Rättelse till EU-förordning 2023/573 Om import av fjäderfä vad gäller Argentina m fl

2023-04-27

Rättelse till Kommissionens genomförandeförordning (EU) 2023/573 av den 10 mars 2023 om ändring av bilagorna V, XIV och XV till genomförandeförordning (EU) 2021/404 vad gäller posterna för Argentina, Förenade kungariket och Förenta staterna i förteckningarna över tredjeländer från vilka sändningar av fjäderfä, avelsmaterial från fjäderfä samt färskt kött och köttprodukter från fjäderfä och fjädervilt får föras in till unionen