktuppgift till ansvarigt livsmedelsföretag. Övriga obligatoriska märkningsuppgifter enligt artikel 9 i förordning EU nr 1169/2011 får däremot lämnas i en särskild medföljande handling.

Måste bäst före-dag eller sista förbrukningsdag anges på storförpackningar som innehåller livsmedel som inte är avsedda för slutkonsument?

Nej. Den som levererar sådana förpackningar ska säkerställa att mottagaren får tillräcklig information för att vid behov kunna märka livsmedel som det levererade livsmedlet ingår i. När det bedöms vilka uppgifter som behövs bör man ta hänsyn till vilka uppgifter som enligt reglerna ska lämnas till konsument. Livsmedelsföretagaren som levererar livsmedlet kan lämna informationen på olika sätt.

Senast granskad 2024-06-07