Hur får vi hållbar produktion och konsumtion av livsmedel i Sverige?

2022-05-31

Hur kan vi myndigheter bidra till att vår mat produceras och konsumeras på ett sätt som är hållbart för planeten, människan och näringslivet? Vilka utmaningar finns och vad behöver göras på kort och lång sikt för ett mer hållbart svenskt livsmedelssystem? Det är några av frågorna som ska diskuteras vid ett seminarium 31 maj.

En grupp myndigheter har enats kring gemensamma målbilder för en mer hållbar produktion och konsumtion av livsmedel i Sverige.

- Mat är en bred samhällsfråga som berör många olika politikområden. Målbilderna är en sammanvägning av de olika strategier som styr myndigheternas uppdrag idag som till exempel Livsmedelsstrategin, Folkhälsomålen och Miljökvalitetsmålen. Vi har försökt överbrygga stuprören och byggt en ny plattform för bättre samverkan och styrning, säger Annica Sohlström, generaldirektör vid Livsmedelsverket som är en av talarna vid seminariet.

Arbetet för ett hållbart livsmedelssystem har varit ett av sju programområden inom Miljömålsrådet. Vid ett seminarium den 31 maj presenteras målbilderna och slutsatserna från arbetet. Myndigheterna som står bakom arbetet vill diskutera med representanter från näringslivet, universiteten och civilsamhället hur vi går vidare för att tillsammans nå målbilderna.

- Myndigheterna är överens om vart vi ska, nu är det dags att titta på vad som behöver görasför att komma dit. Vi hoppas på bra diskussioner med många viktiga aktörer inom livsmedelssystemet, säger Annica Sohlström.

Förutom att utveckla de gemensamma målbilderna och en stärkt samverkan har arbetet även sett över nuvarande styrning och uppföljning av det svenska livsmedelssystemet.

Följande myndigheter har medverkat; Jordbruksverket, Naturvårdsverket, Folkhälsomyndigheten, Tillväxtverket, Länsstyrelserna, Kemikalieinspektionen, Havs- och vattenmyndigheten, Konsumentverket, Upphandlingsmyndigheten samt Vinnova. Livsmedelsverket har varit drivansvarig för programområdet.