Rättelse och ändring av EU-förordning 2021/404 Om import av fjäderfä med flera Ändrad genom EU-förordning 2023/954 och 973

2023-05-22

EU-förordning 2023/954 - Om rättelse av bilagorna XIII, XIV och XXII till genomförandeförordning (EU) 2021/404 vad gäller förteckningar över tredjeländer, territorier eller zoner däri från vilka sändningar av färskt kött från hov- och klövdjur, fjäderfä och fjädervilt samt vissa arter och kategorier av djur, avelsmaterial och produkter av animaliskt ursprung för vilka unionen inte är slutdestination får föras in till unionen

EU-förordning 2023/973 - Om ändring av bilagorna V och XIV till genomförandeförordning (EU) 2021/404 vad gäller posterna för Chile, Förenade kungariket, Förenta staterna och Kanada i förteckningarna över tredjeländer från vilka sändningar av fjäderfä, avelsmaterial från fjäderfä samt färskt kött från fjäderfä och fjädervilt får föras in till unionen

Kommissionens genomförandeförordning (EU) 2023/954 (rättelse)
Kommissionens genomförandeförordning (EU) 2023/973

Både rättelsen och ändringen är publicerad på nedanstående webbsida, länk.