Livsmedelsverket ska samordna livsmedelssektorns beredskapsarbete

2022-05-20

Nu är det klart att Livsmedelsverket blir så kallad sektorsansvarig myndighet och ska samordna och driva på beredskapsarbetet i hela livsmedelssektorn. Det har regeringen beslutat.

– Vi är stolta över förtroendet att bli sektorsansvarig myndighet för livsmedels- och dricksvattenförsörjning. Det är ett stort och viktigt arbete och vi ser fram emot att fortsätta driva det tillsammans med andra. Vi hälsar särskilt Naturvårdverket och länsstyrelserna välkomna in i sektorn, säger Annica Sohlström, generaldirektör för Livsmedelsverket.

Ansvar för att stödja och samordna en breddad sektor

Sektorsansvaret innebär att Livsmedelsverket ska driva på arbetet inom sin beredskapssektor, stödja andra beredskaps­myndigheter och verka för att samordning sker med andra aktörer inom hela livsmedelssektorn, inklusive primärproduktionen som uppfödning av köttdjur och spannmålsodling.

Även avlopps- och avfallsfrågor ska ingå i sektorn och därför kopplas Naturvårdsverket och länsstyrelserna in i arbetet. Att avloppshanteringen fungerar bra har stor betydelse för livsmedels- och dricksvattenförsörjningen, inte minst ur smittskyddssynpunkt. Dricksvatten och avlopp berör också till stor del samma aktörer.

– Livsmedelsverket tar inte över ansvaret från någon annan myndighet, utan vi ska samordna aktörernas arbete - inte minst vid kriser så att befolkningen fortsatt får tillgång till säker mat och dricksvatten, säger Annica Sohlström.

Samverkan med näringslivet viktig

Uppbyggandet av en livsmedels- och dricksvattenberedskap som är anpassad till de förutsättningar och den hotbild som finns i dagens samhälle kräver ett nära samarbete med näringslivet. Livsmedelsverket har redan ett aktivt samarbete med både myndigheter och branschen.

– Vi har ett bra samarbete och etablerade nätverk och forum med branschen. Nu hoppas vi kunna ta det ett steg till, både inom ramen för sektorsansvaret och i de särskilda uppdrag och utredningar som pågår, säger Annica Sohlström.

Livsmedelsverket blir sektorsansvarig myndighet från och med 1 oktober 2022.

Fakta sektorsområde Livsmedelsförsörjning och dricksvatten

  • I sektorn Livsmedelsförsörjning och dricksvatten ingår Livsmedelsverket, Statens Jordbruksverk, Naturvårdsverket, Statens veterinärmedicinska anstalt (SVA) och länsstyrelserna.
  • Sektorn omfattar samhällsfunktionerna primärproduktion av livsmedel och djurfoder, tillverkning, distribution och försäljning av livsmedel, tillagning i storkök av livsmedel, säkra livsmedel inklusive dricksvatten, smittskydd och säker destruktion, djurens hälso- och sjukvård, dricksvattenförsörjning, avlopp samt avfallshantering (i första hand kommunalt avfall).
  • Förslaget om fler sektorsansvariga myndigheter lades i utredningen ”Struktur för ökad motståndskraft” 2021. Livsmedel och dricksvatten var där ett av tio nya föreslagna sektorsområden.

Ytterligare upplysningar för journalister

Livsmedelsverkets presstjänst 018-17 53 40