Opastöriserad mjölk innebär risker

2022-09-15

I ett debattinlägg menar Ann-Helene Meyer von Bremen och Martin Ragnar att Livsmedelsverkets regler för opastöriserad mjölk lägger för mycket vikt vid riskerna och ser för lite till fördelarna. Debattörerna anser att riskerna är små. Det stämmer inte.

Replik i Svenska Dagbladet 15 september 2022
Det finns risker med att dricka opastöriserad mjölk. Opastöriserad mjölk kan sprida flera olika bakterier med mycket allvarliga konsekvenser för framför allt små barn. Orsaken till att man började pastörisera mjölk på 1930-talet var att den dåtida mjölken kunde sprida den dödliga folksjukdomen tuberkulos. Numera är mjölkkor i Sverige sedan länge fria från tuberkulos.

Den allvarligaste smittan i vår tid är Ehec, en bakterie som ibland finns hos kor och som kan ge mycket svåra konsekvenser. Ehec kan ge små barn livslånga skador på njurarna och i värsta fall leda till döden.

Livsmedelsverkets uppdrag är att arbeta för att konsumenter inte ska bli sjuka av maten. I detta fall handlar det om skydda framför allt barn. Att försäljningen av opastöriserad mjölk är reglerad är en trolig förklaring till att det glädjande nog har varit få sjukdomsfall de senaste åren.

Debattörerna menar att det finns vissa hälsofördelar. Livsmedelsverket har vägt både nyttan och riskerna med att dricka opastöriserad mjölk. Det stämmer att det finns studier om vitamininnehåll i mjölk före och efter pastörisering, men det finns inget som ger stöd för att opastöriserad mjölk skulle påverka befolkningens vitaminnivåer. Det finns studier som tyder på att barn som vuxit upp på lantgård är mindre allergiska, men det är inte klarlagt vad det beror på.

Sammantaget är Livsmedelsverkets bedömning att riskerna med opastöriserad mjölk överväger eventuella nyttor. Reglerna kring försäljning av opastöriserad mjölk är noga övervägda.

Mats Lindblad, smittskyddsamordnare på Livsmedelsverket